Error fetching https://gems.ruby-china.org/: bad response Not Found 404 (https://gems.ruby-china.or

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/ziyuzhiye/article/details/87714663

原因如图所示, 服务域名更换了,把gem sources -a https://gems.ruby-china.org/换成gem sources -a https://gems.ruby-china.com/即可。

T

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页