arcims开发经验总结(1) (aimsLayers.js 文件变量含义)

var layerCount = 0;//图层数量

var LayerName = new Array();//图层名称
var LayerID = new Array();      //ID
var LayerVisible = new Array(); //是否可见
var LayerType = new Array();    //图层类型    
var LayerIsFeature = new Array();//是否为矢量图层 
var LayerExtent = new Array();   //图层显示范围    以|分界的字符串
var LayerMinScale = new Array();  //最小比例
var LayerMaxScale = new Array();  //最大比例
var LayerRenderString = new Array(); //没用

var LayerShapeField = new Array();   //SHAPE字段的名称  为  #SHAPE#
var LayerIDField = new Array();      //主键 字段名称   MAPUSER.  .OBJECTID
var LayerFieldList = new Array();          //字段名称 以 , 隔开的字符串
var LayerFieldTypeList = new Array();        //字段类型 以 , 隔开的字符串
var LayerFieldSizeList = new Array();        //字段长度 以 , 隔开的字符串
var LayerFieldPrecisionList = new Array();   //精确度   以 , 隔开的字符串

var LayerFields = new Array();         //活动图层的字段名称
var LayerFieldType = new Array();      //活动图层的字段类型
var LayerFieldCount=0;                 //活动图层的字段数量
var ActiveLayer="";                    //活动图层的ID
var ActiveLayerType="";                //活动图层的类型

var layerLeft = 0;                     //没用
var layerRight = 0;                    //没用
var layerTop = 0;                      //没用
var layerBottom = 0;                   //没用

var fieldIndex = 0;                    //没用
var FeatureLayerCount = 0;             // 矢量层的数量

// field aliases arrays
var AliasFieldName = new Array();      //没用 
var AliasFieldAlias = new Array();     //没用 
var LayerListOpen=false;
var queryOpen = false;
var displayLayerInfoButton=false;
var setLayerVisible = new Array();

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 2
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 2
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值