ASCII压缩算法实现

#include <stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>

//压缩函数,采用开解循环提高效率
void ASCII_Compress(char *dest,char *src)
{
     dest[0]=src[0];
     dest[1]=src[1];
     dest[2]=src[2];
     dest[3]=src[3];
     dest[4]=src[4];
     dest[5]=src[5];
     dest[6]=src[6];
     dest[0]|=((src[7]&0x40)<<1);
     dest[1]|=((src[7]&0x20)<<2);
     dest[2]|=((src[7]&0x10)<<3);
     dest[3]|=((src[7]&0x8)<<4);
     dest[4]|=((src[7]&0x4)<<5);
     dest[5]|=((src[7]&0x2)<<6);
     dest[6]|=((src[7]&0x1)<<7);
}
size_t ASCII_ReadStream(char* buf,FILE *stream)
{
    size_t nCount=0;
    nCount=fread(buf,1,8,stream);       
    return nCount;
}
char*ASCII_Compre

 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 2
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 2
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值