(C++)编程找出满足ABCD * E = DCBA的互不相同A B C D E的五个数字

(C++)编程找出满足ABCD * E = DCBA的互不相同A B C D E的五个数字

#include<iostream>
using namespace std;
/*1. 编程找出满足ABCD * E = DCBA的互不相同A B C D E的五个数字;
*/
int main() {
	void check(int);
	int num = 1000;
	do {
		check(num);
		num++;
	} while (num < 10000);
	return 0;
}
void check(int num) {
	int n[5],i,num2=0,temp=1000,j,num1=num;
	for ( i = 0; i < 4; i++)
	{
		n[i] = num % 10;
		num = num / 10;
		num2 += n[i]*temp;
		temp = temp / 10;
	}
	for (j = 2; j <= 9; j++) {
		int count=0;
		for (i = 0; i < 4; i++) {
			if (j != n[i]) {
				count++;
			}
		}
		
		if (count >= 4&&num2==num1*j) {
			cout << num1 <<" " << "x" << j <<" " << "=" <<" "<< num2 << endl;
		}
	}
}
 • 0
  点赞
 • 0
  收藏 更改收藏夹
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值