Python数据结构——链表

Python中的list是基于array实现的。但无论是list还是array在数据存储和操作层面都有一些缺点。例如在插入和删除元素时都要移动元素,这在数据量旁大时就需要很大开销。array大小是固定的,无法更改;虽然list是可扩展的,但这也是有其代价的。别忘了list是基于array实现的,这就意味着list的每次扩展都要创建更大的array,然后把原来的array拷贝过来。array需要存储在连续的内存单元中,无论这个array多大。所以每次创建array都要划分一块完整的内存出来。如果这个array很庞大,程序动态分配内存就很难甚至不肯能。
链表(linked list)这一数据结构可以解决以上问题。
下面是一个链表的实现
用单向链表实现一个Bag ADT

class Bag:
  #构造一个空bag
  def __init__(self):
    self._head = None
    self._size = 0

  # 返回bag大小
  def __len__(self):
    return self._size

  # 查看元素是否在bag中
  def __contains__(self, target):
    curNode = self._head
    while curNode is not None and curNode.item != target:
      curNode = curNode.next
    return curNode is not None

  # 添加一个新元素到bag
  def add(self, item):
    newNode = _BagListNode(item)
    newNode.next = self._head
    self._head = newNode
    self._size += 1

  # 从bag中移除一个元素
  def remove(self, item):
    predNode = None
    curNode = self._head
    while curNode is not None and curNode.item != item:
      predNode = curNode
      curNode = curNode.next
    assert curNode is not None, "元素必须存在于bag中"

    #断开连接返回元素
    self._size -= 1
    if curNode is self._head :
      self._head = curNode.next
    else :
      predNode.next = curNode.next
    return curNode.item
  def __iter__(self):
    return _BagIterator(self._head)

#为创建链表节点定义一个私有存储类
class _BagListNode(object):
  def __init__(self, item):
    self.item = item
    self.next = None

#使用链表实现的一个迭代器
class _BagIterator :
  def __init__(self, listHead):
    self._curNode = listHead

  def __iter__(self):
    return self
  def next(self):
    if self._curNode is None:
      raise StopIteration
    else:
      item = self._curNode.item
      self._curNode = self._curNode.next

以下为该模块的使用以及控制台的输出

bag = Bag()
bag.add(10)
bag.add("china")
bag.add(45)
print(len(bag))
print(45 in bag)
print(len(bag))
bag.remove(10)
print(len(bag))

控制台输出
这里写图片描述

阅读更多
文章标签: python 链表
个人分类: Python数据结构
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭