Symbian下的线程开发模型(一)

原创 2008年09月29日 18:01:00
原本想把boost里面的线程模块完全移植到Symbian S60 Fp2中,可惜内核同步的几个核心结构竟然不支持超时。没有超时概念,信号量,条件变量,以及与超时相关的锁用处就不大。同时Symbian不建议采用多线程,会加快消耗电量等等。但是AO还是有不少限制的,我还记得当初初学Windows程序设计时,把一些长任务用定时器或者用系统提供的IdleMessage进行分解的痛苦。Symbian 不建议使用线程,但不是不能使用线程,而且现在手机CPU强劲,电量都是锂电池,适量的使用线程应该没那么糟。
AO 限制:
  1:长时间的AO会导致界面阻塞,也就是说界面不刷新了。
  2:AO和按键事件在一个线程里面,也就是说AO如果长时间运行,按键事件响应将有一定时间的停滞感。
  3:AO的执行过程分解需要耗费大量的程序员心力,而且在某些时候无法确定某些代码的预测执行时间,比如网络,比如磁盘扫描等等情况将导致任务的分解是无法细化。

基于上述原因,AO并不能完全代替线程。线程的使用,将不再遇到细分任务的麻烦,使程序员的精力更多关注于逻辑而不是分解技巧。设计线程的目标是:
   1:它能和界面脱离。
   2:它是安全的,确保细节错误不重复发生。
   3:它在一个界面程序中,数量是可控制的。
   4:线程执行完毕,将资源自动归还。
   5:降低开发难度,感觉好像没用线程。

传统的开线程过程大概是这样的:
全局入口函数 :返回类型 函数名 (LPVOID pData) 
{
    对pData 转型 到原类型对象指针 pOrg;
    pOrg->.....();....
    delete pOrg;?   
}
界面响应,网络事件,电话事件.....回调处启动线程
{
      RThread curThread;
      curThread.Create( ×××××,全局构造函数,传入参数......);
}
.................
上面的代码其中有好几个地方容易犯错:
  1:线程创建函数本身,参数那么多,怎么记得住?
  2:全局函数。 每写一个线程就要搞一个线程出来。
  3:线程执行的全局函数和对象本身分离。至少,转型之后C++编译器就会阻止你访问私有成员变量和成员函数。
  4:很难控制线程的数量。导致线程过度切换,电量快速的耗费。

所以下面的线程调用方法很具诱惑:
*  class ABCDE
*  {
*         public:
*                void Fun()
*                {
*                        std::cout << "Hello stanley" << std::endl;
*                }
*         };
*          ABCDE abc;
thread trd(ABCDE::FUN, abc);

调用之后,Fun函数将在独立的线程中完成。全局函数,CreateThread,参数细节,转型,是否删除对象,完全和Client(thread类使用者无关)。(当然这还不能保证只创建唯一线程,将在下面讲述如何再次包装它。)

我把代码先贴出来,看贴的人看看是否有疑惑,如果有疑惑,我再来写详细的解释。

///简单的函数和对象绑定组件。
namespace ThreadHelper
{
        template<class T>
        class simple_bind_t
        {        
        public:
                typedef void (T::*pFn)();
                typedef pFn FunType;
                typedef T class_type;

                explicit simple_bind_t(pFn fn,T& t) : m_pFun(fn),m_t(t)
                {        
                }
                simple_bind_t(const simple_bind_t& bt) : m_pFun(bt.m_pFun),m_t(bt.m_t)
                {        
                }
                simple_bind_t<T> operator = (const simple_bind_t& r)
                {
                        m_pFun = r.m_pFun;
                        m_t = r.m_t;
                }
                FunType getfun() { return m_pFun; }
                class_type* getdata() { return &m_t;}

                void operator()()
                {        
                        return ( (m_t.*m_pFun)());
                }

        private:
                pFn m_pFun;
                T&   m_t;
        };

        template<class T>
        simple_bind_t<T> simple_bind( void (T::*fn)(), T& t)
        {
                return simple_bind_t<T>(fn,t);
        }
}

///线程组件
namespace ThreadHelper
{
        class simple
        {
        public:
                virtual void operator()()=0;
                virtual void wait() = 0;
                virtual void started() = 0;
        };

        namespace helper
        {
                template<class T>
                class thread_param : public simple
                {
                public:
                        thread_param(const ThreadHelper::simple_bind_t<T>& threadfunc)
                                : m_threadfunc(threadfunc)
                        {
                        }
                        void wait()        { }
                        void started() { }
                        void operator()()
                        {
                                m_threadfunc();
                        }

                        simple_bind_t<T> m_threadfunc;
                };
        }

        class thread
        {
        public:
                thread();

                template<class T>
                explicit thread(const simple_bind_t<T>& threadFunc,const string& name);

                ~thread();
                bool operator==(const thread& other) const;
                bool operator!=(const thread& other) const;
                void join();
                unsigned int id() const;
        private:
                static int thread_proxy(void *param);
        private:
                int m_thread;
                unsigned int m_id;
                bool m_joinable;
        };

        inline thread::thread() : m_joinable(false)
        {
                m_id = RThread().Id();
                m_thread = RThread().Handle();
        }

        template<class T>
        inline thread::thread(const simple_bind_t<T>& threadFunc,const string& name) : m_joinable(true)
        {
                helper::thread_param<T>*param = new helper::thread_param<T>(threadFunc);
                RThread curThread;
                curThread.Create( name.DesL(),
                        thread_proxy,
                        4096, 
                        NULL,
                        param);
                m_id = curThread.Id();
                m_thread = curThread.Handle();
                curThread.Resume();
        }

        inline thread::~thread()
        {
                if (m_joinable)
                {
                        RThread curThread;
                        curThread.SetHandle(m_thread);
                        curThread.Close();
                }
        }

        inline bool thread::operator==(const thread& other) const
        {
                return other.m_id == m_id;
        }

        inline bool thread::operator!=(const thread& other) const
        {
                return !operator==(other);
        }

        inline void thread::join()
        {
                if(m_joinable)
                {
                        RThread curThread;
                        curThread.SetHandle(m_thread);
                        TRequestStatus status;
                        curThread.Logon(status);
                }
                m_joinable = false;
        }
}
///一处定义到处使用的全局函数,用户不必写的。

namespace ThreadHelper
{
        void do_thread_proxy(void* param)
        {
                ThreadHelper::simple* p = static_cast<ThreadHelper::simple*>(param);
                if(p)
                {
                        (*p)();
                        delete p;
                }
        }

        int thread::thread_proxy(void* param)
        {
                CTrapCleanup* cleanupStack = CTrapCleanup::New();
                TRAPD(error,do_thread_proxy(param));
                delete cleanupStack;
                return 0;
        }
}


最终:thread trd(simple_bind(&ABCDE::FUN, abc));
当然,symbian 下使用线程和windows下面情况不同,比如你在主线程创建的一些Session 子线程没法使用,这种情况还得视系统而定。很明显,程序员还是要花费一定的心力来确保一些东西能够正确运作。我的意见是界面以及以及按键等事件的处理放到主线程处理,后台工作线程和主线程仅仅有数据的交互。也就是说,后台线程准备好数据之后,让主线程使用,主线程在接收到事件指示后发送命令给子线程。按照这样的逻辑就能够达到界面高响应的目标。

几种多线程编程模型的比较

几种模型的特点 工作组模型 1.多个worker共享一个数据队列,所以每次dequeue时要先检查队列是否为空。不为空才能的返回消息。 2.enqueue可以不用关心队列消息数,只需要enque...
 • imturkey
 • imturkey
 • 2014年12月11日 16:56
 • 2615

Android应用开发试题(收集)

收集一些开发上的例题,不定更新1、Android的VM虚拟机是哪个? A A.Dalvik B.JVM C.KVM D. framework2、AndroidVM虚拟机中运行的文件的后缀名为(...
 • fcp12138
 • fcp12138
 • 2016年08月02日 09:06
 • 1542

IO复用、多进程和多线程三种并发编程模型

I/O复用模型 I/O复用原理:让应用程序可以同时对多个I/O端口进行监控以判断其上的操作是否可以进行,达到时间复用的目的。在书上看到一个例子来解释I/O的原理,我觉得很形象,如果用监控来自10根不同...
 • zaizai09
 • zaizai09
 • 2014年08月08日 17:06
 • 3698

Symbian中的进程和线程

《Symbian OS:线程编程》 Symbian操作系统中的线程和进程 在Symbian操作系统中,每个进程都有一个或多个线程。线程是执行的基本单位。一个进程的主线程是在进程启动时生成的...
 • edisonlg
 • edisonlg
 • 2012年01月03日 00:08
 • 1251

《Symbian OS:线程编程》hoolee中文版 一

鉴于最近论坛上很多人都问到多线程的问题,hoolee想将Nokia今年三月刚发布的技术文档《Symbian OS: Threads Programming》穇译给大家,希望能对大家有所帮助。 虽然s...
 • sanfengshou
 • sanfengshou
 • 2011年03月29日 15:38
 • 464

《Symbian OS:线程编程》hoolee中文版 三

6、其他线程函数 TInt Rename(const TDesC& aName) 为线程定义个新名字。 void RequestComplete(TRequestStatus*& aStatus...
 • sanfengshou
 • sanfengshou
 • 2011年03月29日 15:42
 • 435

《Symbian OS:线程编程》hoolee中文版 二

4、线程优先级 线程可以被赋予一个绝对或相对的优先级。绝对优先级定义了这个线程的总体优先级,不需要考虑其拥有者进程的优先级了。而赋予相对优先级时则将此线称定义为拥有者进程的优先级加上该相对优先级后的...
 • sanfengshou
 • sanfengshou
 • 2011年03月29日 15:40
 • 417

RTI的线程模型及其在联邦开发中的应用

 • 2011年03月08日 15:03
 • 652KB
 • 下载

Symbian OS:线程编程

 • 2008年04月17日 16:19
 • 151KB
 • 下载

Symbian线程编程

 • 2012年03月08日 16:06
 • 90KB
 • 下载
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:Symbian下的线程开发模型(一)
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)