LeetCode33.搜索旋转排序数组(java实现)

 • 问题描述

假设按照升序排序的数组在预先未知的某个点上进行了旋转。

( 例如,数组[0,1,2,4,5,6,7] 可能变为[4,5,6,7,0,1,2])。

搜索一个给定的目标值,如果数组中存在这个目标值,则返回它的索引,否则返回 -1 。

你可以假设数组中不存在重复的元素。

你的算法时间复杂度必须是 O(log n) 级别。

 • 解决方案

首先找到数组中元素最小的位置索引,然后分开进行二分查找,代码如下:

public int search(int[] nums, int target) {
    if(nums == null || nums.length == 0)
      return -1;
    int low = 0;
    int high = nums.length - 1;
    while(low + 1 < high){
      int mid = low + ((high - low) >> 1);
      if(nums[mid] > nums[nums.length - 1])
        low = mid;
      else if(nums[mid] < nums[nums.length - 1])
        high = mid;
    }
    int index = nums[low] < nums[high] ? low : high;
    
    low = 0;
    high = Math.max(index - 1,0);
    while(low + 1 < high){
      int mid = low + ((high - low) >> 1);
      if(nums[mid] > target)
        high = mid;
      else if(nums[mid] < target)
        low = mid;
      else
        return mid;
    }
    if(nums[low] == target)
      return low;
    else if(nums[high] == target)
      return high;
    
     low = index;
    high = nums.length - 1;
    while(low + 1 < high){
      int mid = low + ((high - low) >> 1);
      if(nums[mid] > target)
        high = mid;
      else if(nums[mid] < target)
        low = mid;
      else
        return mid;
    }
    if(nums[low] == target)
      return low;
    else if(nums[high] == target)
      return high;
    return -1;
  }
展开阅读全文
©️2020 CSDN 皮肤主题: 黑客帝国 设计师: 上身试试 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值