Python print输出在一行

在Python2中,代码如下:

for i in range(0,5):
  for j in range(0,i + 1):
    print "*" ,
  print 

输出如下:


但在Python3中,代码修改如下:

for i in range(0,5):
  for j in range(0,i + 1):
    print("*", end="")
  print()

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试