ABB机器人socket通讯实时位置上传,中断触发

一、中断、多线程、多任务

中断是一种使CPU中止正在执行的程序而转去处理特殊事件的操作。在运行一个程序的过程中,断续地以“插入”方式执行一些完成特定处理功能的程序段。

硬件多线程是指多核的CPU,例如英特尔的入门级CPU i3 10100为4核八线程、AMD的Ryzen 3 3300X为4核八线程。

软件多线程则是通过快速的在不同线程之间进行切换,由于时间间隔很短从而给人造成一种多个线程同时运行的假象。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流,一个进程中可以并发多个线程,每条线程并行执行不同的任务。

多任务,任务是指独立的应用程序,“多任务”类似于手机或者电脑的应用程序的“两开”、“多开”。abb有一个选项包623-1 multitasking 可以实现最多同时运行14个RAPID程序,用于监控外部设备或先进计算。

二、中断触发socket发送实时位置给上位机,0.1s周期,精确到小数点后2位

abb提供了永久变量改变时中断、模拟量信号到达指定范围时中断、数字量及组输入组输出信号为1时或改变时中断、定时触发中断等。

那么,咱们做个例子,plc或上位机点击按钮实现实时位置上传功能。首先想到的实现方法是为abb添加623-1 multitasking选项包,不过现在咱们了解了中断,用两个中断也可实现这个功能。

先用永久变量改变时中断触发一个中断程序,再在这个中断程序中添加此永久变量为1时,启动定时中断,触发最小间隔为0.1s的、发送当前实时位置的程序。

  LOCAL VAR num server_port:=4002;
  LOCAL VAR socketdev server_socket;
  LOCAL VAR socketdev client_socket;
  
  PERS num Sync_var_robot;
  LOCAL VAR intnum intr_var;
  LOCAL VAR intnum intr_send_robstatus;
  LOCAL CONST num send_cycletime:=0.1;
  
  VAR string receiveStr;
  VAR num receiveDataNumb;
  VAR bool OK;
  VAR robtarget CurrentPos;
  VAR num CurrentX;
  VAR num CurrentY;
  VAR num CurrentZ;
  VAR num CurrentA;
  VAR num CurrentB;
  VAR num CurrentC;
  VAR string sendStr;
  
  
  PROC main()
    Init_socket server_socket,server_port;
    Wait_for_client server_socket,client_socket;
    init_var_interrupt;
    WHILE TRUE DO
      IF (SocketGetStatus(client_socket)=SOCKET_CONNECTED) THEN
        SocketReceive client_socket, \str:=receiveStr\NoRecBytes:=receiveDataNumb;
      ELSE
        ExitCycle;
      ENDIF
      OK:=StrToVal(receiveStr,Sync_var_robot);
    ENDWHILE
  ENDPROC
  
  PROC Init_socket(VAR socketdev server_socket,num port)
    IF (SocketGetStatus(client_socket)<>SOCKET_CLOSED) SocketClose client_socket;
    IF (SocketGetStatus(server_socket)<>SOCKET_CLOSED) SocketClose server_socket;
    IF (SocketGetStatus(server_socket)=SOCKET_CLOSED) SocketCreate server_socket;
    ! GetSysInfo(\LanIp) return "VC" in vitual controler
    !IF (SocketGetStatus(server_socket) = SOCKET_CREATED) SocketBind server_socket, GetSysInfo(\LanIp), port;
    IF (SocketGetStatus(server_socket)=SOCKET_CREATED) SocketBind server_socket,"127.0.0.1",port;
    IF (SocketGetStatus(server_socket)=SOCKET_BOUND) SocketListen server_socket;
  ERROR
    ! raise errors to calling code
    RAISE ;
  ENDPROC
  
  PROC Wait_for_client(VAR socketdev server_socket,VAR socketdev client_socket,\num wait_time)
    VAR string client_ip;
    VAR num time_val:=WAIT_MAX;

    ! default to wait-forever
    IF Present(wait_time) time_val:=wait_time;
    ! close client_socket for this port
    IF (SocketGetStatus(client_socket)<>SOCKET_CLOSED) SocketClose client_socket;
    WaitUntil(SocketGetStatus(client_socket)=SOCKET_CLOSED);
    ! waiting for the connection
    TPWrite "waiting for connection.";
    SocketAccept server_socket,client_socket,\ClientAddress:=client_ip,\Time:=time_val;
    TPWrite "Client at "+client_ip+" connected.";
  ERROR
    RAISE ;
  ENDPROC
  
  LOCAL PROC init_var_interrupt()
    IDelete intr_var;
    CONNECT intr_var WITH var_handler;
    IPers Sync_var_robot,intr_var;
  ERROR
    RAISE;
  ENDPROC
  
  LOCAL TRAP var_handler
    IDelete intr_send_robstatus;
    IF (Sync_var_robot=1) THEN
      ! Sync_var_robot = 1 means send robstatus
      init_send_robstatus_interrupt;
    ENDIF
  ENDTRAP
  
  LOCAL PROC init_send_robstatus_interrupt()
    IDelete intr_send_robstatus;
    CONNECT intr_send_robstatus WITH send_robstatus;
    ITimer send_cycletime,intr_send_robstatus;
  ERROR
    RAISE;
  ENDPROC
  
  LOCAL TRAP send_robstatus
    CurrentPos :=CRobT();
    CurrentX:=CurrentPos.trans.x;
    CurrentY:=CurrentPos.trans.y;
    CurrentZ:=CurrentPos.trans.z;
    CurrentC:=EulerZYX(\x,CurrentPos.rot);
    CurrentB:=EulerZYX(\y,CurrentPos.rot);
    CurrentA:=EulerZYX(\z,CurrentPos.rot);
    sendStr:=NumToStr(CurrentX,2)+";"+NumToStr(CurrentY,2)+";"+NumToStr(CurrentZ,2)+";"+NumToStr(CurrentA,2)+";"+NumToStr(CurrentB,2)+";"+NumToStr(CurrentC,2);
    SocketSend client_socket\str:=sendStr;
  ENDTRAP
评论 3 您还未登录,请先 登录 后发表或查看评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值