javaweb学习路径(附上各种视频)

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 by-sa 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/yzc11111111/article/details/78233321

为人民服务!!!!!!!!!!

1.      javaweb学习路线

http://ke.jikexueyuan.com/zhiye/javaweb/

2.servlet

http://pan.baidu.com/s/1slDM7i1

3.mysql数据库

http://pan.baidu.com/s/1boCDdKz

4. html+css

5. js

http://pan.baidu.com/s/1qYTxFCo

6. jquery

http://pan.baidu.com/s/1o8mi3xS

(jquery很好用)

7. Ajax

http://pan.baidu.com/s/1qY1D0hm(其实可不看,ajax比较简单)

8. spring

没有更多推荐了,返回首页