python实现100~1000水仙花数输出

python实现100~1000水仙花数输出

massage = """
求100-999 所有的"水仙花数"。所谓"水仙花数"是指一个三位数,其各位数字立方和等于该数本身。 
例如: 153 是一个"水仙花数",153 = 1^3 + 5^3 + 3^3,因此 153 就是一个水仙花数
"""
l = []
for i in range(100,1000):
  a = i // 100
  b = (i%100) // 10
  c = i % 10
  if a**3 + b**3 + c**3 == i:
    l.append(i)
for i in range(len(l)):
  print(l[i],end = " ")
 
 # 输出结果 153 370 371 407 
©️2020 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师:上身试试 返回首页