zyh

move on~(799050408@qq.com)

hdu 2586 How far away ? lca 在线和离线算法

题意:给出一棵n个节点的树,m次询问,找出u和v的距离


思路:每次对u和v找到他们的lca,并且设定一个数据结构,dis[i]表示i到根的距离,那么u和v的距离等于:dp[u] + dp[v] - 2 * dp[lca]

 给出在线和离线两种方法


题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2586


tarjan离线算法:


#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>

#pragma warning (disable: 4996)

using namespace std;

const int maxn = 40005;
const int maxm = 205;


struct edge
{
  int u, v, w, next;
}e[maxn];
int head[maxn], cnt;

struct quiry
{
  int u, v, num, next;
}q[maxm << 1];
int head1[maxn], cnt1;

int n, m;
int p[maxn];
int dis[maxn];
bool in[maxn];
bool vis[maxn];
int root;
int lca[maxm];

int Find(int x)
{
  return p[x] == x ? p[x] : p[x] = Find(p[x]);
}

void Union(int x, int y)
{
  int dx = Find(x);
  int dy = Find(y);
  if (dx != dy)
    p[dx] = dy;
}

void init()
{
  cnt = 0;
  cnt1 = 0;
  memset(dis, 0, sizeof(dis));
  memset(in, false, sizeof(in));
  memset(head, -1, sizeof(head));
  memset(vis, false, sizeof(vis));
  memset(head1, -1, sizeof(head1));
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    p[i] = i;
}

void addedge(int u, int v, int w)
{
  e[cnt].u = u, e[cnt].v = v, e[cnt].w = w, e[cnt].next = head[u], head[u] = cnt++;
}

void addquery(int u, int v, int num)
{
  q[cnt1].u = u, q[cnt1].v = v, q[cnt1].num = num, q[cnt1].next = head1[u], head1[u] = cnt1++;
}

void tarjan(int u)
{
  vis[u] = true;
  int v;
  for (int i = head1[u]; i != -1; i = q[i].next)
  {
    v = q[i].v;
    if (vis[v])
    {
      lca[q[i].num] = Find(v);
    }
  }
  for (int i = head[u]; i != -1; i = e[i].next)
  {
    v = e[i].v;
    if (!vis[v]) 
    {
      dis[v] = dis[u] + e[i].w;
      tarjan(v);
      p[v] = u;
    }
  }
}

int main()
{
  int t;
  scanf("%d", &t);
  while (t--)
  {
    scanf("%d%d", &n, &m);
    init();
    int u, v, w, c;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++)
    {
      scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
      addedge(u, v, w);
      in[v] = true;
    }
    for (int i = 0; i < m; i++)
    {
      scanf("%d%d", &u, &v);
      addquery(u, v, i);
      addquery(v, u, i);
    }
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
      if (!in[i])
      {
        root = i;
        break;
      }
    }
    tarjan(root);
    for (int i = 0; i < m * 2; i += 2)
    {
      u = q[i].u, v = q[i].v, c = q[i].num;
      printf("%d\n", dis[u] + dis[v] - 2 * dis[lca[c]]);
    }
  }
  return 0;
}


在线算法

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>

#pragma warning (disable: 4996)

using namespace std;

const int maxn = 40005;
const int maxm = 205;

struct edge
{
	int u, v, w, next;
}e[maxn];
int head[maxn], cnt;
int n, m;
bool in[maxn];
int root;
int vs[maxn << 1];
int dep[maxn << 1];
int id[maxn];
int dp[maxn << 1][20]; //注意这里要乘2
int dis[maxn];

void init()
{
	cnt = 0;
	memset(dis, 0, sizeof(dis));
	memset(in, false, sizeof(in));
	memset(head, -1, sizeof(head));
}

void addedge(int u, int v, int w)
{
	e[cnt].u = u, e[cnt].v = v, e[cnt].w = w, e[cnt].next = head[u], head[u] = cnt++;
}

void dfs(int u, int fa, int d, int &k)
{
	id[u] = k;
	vs[k] = u;
	dep[k++] = d;
	int v;
	for (int i = head[u]; i != -1; i = e[i].next)
	{
		v = e[i].v;
		if (v != fa)
		{
			dis[v] = dis[u] + e[i].w;
			dfs(v, u, d + 1, k);
			vs[k] = u;
			dep[k++] = d;
		}
	}
}

int Min(int x, int y)
{
	return dep[x] <= dep[y] ? x : y;
}

int rmq(int l, int r)
{
	int k = 0;
	while ((1 << (k + 1)) <= r - l + 1) k++;
	return Min(dp[l][k], dp[r - (1 << k) + 1][k]);
}

void rmq_init(int n)
{
	for (int i = 1; i <= n; i++)
		dp[i][0] = i;
	for (int j = 1; (1 << j) <= n; j++)
	{
		for (int i = 1; i + (1 << j) - 1 < n; i++)
			dp[i][j] = Min(dp[i][j - 1], dp[i + (1 << (j - 1))][j - 1]);
	}
}

void build()
{
	for (int i = 1; i <= n; i++)
	{
		if (!in[i])
		{
			root = i;
			break;
		}
	}
	int k = 0;
	dfs(root, -1, 0, k);
	rmq_init(n * 2);
}

int lca(int u, int v)
{
	int l, r;
	l = min(id[u], id[v]);
	r = max(id[u], id[v]);
	int res = rmq(l, r);
	return vs[res];
}

int main()
{
	int t;
	scanf("%d", &t);
	while (t--)
	{
		init();
		scanf("%d%d", &n, &m);
		for (int i = 0; i < n - 1; i++)
		{
			int u, v, w;
			scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
			addedge(u, v, w);
			in[v] = true;
		}
		build();	
		for (int i = 0; i < m; i++)
		{
			int u, v;
			scanf("%d%d", &u, &v);
			int a = lca(u, v);
			printf("%d\n", dis[u] + dis[v] - 2 * dis[a]);
		}
	}
	return 0;
}


阅读更多
版权声明:转载务必请标明出处,谢谢 https://blog.csdn.net/wyt734933289/article/details/51555716
个人分类: 图论 数据结构
上一篇foj Problem 2232 炉石传说 福州大学第十三届程序设计竞赛_重现 二分图
下一篇poj 1330 Nearest Common Ancestors lca rmq在线算法
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭