【bzoj2724】[Violet 6]蒲公英

原创 2015年11月18日 20:39:02

 坑了好久的区间众数……
 思路是分块。
 设块的大小为l,有x个块
 预处理第i个块和第j个块之间的众数和出现次数,这是O(xn)的。
 对于每个询问[l,r],如果l和r在同一个块里面,就暴力查询,这是O(l)的;如果不在同一个块,则先以预处理的信息得到中间连续的块的答案,然后再在最两边的两个块暴力查询每个数在中间出现的次数,然后更新答案。偷懒没多想,写了个主席树,所以是O(llogn)的。
 于是总的复杂度是O(xn+mllogn)
 稍微计算+对拍,取l=100左右的时候可以在时限内跑完。
 

#include <bits/stdc++.h>
#define rep(i,a,b) for(int i=a,_=b;i<=_;i++)
#define per(i,a,b) for(int i=a,_=b;i>=_;i--)
#define maxn 50007
#define maxb (742)

typedef int arr[maxn];
typedef int blk[maxb];
typedef int seg[maxn * 20];

inline int rd() {
  char c = getchar();
  while (!isdigit(c)) c = getchar() ; int x = c - '0';
  while (isdigit(c = getchar())) x = x * 10 + c - '0';
  return x;
}

int BLOCKS;

seg sz , lc , rc;
arr belong , cnt , a , h , rt;
blk st , ed , ans[maxb] , rec[maxb];
int n_tot , tot , n , m;

void update(int pr , int&nr , int l , int r , int v) {
  if (!nr) nr = ++ n_tot;
  sz[nr] = sz[pr] + 1;
  if (l == r) return;
  int m = (l + r) >> 1;
  if (v <= m)
    rc[nr] = rc[pr] , update(lc[pr] , lc[nr] , l , m , v);
  else
    lc[nr] = lc[pr] , update(rc[pr] , rc[nr] , m + 1 , r , v);
}

int query(int pr , int nr , int l , int r , int v) {
  while (l < r) {
    int m = (l + r) >> 1;
    if (v <= m)
      nr = lc[nr] , pr = lc[pr] , r = m;
    else
      nr = rc[nr] , pr = rc[pr] , l = m + 1;
  }
  return sz[nr] - sz[pr];
}

void input() {
  n = rd() , m = rd();
  rep (i , 1 , n) h[i] = a[i] = rd();
}

void discrete() {
  std::sort(h + 1 , h + n + 1);
  rep (i , 1 , n) a[i] = std::lower_bound(h + 1 , h + n + 1 , a[i]) - h;
  rep (i , 1 , n) update(rt[i - 1] , rt[i] , 1 , n , a[i]);
}

void init_block() {
  BLOCKS = 101;
  rep (i , 1 , n)
    belong[i] = (i - 1) / BLOCKS + 1;
  tot = belong[n];
  rep (i , 1 , tot)
    st[i] = (i - 1) * BLOCKS + 1 , ed[i] = i * BLOCKS;
  rep (i , 1 , tot) {
    int mx = 0 , t = 0;
    rep (j , st[i] , n) {
      cnt[a[j]] ++;
      if (cnt[a[j]] > mx || (cnt[a[j]] == mx && a[j] < t))
        mx = cnt[a[j]] , t = a[j];
      ans[i][belong[j]] = t;
      rec[i][belong[j]] = cnt[t];
    }
    rep (j , st[i] , n)
      cnt[a[j]] = 0;
  }
}

int get_ans(int l , int r) {
  int mx = 0 , t;
  if (belong[l] == belong[r]) {
    rep (i , l , r) cnt[a[i]] = 0;
    rep (i , l , r) cnt[a[i]] ++;
    rep (i , l , r) if (cnt[a[i]] > mx || (cnt[a[i]] == mx && a[i] < t))
      mx = cnt[a[i]] , t = a[i];
  } else {
    if (belong[l] - 1 < belong[r])
      mx = rec[belong[l] + 1][belong[r] - 1] , t = ans[belong[l] + 1][belong[r] - 1];
    rep (i , l , ed[belong[l]]) {
      int c = query(rt[l - 1] , rt[r] , 1 , n , a[i]);
      if (c > mx || (c == mx && a[i] < t))
        t = a[i] , mx = c;
    }
    rep (i , st[belong[r]] , r) {
      int c = query(rt[l - 1] , rt[r] , 1 , n , a[i]);
      if (c > mx || (c == mx && a[i] < t))
        t = a[i] , mx = c;
    }
  }
  return t;
}

void solve() {
  discrete();
  init_block();
  int ans = 0;
  #ifndef ONLINE_JUDGE
    freopen("data.out" , "w" , stdout);
  #endif
  rep (i , 1 , m) {
    int l = (rd() + ans - 1) % n + 1;
    int r = (rd() + ans - 1) % n + 1;
    if (l > r) std::swap(l , r);
    ans = h[get_ans(l , r)];
    printf("%d\n" , ans);
  }
}

int main() {
  #ifndef ONLINE_JUDGE
    freopen("data.txt" , "r" , stdin);
  #endif
  input();
  solve();
  return 0;
}
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 http://blog.csdn.net/GEOTCBRL/article/details/49912763

bzoj2724: [Violet 6]蒲公英

链接:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=2724 题意:中文题。。 分析:在线求区间众数,用分块预处理,详见http://www.doci...
 • Fsss_7
 • Fsss_7
 • 2016年01月01日 16:49
 • 742

[BZOJ2724][Violet 6]蒲公英(分块)

最兴奋的相晤,总是昔日敌手。
 • Clove_unique
 • Clove_unique
 • 2016年03月31日 23:57
 • 567

【bzoj2724】[Violet 6]蒲公英

坑了好久的区间众数……  思路是分块。  设块的大小为ll,有xx个块  预处理第i个块和第j个块之间的众数和出现次数,这是O(xn)O(xn)的。  对于每个询问[l,r][l,r]...
 • GEOTCBRL
 • GEOTCBRL
 • 2015年11月18日 20:39
 • 753

BZOJ2724: [Violet 6]蒲公英

分块 不带修改的,可以先预处理f[i][j]表示第i块到第j块的众数,s[i][j]表示第1到第i块j出现的次数,每加入一个块,新的众数只可能是原块的众数、新块的众数或新块里的一个数,在新块里找一下...
 • L_0_Forever_LF
 • L_0_Forever_LF
 • 2016年10月27日 13:37
 • 584

【bzoj2724】【蒲公英】【分块】

Description Input 修正一下 l = (l_0 + x - 1) mod n + 1, r = (r_0 + x - 1) mod n + 1 Ou...
 • sunshinezff
 • sunshinezff
 • 2016年06月17日 19:40
 • 391

bzoj2724[Violet 6][蒲公英]

BZOJ2724 蒲公英 violet6
 • qq_37321281
 • qq_37321281
 • 2017年07月19日 16:35
 • 177

BZOJ 2724: [Violet 6]蒲公英 分块 STL

2724: [Violet 6]蒲公英 Time Limit: 40 Sec  Memory Limit: 512 MB Submit: 1964  Solved: 705 [Submit][S...
 • BlackJack_
 • BlackJack_
 • 2017年06月11日 14:52
 • 121

【bzoj2724】[Violet 6]蒲公英 (注意:题面有毒!)

传送门:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=2724 思路:首先我要说的是,题面真的有毒啊,,, 我不停WA发现读错了题,改了还WA发现...
 • qq_20669971
 • qq_20669971
 • 2016年03月23日 15:37
 • 368

BZOJ 2724 [Violet 6] 蒲公英

(在线)分块+离散化
 • SenyeLicone
 • SenyeLicone
 • 2017年02月27日 12:15
 • 192

[分块] [BZOJ2724] [Violet 6] 蒲公英

//Everyday English:Violet (n.&adj.) 紫罗兰,蓝紫色,紫罗兰色的;堇菜;羞怯的人。 这道题权限题,大意是求区间众数,强制在线。 在XJB出完聚会那道题之后,发现时...
 • HeRaNO
 • HeRaNO
 • 2017年03月10日 23:53
 • 322
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:【bzoj2724】[Violet 6]蒲公英
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)