android 各种优秀三方库(持续更新)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/zx501244363xz/article/details/79959988

0.android面试指南

GitHub地址:https://github.com/guoxiaoxing/android-interview

1.优秀的开源

GitHub地址:https://github.com/SenhLinsh/Android-Hot-Libraries#android-hot-libraries

2.工具类

GitHub地址:https://github.com/Blankj/AndroidUtilCode

3.多种tablayout样式

GitHub地址:https://github.com/H07000223/FlycoTabLayout

4.图片角标

GitHub地址:https://github.com/H07000223/FlycoLabelView

5.Dialog弹出框

GitHub地址:https://github.com/H07000223/FlycoDialog_Master

6.图片阴影

GitHub地址:https://github.com/yingLanNull/ShadowImageView

7.数字角标

GitHub地址:https://github.com/qstumn/BadgeView

8.跑马灯

GitHub地址:https://github.com/385841539/MarqueeView

9.二维码

GitHub地址:https://github.com/yipianfengye/android-zxingLibrary

10.圆角布局

GitHub地址:https://github.com/H07000223/FlycoRoundView

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭