TreeView中加粗后,显示不全的终结解决方案

Font boldFont = new Font(treeview.Font, FontStyle.Bold);
node.NodeFont = boldFont;
node.Text = node.Text;        // 重点在此句,会将文字重新绘制一次,从而不全了没显示的文字

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭