linux 自动验证密码输入

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/xfg0218/article/details/81750720

   1 #!/usr/bin/expect
      2 
      3 set password redhat
      4 
      5 set timeout -1
      6 
      7 spawn scp test.zip  root@192.168.31.200:/home/xiaoxu/test
      8 expect {
      9     "password" {send "$password\r";}
     10     "yes/no" {send "yes\r";exp_continue}
     11 }
     12 expect eof
     13 exit

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试