zangyuanan320的博客

Keep Dreaming!!

【C语言】【面试题】【笔试题】调整数组使奇数全部都位于偶数前面

                    void swap(int *a, int *b)
{
     int tmp = *a;
     *a = *b;
     *b = tmp;
}
void print(int arr[], int size)
{
    int i = 0;
    for (; i < size; i++)
    {    
         printf("%d ", arr[i]); 
    }
}

int main()
{

     int arr[] = { 1, 2, 5, 4, 3, 6 };
     int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
     int i = 0, j = 0;
     while (1)
    {
         for (i = 0; i < size; i++)
        {
            if (arr[i] % 2 == 0)
            {
                break;     
             }
        }
        j = i + 1;
        for (; j < size; j++)
        {
            if (arr[j] % 2 == 1)
            {
                break;
            }
        }

      if (j < size)
       {
            swap(&arr[i], &arr[j]);
        }
      else
        {
            break;
         }
}
    print(arr, size);
    system("pause");
    return 0;
}

阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/zangyuanan320/article/details/51538065
上一篇【C语言】【面试题】使用main函数的参数,实现一个整数计算机,程序可以接受三个参数
下一篇【C语言】【面试题】【笔试题】使用main函数实现一个整数计算器!
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭