vue将一个数组对象 分成 多组

源数据
[
	{
		id: 2,
		name: '222'
	},
	{
		id: 3,
		name: '333'
	},
	{
		id: 4,
		name: '444'
	},
	{
		id: 5,
		name: '555'
	}
]

目标数据
=====>
[
	[
		{
			id: 2,
			name: '222'
		},
		{
			id: 3,
			name: '333'
		},
	],
	[
		{
			id: 4,
			name: '444'
		},
		{
			id: 5,
			name: '555'
		}
	]
]

方法
methods: {
		home() {
			index().then(res => {
				let arr = []
				this.menusData = this.group(arr, res.data.districts, 8)
			})
		},
		group(arr, item, num) {
			if (item.length > 0) {
				if (item.length > num) {
					arr.push(item.splice(0, num))
					this.group(arr, item, num)
				} else {
					arr.push(item.splice(0, item.length))
				}
			}
			return arr
		},
}

 • 0
  点赞
 • 2
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值