HsahMap 和 ConcurrentHashMap(1.8)

HashMap

 public V put(K var1, V var2) {
    return this.putVal(hash(var1), var1, var2, false, true);
  }

  final V putVal(int var1, K var2, V var3, boolean var4, boolean var5) {
    HashMap.Node[] var6;
    int var8;
    if ((var6 = this.table) == null || (var8 = var6.length) == 0) {
      var8 = (var6 = this.resize()).length;
    }

    Object var7;
    int var9;
    if ((var7 = var6[var9 = var8 - 1 & var1]) == null) {
      var6[var9] = this.newNode(var1, var2, var3, (HashMap.Node)null);
    } else {
      Object var10;
      Object var11;
      if (((HashMap.Node)var7).hash == var1 && ((var11 = ((HashMap.Node)var7).key) == var2 || var2 != null && var2.equals(var11))) {
        var10 = var7;
      } else if (var7 instanceof HashMap.TreeNode) {
        var10 = ((HashMap.TreeNode)var7).putTreeVal(this, var6, var1, var2, var3);
      } else {
        int var12 = 0;

        while(true) {
          if ((var10 = ((HashMap.Node)var7).next) == null) {
            ((HashMap.Node)var7).next = this.newNode(var1, var2, var3, (HashMap.Node)null);
            if (var12 >= 7) {
              this.treeifyBin(var6, var1);
            }
            break;
          }

          if (((HashMap.Node)var10).hash == var1 && ((var11 = ((HashMap.Node)var10).key) == var2 || var2 != null && var2.equals(var11))) {
            break;
          }

          var7 = var10;
          ++var12;
        }
      }

      if (var10 != null) {
        Object var13 = ((HashMap.Node)var10).value;
        if (!var4 || var13 == null) {
          ((HashMap.Node)var10).value = var3;
        }

        this.afterNodeAccess((HashMap.Node)var10);
        return var13;
      }
    }

    ++this.modCount;
    if (++this.size > this.threshold) {
      this.resize();
    }

    this.afterNodeInsertion(var5);
    return null;
  }

put()

1 数组为空或者数组长度为0,对数组进行初始化

2 根据key计算得到key.hash = (h = k.hashCode()) ^ (h >>> 16),hash值进行二次加工(对hash值的高16位和低16进行异或,使得hash值更加散列)

3 根据key.hash计算得到桶数组的索引index = key.hash & (table.length - 1)

① 如果该位置没有数据,用该数据新生成一个节点保存新数据,返回null;
② 如果该位置有数据是一个红黑树,那么执行相应的插入 / 更新操作
③ 如果该位置有数据是一个链表,分两种情况一是该链表没有这个节点,另一个是该链表上有这个节点,注意这里判断的依据是key.hash是否一样: 如果该链表没有这个节点,那么采用尾插法新增节点保存新数据,返回null; 如果该链表已经有这个节点了,那么找到該节点并更新新数据,返回老数据。

树化
1 如果链表长度 > 8 , 执行树化方法
2 如果Node数组长度 < 64 , 对Node数组进行扩容
3 如果Node数组长度 > 64 ,
1 判断链表的根节点是否为空,如果不为空,声明树节点
2 遍历链表,对每一个链表节点改造为双向链表再改造为树节点
3 遍历双向链表改为红黑树

扩容
1 如果数组长度大于阈值(数组长度 * 加载因子),执行扩容方法
2 数组长度扩大两倍(左移一位),并且算出加载因子
3 如果下标处是节点,则重新计算下标并赋值
4 如果下标处是链表,则对链表的每一个节点的hash值进行计算
(key.hash & 新数组长度),形成高低两个链表,低位链在原下标处,高位链在(原数组长度+下标)处
5 如果下标处是TreeNode(红黑树),则对双向链表(红黑树结构底层还维持着双向链表)的每一个节点的hash值进行计算(key.hash & 新数组长度),形成高低两个链表,判断两个链表的长度,如果链表的长度 > = 6 ,直接将双向链表改为红黑树,放到数组下标处,否则,将双向链表改为单向链表,放到数组下标处
低位链在原下标处,高位链在(原数组长度+下标)处
总结
1 数据结构: 数组 链表 红黑树
2 默认数组长度 16 ,加载因子 0.75
3 如果链表节点数 >= 8 进行树化
4 如果数组长度 >= 64 ,链表节点数 >= 8 进行树化
5 如果数组长度 >= 64 ,链表节点数 < 8 进行树退化
6 如果数组长度 < 64 ,链表节点数 >= 8 进行扩容

ConcurrentHashMap

1 JDK1.8中的并发安全主要由CAS操作 和 Synchronized关键字完成

2 Synchronized关键字主要用于操作某个位置时进行加锁(该位置不为空),如链表上插入节点,或者红黑树中插入节点

put()方法

 final V putVal(K var1, V var2, boolean var3) {
    if (var1 != null && var2 != null) {    1
      int var4 = spread(var1.hashCode());
      int var5 = 0;
      ConcurrentHashMap.Node[] var6 = this.table;

      while(true) {
        int var8;
        while(var6 == null || (var8 = var6.length) == 0) {  2                       
          var6 = this.initTable();
        }

        ConcurrentHashMap.Node var7;
        int var9;
        if ((var7 = tabAt(var6, var9 = var8 - 1 & var4)) == null) { 3
          if (casTabAt(var6, var9, (ConcurrentHashMap.Node)null, new ConcurrentHashMap.Node(var4, var1, var2, (ConcurrentHashMap.Node)null))) {
            break;
          }
        } else {  4
          int var10;
          if ((var10 = var7.hash) == -1) {
            var6 = this.helpTransfer(var6, var7);
          } else {
            Object var11 = null;
            synchronized(var7) { 5
              if (tabAt(var6, var9) == var7) {
                if (var10 < 0) {
                  if (var7 instanceof ConcurrentHashMap.TreeBin) {
                    var5 = 2;
                    ConcurrentHashMap.TreeNode var18;
                    if ((var18 = ((ConcurrentHashMap.TreeBin)var7).putTreeVal(var4, var1, var2)) != null) {
                      var11 = var18.val;
                      if (!var3) {
                        var18.val = var2;
                      }
                    }
                  }
                } else {
                  label103: {
                    var5 = 1;

                    ConcurrentHashMap.Node var13;
                    Object var14;
                    for(var13 = var7; var13.hash != var4 || (var14 = var13.key) != var1 && (var14 == null || !var1.equals(var14)); ++var5) {
                      ConcurrentHashMap.Node var15 = var13;
                      if ((var13 = var13.next) == null) {
                        var15.next = new ConcurrentHashMap.Node(var4, var1, var2, (ConcurrentHashMap.Node)null);
                        break label103;
                      }
                    }

                    var11 = var13.val;
                    if (!var3) {
                      var13.val = var2;
                    }
                  }
                }
              }
            }

            if (var5 != 0) {  
              if (var5 >= 8) { 6
                this.treeifyBin(var6, var9);
              }

              if (var11 != null) {
                return var11;
              }
              break;
            }
          }
        }
      }

      this.addCount(1L, var5);  7
      return null;
    } else {
      throw new NullPointerException();
    }
  }

1 如果Key和Value 都不等于Null,那么就对Key.hasCode进行再一次加工(高16位异或低16与长整型的最大值),
使hash值更加散列,减少hash冲突
否则报NPE

2 如果数组为nulll或者数组长度为0,就初始化数组

3 通过index = (n-1)& hash ,取得下标后看此处的节点是否为空,如果为null ,把key value构造为一个节点类型并且利用CAS操作把此节点方法下标处,自旋保证成功。

4 如果下标处有数据,

4.1 如果检测到fh = f.hash == -1,则f是ForwardingNode节点,表示有其他线程正在进行扩容操作,则帮助线程一起进行扩容操作

4.2 否则使用Synchronized 加锁

5 加锁成功后

5.1 对下标节点进行判断,如果是TreeBin ,就写入红黑树节点
5.2 如果是Node,并且遍历链表,key不等,使用尾插法插入节点

6 添加成功后,如果数组长度 >= 64 ,链表节点数 >= 8 进行树化

7 执行addCount() , 作用:让ConcurrentHashMap中的元素加一 ,此操作也是并发操作,此操作之后会判断是否需要扩容,如果需要就进行扩容

1 扩容
概括版:
(1)对于get读操作,如果当前节点有数据,还没迁移完成,此时不影响读,能够正常进行。
如果当前链表已经迁移完成,那么头节点会被设置成fwd节点,此时get线程会帮助扩容。
(2)对于put/remove写操作,如果当前链表已经迁移完成,那么头节点会被设置成fwd节点,此时写线程会帮助扩容,如果扩容没有完成,当前链表的头节点会被锁住,所以写线程会被阻塞,直到扩容完成。

1 计算每个线程可以处理的桶区间 默认是16

2 初始化nextTable , 扩容为原数组的2倍

单线程

3 先获取最右一个桶区间数组长度 i 和bound , 再循环的从 bound 到 i 处获取数据进行比对

4 如果这个位置是空节点 , 则把这个节点改为ForwardingNode节点

4 如果这个位置是Node节点,则重新计算下标放到nextTable中,转移完成之后把节点改为ForwardingNode节点

5 如果这个位置是链表节点 , 则根据hash&新数组长度-1 ,得到高位链和低位链再进行移动 , ,转移完成之后把节点改为ForwardingNode节点

6 如果这个位置是TreeBin节点 , 则根据hash&新数组长度-1 ,得到高位链和低位链再进行移动 , 再判断是否需要进行树退化成单链表 , ,转移完成之后把节点改为ForwardingNode节点

7 当完成当前桶区间的所有节点的转移之后 , 把advance属性改为false , 并计算下一个桶区间开启第一步

当完成数组所有节点的转移之后,会把finish属性改为true ,然后在判断是不是所有的线程都完成了转移 , 再把nextTable赋值给table ,并且把sizeCtl的值赋值为新数组长度的0.75倍

多线程

3 从右向左每一个线程都计算出一个桶区间数组长度 i 和bound , 再循环的从 bound 到 i 处获取数据进行比对 (每进入一个线程就会对sizeCtl属性加一)
每一个线程 4 - 7
4 如果这个位置是空节点 , 则把这个节点改为ForwardingNode节点

4 如果这个位置是Node节点,则重新计算下标放到nextTable中,转移完成之后把节点改为ForwardingNode节点

5 如果这个位置是链表节点 , 则根据hash&新数组长度-1 ,得到高位链和低位链再进行移动 , ,转移完成之后把节点改为ForwardingNode节点

6 如果这个位置是TreeBin节点 , 则根据hash&新数组长度-1 ,得到高位链和低位链再进行移动 , 再判断是否需要进行树退化成单链表 , ,转移完成之后把节点改为ForwardingNode节点

7 当完成当前桶区间的所有节点的转移之后 , 把advance属性改为false , 并计算下一个桶区间开启第一步

8 计算桶区间之后,会对advance属性进行判断,是否有线程对此桶区间进行扩容,有则跳过

9 当一个线程没有桶区间进行转移时,会把finish属性改为true , 然后退到上一步的while循环进行阻塞,然后sizeCtl减一

10 当sizeCtl属性减为初始值时,标志着转移完成,然后把nextTable赋值给table ,并且把sizeCtl的值赋值为新数组长度的0.75倍

2 addCount()

  private final void addCount(long var1, int var3) {
    ConcurrentHashMap.CounterCell[] var4;
    long var5;
    long var7;
    int var12;
    if ((var4 = this.counterCells) != null || !U.compareAndSwapLong(this, BASECOUNT, var5 = this.baseCount, var7 = var5 + var1)) {
      boolean var13 = true;
      ConcurrentHashMap.CounterCell var9;
      long var10;
      if (var4 == null || (var12 = var4.length - 1) < 0 || (var9 = var4[ThreadLocalRandom.getProbe() & var12]) == null || !(var13 = U.compareAndSwapLong(var9, CELLVALUE, var10 = var9.value, var10 + var1))) {
        this.fullAddCount(var1, var13);
        return;
      }

      if (var3 <= 1) {
        return;
      }

      var7 = this.sumCount();
    }

    int var11;
    ConcurrentHashMap.Node[] var14;
    if (var3 >= 0) {
      for(; var7 >= (long)(var12 = this.sizeCtl) && (var14 = this.table) != null && (var11 = var14.length) < 1073741824; var7 = this.sumCount()) {
        int var16 = resizeStamp(var11);
        if (var12 < 0) {
          ConcurrentHashMap.Node[] var15;
          if (var12 >>> RESIZE_STAMP_SHIFT != var16 || var12 == var16 + 1 || var12 == var16 + MAX_RESIZERS || (var15 = this.nextTable) == null || this.transferIndex <= 0) {
            break;
          }

          if (U.compareAndSwapInt(this, SIZECTL, var12, var12 + 1)) {
            this.transfer(var14, var15);
          }
        } else if (U.compareAndSwapInt(this, SIZECTL, var12, (var16 << RESIZE_STAMP_SHIFT) + 2)) {
          this.transfer(var14, (ConcurrentHashMap.Node[])null);
        }
      }
    }

  }

有共享变量BASECOUNT和共享变量counterCells[ ] 共同来进行计数

1 第一次计数时,多个线程争抢BASECOUNT 的控制权,利用CAS操作保证线程安全
2 没有抢到控制权的线程,会用线程产生一个随机数并且与counterCells数组长度减 1 ,获得数组下标(index = ThreadLocalRandom.getProbe() & counterCells.length - 1),在此下标处利用CAS操作进行加 1 操作

3 最后执行sumCount() , 把每一个的计数进行汇总

如果counterCells[ ] 数组为空,则先对BASECOUNT 的控制权进行争抢,否则直接进行定位,然后进行争抢控制权

总结 : 采用分治的思想,对计数的线程数进行分离,让并发量降低

总结
1 数据结构: 数组 链表 红黑树
2 默认数组长度 16 ,加载因子 0.75
3 如果链表节点数 >= 8 进行树化
4 如果数组长度 >= 64 ,链表节点数 >= 8 进行树化
5 如果数组长度 >= 64 ,链表节点数 < 8 进行树退化
6 如果数组长度 < 64 ,链表节点数 >= 8 进行扩容

©️2020 CSDN 皮肤主题: 数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页