os.listdir()

os.listdir(path) 返回指定路径下所有文件和文件夹的名字,并存放于一个列表中。

import os

file_dir = "./"
file_name = os.listdir(file_dir)
# 以列表形式存放
print(file_name)
for name in file_name:
    print(name)


阅读更多
个人分类: Python
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭