CSP-J/S信息学奥赛-数据结构

数据结构

一、栈

1、【NOIP2001】若已知一个栈的入栈顺序是1,2,3,…,n,其输出序列为P1,P2,…,Pn,若P1是n,则Pi是(     )

    A.i                         B.n-1                        C.n-i+1                     D.不确定

【答案】C

【分析】归纳总结

    P1    n

    P2    n - 1

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值