Java代码规范及运算符

代码规范:1、尽量使每个变量的声明单独占一行;

                2、关键字与关键字间只认一个空格;

                3、不要使用技术性很高、难懂、易混淆的语句,如person().list[1][4].getName();等;

                4、对于关键的方法要多加注释,编写代码时候标点符号要用半角、和英文的。

变量和常量:

        1、变量语法:数据类型  变量名称 = 变量值;变量声明玩,可以在进行赋值。

        2、常量语法:final  数据类型 常量名称 = 常量值; 常量是不可以改变的,在第一次赋值之后就不能改变了。


运算符:1、逻辑运算符

                    true&&true == true     true||true == true     !true ==false

                    true&&false == false   true||false == true    !false == true

   false&&false == false  false||false ==false
  当false&&...&&... 结果一定是false
  当true||...||... 结果一定是true

                当false&&...&&... 结果一定是false、当true||...||... 结果一定是true

            例:int a=20,b=1,c=22;

System.out.println(a +"是基数吗?,"+(a%2==0));
System.out.println(a<b&&b<c);
System.out.println(a<b||b<c);
System.out.println(!(a<b));
System.out.println((a<b));

3、三元运算符
语法: 返回值= 判断公式?结果1:结果2; 
判断公式为true 返回结果1,判断公式为false 返回结果2。
 
System.out.println(a<3?89:20);
System.out.println(a>3?89:20);

4、位逻辑运算结果& ,|, ^, ~
  位逻辑运算结果
A B A&B A|B A^B A~B
0 0 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0
0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 0 0


 在java位逻辑运算,位移运算 都是将数字给转换成2进制 再进行运算。
 位移运算:左移<<,右移>>,无符号右移>>>;
 注意,在进行右移>> 位运算中,正数位移都是在最高位补少几位,的位置补 0,
 负数位移是在最高位补少几位,的位置补 1。
 byte、short 不适合做无符号位移,因为它们的最高为始终都是1。
 
例:int d = 20;
      System.out.println(d+"右移两位结果:"+(d>>2));
      int e = -16;
      System.out.println(e+"左移三位结果:"+(e<<3));
      int f = -256;
      System.out.println(f+"无符号右移结果:"+(f>>>2));
      byte aa =(byte)(-32>>>1);
      System.out.println(aa);
      short bb =(short)(-126>>>4);
      System.out.println(bb);

5、自增与自减运算
语法:1、前置形式 : ++a、--a;2、后置形式:a++、a--;
注意都是单步运算符不可以放在圆括号之外。错误写法:(a+b)++、--(x+y)等;
前置形式:为先进行计算、在输出;后置形式:为先输出、在进行计算;

例:int aaa=1;
    System.out.println(++aaa);
    System.out.println(aaa);
    System.out.println(aaa++);
    System.out.println(aaa);
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页