shell高级技巧-非直接引用变量

在Shell中提供了三种为标准(直接)变量赋值的方式:
1. 直接赋值。
2. 存储一个命令的输出。
3. 存储某类型计算的结果。
然而这三种方式都是给已知变量名的变量赋值,如name=Stephen。但是在有些情况下,变量名本身就是动态的,需要依照运行的结果来构造变量名,之后才是为该变量赋值。这种变量被成为动态变量,或非直接变量。

   [root@xieqichao ~]# cat > test7.sh
   #!/bin/sh
   work_dir=`pwd`
   #1. 由于变量名中不能存在反斜杠,因此这里需要将其替换为下划线。
   #2. work_dir和file_count两个变量的变量值用于构建动态变量的变量名。
   work_dir=`echo $work_dir | sed 's/\//_/g'`
   file_count=`ls | wc -l`
   #3. 输出work_dir和file_count两个变量的值,以便确认这里的输出结果和后面构建的命令名一致。
   echo "work_dir = " $work_dir
   echo "file_count = " $file_count
   #4. 通过eval命令进行评估,将变量名展开,如${work_dir}和$file_count,并用其值将其替换,如果不使用eval命令,将不会完成这些展开和替换的操作。最后为动态变量赋值。
   eval BASE${work_dir}_$file_count=$(ls $(pwd) | wc -l)
   #5. 先将echo命令后面用双引号扩住的部分进行展开和替换,由于是在双引号内,仅完成展开和替换操作即可。
   #6. echo命令后面的参数部分,先进行展开和替换,使其成为$BASE_root_test_1动态变量,之后在用该变量的值替换该变量本身作为结果输出。
   eval echo "BASE${work_dir}_$file_count = " '$BASE'${work_dir}_$file_count
   CTRL+D
   [root@xieqichao ~]# . ./test7.sh
   work_dir = _root_test
   file_count = 1
   BASE_root_test_1 = 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
                </div>
      <link href="https://csdnimg.cn/release/phoenix/mdeditor/markdown_views-b6c3c6d139.css" rel="stylesheet">
                      <div class="more-toolbox">
      <div class="left-toolbox">
        <ul class="toolbox-list">
          
          <li class="tool-item tool-active is-like "><a href="javascript:;"><svg class="icon" aria-hidden="true">
            <use xlink:href="#csdnc-thumbsup"></use>
          </svg><span class="name">点赞</span>
          <span class="count"></span>
          </a></li>
          <li class="tool-item tool-active is-collection "><a href="javascript:;" data-report-click="{&quot;mod&quot;:&quot;popu_824&quot;}"><svg class="icon" aria-hidden="true">
            <use xlink:href="#icon-csdnc-Collection-G"></use>
          </svg><span class="name">收藏</span></a></li>
          <li class="tool-item tool-active is-share"><a href="javascript:;" data-report-click="{&quot;mod&quot;:&quot;1582594662_002&quot;}"><svg class="icon" aria-hidden="true">
            <use xlink:href="#icon-csdnc-fenxiang"></use>
          </svg>分享</a></li>
          <!--打赏开始-->
                      <!--打赏结束-->
                      <li class="tool-item tool-more">
            <a>
            <svg t="1575545411852" class="icon" viewBox="0 0 1024 1024" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" p-id="5717" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="200" height="200"><defs><style type="text/css"></style></defs><path d="M179.176 499.222m-113.245 0a113.245 113.245 0 1 0 226.49 0 113.245 113.245 0 1 0-226.49 0Z" p-id="5718"></path><path d="M509.684 499.222m-113.245 0a113.245 113.245 0 1 0 226.49 0 113.245 113.245 0 1 0-226.49 0Z" p-id="5719"></path><path d="M846.175 499.222m-113.245 0a113.245 113.245 0 1 0 226.49 0 113.245 113.245 0 1 0-226.49 0Z" p-id="5720"></path></svg>
            </a>
            <ul class="more-box">
              <li class="item"><a class="article-report">文章举报</a></li>
            </ul>
          </li>
                    </ul>
      </div>
            </div>
    <div class="person-messagebox">
      <div class="left-message"><a href="https://blog.csdn.net/xie_qi_chao">
        <img src="https://profile.csdnimg.cn/B/F/6/3_xie_qi_chao" class="avatar_pic" username="xie_qi_chao">
                    <img src="https://g.csdnimg.cn/static/user-reg-year/1x/2.png" class="user-years">
                </a></div>
      <div class="middle-message">
                  <div class="title"><span class="tit"><a href="https://blog.csdn.net/xie_qi_chao" data-report-click="{&quot;mod&quot;:&quot;popu_379&quot;}" target="_blank">解启超</a></span>
                    </div>
        <div class="text"><span>发布了357 篇原创文章</span> · <span>获赞 54</span> · <span>访问量 3万+</span></div>
      </div>
              <div class="right-message">
                    <a href="https://im.csdn.net/im/main.html?userName=xie_qi_chao" target="_blank" class="btn btn-sm btn-red-hollow bt-button personal-letter">私信
          </a>
                            <a class="btn btn-sm attented bt-button personal-watch" data-report-click="{&quot;mod&quot;:&quot;popu_379&quot;}">已关注</a>
                </div>
            </div>
        </div>
</article>
发布了323 篇原创文章 · 获赞 301 · 访问量 9649
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师: 上身试试

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览