python编程:从入门到实践学习笔记(三)

三、if语句

    1、简单if语句:

        if 条件:

           结论

    2、if-else语句:

        if 条件:

            结论

        else:

            结论

    3、if-elif-else语句:

        if 条件:

            结论

        elif 条件:

            结论

        else:

            结论

注意:如果只想执行一个代码块,就使用if-elif-else;如果想执行多个代码块,就用if条件。

阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页