leetcode 26. 删除排序数组中的重复项

版权声明:个人水平有限,如有错误恳请指正,转载请注明出处 https://blog.csdn.net/ychhh/article/details/80319679

int removeDuplicates(int* nums, int numsSize) {
  int i;
  int k=1;
  if(numsSize==0)
  {
    return 0;
  }
  for(i=1;i<numsSize;i++)
  {  
    if(nums[i]==nums[i-1])
    {
      continue;
    }
    nums[k++]=nums[i];
  }
  return k;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭