ES6箭头函数的剩余参数

对箭头函数的形参通过特定写法,使其可以接收一个或多个实参,并进行使用

    const sum = (...args) => {
      let total = 0;
      args.forEach(item => {
        total += item
      })
      return total
    }
    console.log(sum(10, 20)) // 30
    console.log(sum(10, 20, 30)) // 40
©️2020 CSDN 皮肤主题: 1024 设计师:上身试试 返回首页