zangyuanan320的博客

Keep Dreaming!!

5位选手说两个猜测,都说对一半,预测比赛名次问题
#include <stdio.h>  
int main()  
{  
	int A,B,C,D,E;
    for( A=1; A<=5; A++)  
       { 
       	for( B=1; B<=5; B++)  
           { 
           	for( C=1; C<=5; C++)  
               {
               	 for( D=1; D<=5; D++)  
                    {
                    	for( E=1; E<=5; E++)  
                        {
                        	if( (B==1) + (A==3) ==1 &&  
                            (B==2) + (E==4) ==1 &&  
                            (C==1) + (D==2) ==1 &&  
                            (C==5) + (D==3) ==1 &&  
                            (E==4) + (A==1) ==1 )  
                       		 {     
	                            printf("A=%d, B=%d, C=%d, D=%d, E=%d\n",A, B, C, D, E);   
	                            return 0;  
                        	}    
                        }
                    }
               }
           }
       }
    return -1;  
}


阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/zangyuanan320/article/details/51537987
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

5位选手说两个猜测,都说对一半,预测比赛名次问题

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭