67. Add Binary

Given two binary strings, return their sum (also a binary string).

For example,
a = “11”
b = “1”
Return “100”.

class Solution {
public:
  string addBinary(string a, string b) {
    int c = 0, quo = 0, i, j;
    string ans;
    for(i = a.length() - 1, j = b.length() - 1; i >= 0 || j >= 0; --i, --j){
      if(i >= 0 && j >= 0){
        quo = (a[i] - '0' + b[j] - '0' + c) % 2;
        c = (a[i] - '0' + b[j] - '0' + c) / 2;
      } else if(i >= 0){
        quo = (a[i] - '0' + c) % 2;
        c = (a[i] - '0' + c) / 2;
      } else if(j >= 0){
        quo = (b[j] - '0' + c) % 2;
        c = (b[j] - '0' + c) / 2;
      }
      ans.insert(ans.begin(), (quo + '0'));
    }

    if(c != 0)
      ans.insert(ans.begin(), (c + '0'));
    return ans;
  }
};

二刷

class Solution {
public:
  string addBinary(string a, string b) {
    string res;
    int i, j, carry = 0;
    for(i = a.length() - 1, j = b.length() - 1; i >= 0 && j >= 0; --i, --j){
      res.push_back((a[i] - '0' + b[j] - '0' + carry) % 2 + '0');
      carry = (a[i] - '0' + b[j] - '0' + carry) / 2;
    }
    while(i >= 0){
      res.push_back((a[i] - '0' + carry) % 2 + '0');
      carry = (a[i] - '0' + carry) / 2;
      --i;
    }
    while(j >= 0){
      res.push_back((b[j] - '0' + carry) % 2 + '0');
      carry = (b[j] - '0' + carry) / 2;
      --j;
    }
    if(carry) res.push_back('1');

    string rev;
    int len = res.length();
    for(i = len - 1; i >= 0; --i){
      rev.push_back(res[i]);
    }
    return rev;
  }
};
阅读更多
个人分类: leetcode
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

67. Add Binary

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭