C中不使用临时变量交换两个变量的值

作者:yxin1322
 blog: <http://blog.csdn.net/yxin1322>  转载请注明出处


         前两天同学去面试,碰到一道C算法题,要求不使用额外的临时变量而交换两个变量的值,这个问题以前曾经在qq群里和人讨论过,所以有点印象,具体实现同样是三句赋值语句,只是巧妙的运用了和与差的运算来达到交换的目的。
1    #include <stdio.h>
2   
3    void ExchangeValue1(int * a,int * b);
4    void ExchangeValue2(int * a,int * b);
5   
6    main()
7    {
8     int a=1;
9     int b=2;
10     printf("a=%d,b=%d/n",a,b);
11     ExchangeValue1(&a,&b);
12     printf("a=%d,b=%d/n",a,b);
13    }
14   
15    //不使用临时变量
16    void ExchangeValue1(int * a,int * b)
17    {
18     *a=*a+*b;
19     *b=*a-*b;
20     *a=*a-*b;
21    }
22   
23    //使用临时变量
24    void ExchangeValue2(int * a , int * b)
25    {
26     int c;
27     c=*a;
28     *a=*b;
29     *b=c;
30    }

        ExchangeValue2是传统的交换方法,用到了一个临时变量。ExchangeValue1没有用到临时变量,只是通过两变量间的加减运算就完成了变量值的“交换”,这种方法看起来还是很新颖的,但它只适合于交换支持加减运算的值类型,如果是两个结构体变量或类对象就没办法了,只能乖乖地用临时变量来中转。那么哪种方式要高效一点呢?看以下反汇编代码:

15:   //不使用临时变量
16:   void ExchangeValue1(int * a, int * b)
17:   {
004010AC   push        ebp
004010AD   mov         ebp,esp
18:       *a=*a+*b;
004010AF   mov         eax,dword ptr [a]
004010B2   mov         edx,dword ptr [b]
004010B5   mov         edx,dword ptr [edx]
004010B7   add         edx,dword ptr [eax]
004010B9   mov         eax,dword ptr [a]
004010BC   mov         dword ptr [eax],edx
19:       *b=*a-*b;
004010BE   mov         eax,dword ptr [a]
004010C1   mov         edx,dword ptr [b]
004010C4   mov         edx,dword ptr [edx]
004010C6   neg         edx
004010C8   add         edx,dword ptr [eax]
004010CA   mov         eax,dword ptr [b]
004010CD   mov         dword ptr [eax],edx
20:       *a=*a-*b;
004010CF   mov         eax,dword ptr [a]
004010D2   mov         edx,dword ptr [b]
004010D5   mov         edx,dword ptr [edx]
004010D7   neg         edx
004010D9   add         edx,dword ptr [eax]
004010DB   mov         eax,dword ptr [a]
004010DE   mov         dword ptr [eax],edx
21:   }
004010E0   leave
004010E1   ret
22:
23:   //使用临时变量
24:   void ExchangeValue2(int * a , int * b)
25:   {
004010E2   push        ebp
004010E3   mov         ebp,esp
004010E5   push        esi
004010E6   push        eax
004010E7   push        edi
004010E8   push        ecx
004010E9   mov         edi,ebp
004010EB   sub         edi,4
004010EE   mov         ecx,1
004010F3   mov         eax,0CCCCCCCCh
004010F8   rep stos    dword ptr [edi]
004010FA   pop         ecx
004010FB   pop         edi
004010FC   pop         eax
26:       int c;
27:       c=*a;
004010FD   mov         eax,dword ptr [a]
00401100   mov         eax,dword ptr [eax]
00401102   mov         dword ptr [c],eax
28:       *a=*b;
00401105   mov         eax,dword ptr [b]
00401108   mov         edx,dword ptr [a]
0040110B   mov         eax,dword ptr [eax]
0040110D   mov         dword ptr [edx],eax
29:       *b=c;
0040110F   mov         eax,dword ptr [b]
00401112   mov         edx,dword ptr [c]
00401115   mov         dword ptr [eax],edx
30:   }
00401117   leave
00401118   ret

阅读更多

没有更多推荐了,返回首页