java 不用科学计数法显示Double类型和Long类型

我们常常会碰见在数据的显示时,由于数据比较大,计算机会自动将其转换成科学技术法显示我们的数值,直观效果不好,这里介绍,对于数据比较大时,不对其进行科学技术法显示。package test1;


import java.math.BigDecimal;
import java.text.DecimalFormat;
import java.text.NumberFormat;


public class Kxdislpay {
public static void main(String[] args) {
//不用科学计数法显示Double类型和Long类型
LongNoKX();
DoubleNoKX();
}


public static void LongNoKX() {
long ll=1234567845134321l;
NumberFormat nf=NumberFormat.getInstance();
nf.setGroupingUsed(false);
System.out.println(""+nf.format(ll));
}


public static void DoubleNoKX() {
String dd="234536789.234567890";
BigDecimal bd=new BigDecimal(dd);
//BigDecimal result=bd.setScale(3,  BigDecimal.ROUND_HALF_DOWN);
double dds=bd.doubleValue();
NumberFormat nf=NumberFormat.getInstance();
nf.setGroupingUsed(false);
System.out.println(""+nf.format(dds));
}
}

阅读更多
上一篇字符串解析成数学计算公式并计算
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭