jni 调用找不到GetByteArrayElements的解决方法

你的例子是否是书上/网上抄来的 
jbyte   *arr   =   env-> GetByteArrayElements(jarr,   0); 
只有C++是才用 
在C中的写法应该是 
jbyte   *   arr   =   (*env)-> GetByteArrayElements(env,jarr,   NULL); 
--------------------------------------------------------------- 
在C的定义中,env是一个两级指针,而在C++的定义中,env是个一级指针 
------------------------------------------------------------- 
阅读更多
文章标签: jni null c
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭