HDU The trouble of Xiaoqian (混合背包)

link

题意:xiaoqian要出去买东西,有n种钱,xiaoqian拥有每种钱的数目是c,老板每种钱拥有的数目是无限,xiaoqian要买V块钱的东西,老板可以找零,问他们之间最少的交易钱数是多少。

思路:设p [ i ] 为老板找 i 元所得的最少钱数,d [ i ]为xiaoqian支付 i 元所得的最少钱数,那么最后的答案就是,枚举xiaoqian支付的钱的数目+ 老板应该要找的最少钱数的最小值,老板找钱是一个完全背包,xiaoqian买东西是一个多重背包,范围尽可能开大点。

#include <bits/stdc++.h>
#define pb push_back
#define pi pair<int,int>
#define mk make_pair
using namespace std;
const int maxn = 40005,inf = 1e9+100;
int a[105],c[105],d[maxn],p[maxn];
vector<pi>ans;
int main()
{
	int n,V,kase = 0;
	while(~scanf("%d%d",&n,&V)&&n&&V)
	{
		ans.clear();
		for(int i=1;i<maxn;i++)d[i] = p[i] = inf;
		for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",a+i);
		for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",c+i);
		for(int i=1;i<=n;i++)
		{
			for(int k=1;k<=c[i];k*=2)
			{
				c[i] -= k;
				ans.pb(mk(k*a[i],k));
			}
			if(c[i] > 0)ans.pb(mk(c[i]*a[i],c[i]));
		}
		for(int k=0;k<ans.size();k++)
		{
			pi it = ans[k];
			for(int i = maxn - 1;i >= it.first;i--)d[i] = min(d[i],d[i-it.first]+it.second);
		}
		for(int i=1;i<=n;i++)
		for(int j=a[i];j<maxn;j++)p[j] = min(p[j],p[j-a[i]] + 1);
		
		int tot = d[V];
		for(int i=V+1;i<maxn;i++)tot = min(tot,p[i-V] + d[i]);
		printf("Case %d: ",++kase);
		if(tot == inf)puts("-1");
		else cout<<tot<<'\n';
	}
	return 0;
} 

 

发布了83 篇原创文章 · 获赞 29 · 访问量 4577
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 创作都市 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览