JavaScript 方法、变量区分大小写

错误印象:

 曾几何时,对 javascript有一段不区分大小写的印象,可能是因为以前某个版本、或者某个公司的浏览器执行不够严格,亦或者是与html混淆了,留下了错误印象。

 

正确认知下:

javascript 是区分大小写的,如下代码

      var a = 0;
      var A = 1;
      function ab() {
        alert("ab");
      }

      function AB() {
        alert("AB");
      }

      alert(a);  // 弹出 0
      alert(A);  // 弹出 1
      ab();    //弹出 ab
      AB();    //弹出 AB


 

没有更多推荐了,返回首页