js 银行卡4位中间一个空格

function change(){
    var card = $('#cardNo').val();
    card = card.replace(/\D/g,'')
    var ncard='';
    for(var n=0;n<card.length;n=n+4){
        ncard += card.substring(n,n+4)+" ";
    }
    console.log(ncard.replace(/(\s*$)/g,""));
    $('#cardNo').val(ncard.replace(/(\s*$)/g,""));
}

阅读更多
上一篇Given final block not properly padded
下一篇java中的write(int n) 要小心
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭