C程序设计语言 练习1-9:编写一个将输入复制到输出的程序,并将其中连续的多个空格用一个空格替换

//练习1-9:编写一个将输入复制到输出的程序,并将其中连续的多个空格用一个空格替换
#include <stdio.h>

int main() {
  int current_char, space;
  space =0;

  while ((current_char = getchar()) != EOF) {
    if (current_char == ' ') {
      space++;
    } else {
      space = 0;
    }
    if (space <= 1) {
      putchar(current_char);
    }
  }
  return 0;
}
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页