JS 处理科学计数法

num = 1.25e-7
editE (num) {
   if (!num) return num
   num = num.toString()
   if (num.indexOf('e') === -1) { return num }
   let reg = /(?:(\d)+(?:.(\d+))?)[e]{1}-(\d)/.exec(num)
   if (!reg) {
    return num
   }
   let v = num
   if (reg[3] === '7') {
    v = '0.000000' + (reg[2] ? reg[1] + reg[2] : reg[1])
   } else {
    v = '0.0000000' + reg[1]
   }
   return v
  }
阅读更多
个人分类: javascript
上一篇锚点
下一篇如何使div根据里面内容而改变大小
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭