gbk编码表

转载 2016年05月30日 22:03:20

GBK 汉字内码扩展规范编码表(二)

全国信息技术标准化技术委员会

汉字内码扩展规范(GBK)

ChineseInternal Code Specification

1.0 版

(按分类顺序排列)

● GBK/1:GB2312非汉字符号

A1 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A   、 。 · ˉˇ ¨  — ~ ‖ 

B “ ” 〔 〕〈 〉 《 》 「 」 『 』 〖 〗 【 】

C ± × ÷       

D ⌒ ⊙ ∫ ∮≡ ≌ ≈ ∽ ∝ ≠ ≮ ≯ ≤ ≥ ∞ ∵

E ∴ ♂ ♀ ° ′ ℃ ¤  ‰§  

F ○ ● ◎ ◇ ◆ □ ■ △ ▲ ※ →  

A2 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  ⅰ ⅱ ⅲⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ     

B  ⒈ ⒉       

C ⒗ ⒘       

D ⑿ ⒀     ①   

E ⑧ ⑨ ⑩  ㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ ㈦ ㈧ ㈨ ㈩ 

F  Ⅰ Ⅱ ⅢⅣ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ  

A3 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  ! " #¥ % & ' ( ) * + , - . /

B 0 1 2 34 5 6 7 8 9 : ; < = > ?

C @ A B CD E F G H I J K L M N O

D P Q R ST U V W X Y Z [ \ ] ^ _

E ` a b cd e f g h i j k l m n o

F p q r st u v w x y z { | } ̄

A4 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  ぁ       

B ぐ        

C だ        

D ば        

E む        

F ゐ             

A5 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  ァ       

B グ        

C ダ        

D バ        

E ム        

F ヰ           

A6 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟ

B ΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

C  αβγδεζηθικλμνξο

D πρστυφχψω

E ︵ ︶ ︹ ︺︿ ﹀ ︽ ︾ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄   ︻ ︼

F ︷ ︸ ︱ ︳ ︴         

A7 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМН

B ОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭ

C ЮЯ

D  абвгдеёжзийклмн

E опрстуфхцчшщъыьэ

F юя

A8 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  āáǎà ēéěè īíǐì ōóǒ

B òūúǔù ǖǘǚǜü ê ɑńň

C ɡ     ㄅ     

D ㄐ ㄑ ㄒ ㄓㄔ ㄕ ㄖ ㄗ ㄘ ㄙ ㄚ ㄛ ㄜ ㄝ ㄞ ㄟ

E ㄠ ㄡ ㄢ ㄣㄤ ㄥ ㄦ ㄧ ㄨ ㄩ      

F              

A9 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A    ─ ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋

B ┌ ┍ ┎ ┏┐ ┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛

C ├ ┝ ┞ ┟┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫

D ┬ ┭ ┮ ┯┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻

E ┼ ┽ ┾ ┿╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋

F              

● GBK/5:扩充非汉字

A8 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 ˊ ˋ ˙ – ― ‥     

5 ≒ ≦ ≧ ⊿═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛

6 ╜ ╝ ╞ ╟╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫

7 ╬ ╭ ╮ ╯╰ ╱ ╲ ╳ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇

8 █ ▉ ▊ ▋▌ ▍ ▎ ▏ ▓ ▔ ▕ ▼ ▽ ◢ ◣ ◤

9 ◥ ☉ ⊕            

A 

A9 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 〡 〢 〣 〤〥 〦 〧 〨 〩 ㊣ ㎎ ㎏ ㎜ ㎝ ㎞ ㎡

5 ㏄ ㏎ ㏑ ㏒㏕ ︰ ¬ ¦  ℡ ㈱  ‐   

6 ー        

7 ﹑ ﹒       

8 ﹢ ﹣           

9      〇         

A 

● GBK/2:GB2312 汉字

B0 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  啊 阿 埃挨 哎 唉 哀 皑 癌 蔼 矮 艾 碍 爱 隘

B 鞍 氨 安 俺按 暗 岸 胺 案 肮 昂 盎 凹 敖 熬 翱

C 袄 傲 奥 懊澳 芭 捌 扒 叭 吧 笆 八 疤 巴 拔 跋

D 靶 把 耙 坝霸 罢 爸 白 柏 百 摆 佰 败 拜 稗 斑

E 班 搬 扳 般颁 板 版 扮 拌 伴 瓣 半 办 绊 邦 帮

F 梆 榜 膀 绑棒 磅 蚌 镑 傍 谤 苞 胞 包 褒 剥

B1 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  薄 雹 保堡 饱 宝 抱 报 暴 豹 鲍 爆 杯 碑 悲

B 卑 北 辈 背贝 钡 倍 狈 备 惫 焙 被 奔 苯 本 笨

C 崩 绷 甭 泵蹦 迸 逼 鼻 比 鄙 笔 彼 碧 蓖 蔽 毕

D 毙 毖 币 庇痹 闭 敝 弊 必 辟 壁 臂 避 陛 鞭 边

E 编 贬 扁 便变 卞 辨 辩 辫 遍 标 彪 膘 表 鳖 憋

F 别 瘪 彬 斌濒 滨 宾 摈 兵 冰 柄 丙 秉 饼 炳

B2 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  病 并 玻菠 播 拨 钵 波 博 勃 搏 铂 箔 伯 帛

B 舶 脖 膊 渤泊 驳 捕 卜 哺 补 埠 不 布 步 簿 部

C 怖 擦 猜 裁材 才 财 睬 踩 采 彩 菜 蔡 餐 参 蚕

D 残 惭 惨 灿苍 舱 仓 沧 藏 操 糙 槽 曹 草 厕 策

E 侧 册 测 层蹭 插 叉 茬 茶 查 碴 搽 察 岔 差 诧

F 拆 柴 豺 搀掺 蝉 馋 谗 缠 铲 产 阐 颤 昌 猖

B3 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  场 尝 常长 偿 肠 厂 敞 畅 唱 倡 超 抄 钞 朝

B 嘲 潮 巢 吵炒 车 扯 撤 掣 彻 澈 郴 臣 辰 尘 晨

C 忱 沉 陈 趁衬 撑 称 城 橙 成 呈 乘 程 惩 澄 诚

D 承 逞 骋 秤吃 痴 持 匙 池 迟 弛 驰 耻 齿 侈 尺

E 赤 翅 斥 炽充 冲 虫 崇 宠 抽 酬 畴 踌 稠 愁 筹

F 仇 绸 瞅 丑臭 初 出 橱 厨 躇 锄 雏 滁 除 楚

B4 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  础 储 矗搐 触 处 揣 川 穿 椽 传 船 喘 串 疮

B 窗 幢 床 闯创 吹 炊 捶 锤 垂 春 椿 醇 唇 淳 纯

C 蠢 戳 绰 疵茨 磁 雌 辞 慈 瓷 词 此 刺 赐 次 聪

D 葱 囱 匆 从丛 凑 粗 醋 簇 促 蹿 篡 窜 摧 崔 催

E 脆 瘁 粹 淬翠 村 存 寸 磋 撮 搓 措 挫 错 搭 达

F 答 瘩 打 大呆 歹 傣 戴 带 殆 代 贷 袋 待 逮

B5 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  怠 耽 担丹 单 郸 掸 胆 旦 氮 但 惮 淡 诞 弹

B 蛋 当 挡 党荡 档 刀 捣 蹈 倒 岛 祷 导 到 稻 悼

C 道 盗 德 得的 蹬 灯 登 等 瞪 凳 邓 堤 低 滴 迪

D 敌 笛 狄 涤翟 嫡 抵 底 地 蒂 第 帝 弟 递 缔 颠

E 掂 滇 碘 点典 靛 垫 电 佃 甸 店 惦 奠 淀 殿 碉

F 叼 雕 凋 刁掉 吊 钓 调 跌 爹 碟 蝶 迭 谍 叠

B6 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  丁 盯 叮钉 顶 鼎 锭 定 订 丢 东 冬 董 懂 动

B 栋 侗 恫 冻洞 兜 抖 斗 陡 豆 逗 痘 都 督 毒 犊

C 独 读 堵 睹赌 杜 镀 肚 度 渡 妒 端 短 锻 段 断

D 缎 堆 兑 队对 墩 吨 蹲 敦 顿 囤 钝 盾 遁 掇 哆

E 多 夺 垛 躲朵 跺 舵 剁 惰 堕 蛾 峨 鹅 俄 额 讹

F 娥 恶 厄 扼遏 鄂 饿 恩 而 儿 耳 尔 饵 洱 二

B7 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  贰 发 罚筏 伐 乏 阀 法 珐 藩 帆 番 翻 樊 矾

B 钒 繁 凡 烦反 返 范 贩 犯 饭 泛 坊 芳 方 肪 房

C 防 妨 仿 访纺 放 菲 非 啡 飞 肥 匪 诽 吠 肺 废

D 沸 费 芬 酚吩 氛 分 纷 坟 焚 汾 粉 奋 份 忿 愤

E 粪 丰 封 枫蜂 峰 锋 风 疯 烽 逢 冯 缝 讽 奉 凤

F 佛 否 夫 敷肤 孵 扶 拂 辐 幅 氟 符 伏 俘 服

B8 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  浮 涪 福袱 弗 甫 抚 辅 俯 釜 斧 脯 腑 府 腐

B 赴 副 覆 赋复 傅 付 阜 父 腹 负 富 讣 附 妇 缚

C 咐 噶 嘎 该改 概 钙 盖 溉 干 甘 杆 柑 竿 肝 赶

D 感 秆 敢 赣冈 刚 钢 缸 肛 纲 岗 港 杠 篙 皋 高

E 膏 羔 糕 搞镐 稿 告 哥 歌 搁 戈 鸽 胳 疙 割 革

F 葛 格 蛤 阁隔 铬 个 各 给 根 跟 耕 更 庚 羹

B9 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  埂 耿 梗工 攻 功 恭 龚 供 躬 公 宫 弓 巩 汞

B 拱 贡 共 钩勾 沟 苟 狗 垢 构 购 够 辜 菇 咕 箍

C 估 沽 孤 姑鼓 古 蛊 骨 谷 股 故 顾 固 雇 刮 瓜

D 剐 寡 挂 褂乖 拐 怪 棺 关 官 冠 观 管 馆 罐 惯

E 灌 贯 光 广逛 瑰 规 圭 硅 归 龟 闺 轨 鬼 诡 癸

F 桂 柜 跪 贵刽 辊 滚 棍 锅 郭 国 果 裹 过 哈

BA 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  骸 孩 海氦 亥 害 骇 酣 憨 邯 韩 含 涵 寒 函

B 喊 罕 翰 撼捍 旱 憾 悍 焊 汗 汉 夯 杭 航 壕 嚎

C 豪 毫 郝 好耗 号 浩 呵 喝 荷 菏 核 禾 和 何 合

D 盒 貉 阂 河涸 赫 褐 鹤 贺 嘿 黑 痕 很 狠 恨 哼

E 亨 横 衡 恒轰 哄 烘 虹 鸿 洪 宏 弘 红 喉 侯 猴

F 吼 厚 候 后呼 乎 忽 瑚 壶 葫 胡 蝴 狐 糊 湖

BB 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  弧 虎 唬护 互 沪 户 花 哗 华 猾 滑 画 划 化

B 话 槐 徊 怀淮 坏 欢 环 桓 还 缓 换 患 唤 痪 豢

C 焕 涣 宦 幻荒 慌 黄 磺 蝗 簧 皇 凰 惶 煌 晃 幌

D 恍 谎 灰 挥辉 徽 恢 蛔 回 毁 悔 慧 卉 惠 晦 贿

E 秽 会 烩 汇讳 诲 绘 荤 昏 婚 魂 浑 混 豁 活 伙

F 火 获 或 惑霍 货 祸 击 圾 基 机 畸 稽 积 箕

BC 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  肌 饥 迹激 讥 鸡 姬 绩 缉 吉 极 棘 辑 籍 集

B 及 急 疾 汲即 嫉 级 挤 几 脊 己 蓟 技 冀 季 伎

C 祭 剂 悸 济寄 寂 计 记 既 忌 际 妓 继 纪 嘉 枷

D 夹 佳 家 加荚 颊 贾 甲 钾 假 稼 价 架 驾 嫁 歼

E 监 坚 尖 笺间 煎 兼 肩 艰 奸 缄 茧 检 柬 碱 硷

F 拣 捡 简 俭剪 减 荐 槛 鉴 践 贱 见 键 箭 件

BD 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  健 舰 剑饯 渐 溅 涧 建 僵 姜 将 浆 江 疆 蒋

B 桨 奖 讲 匠酱 降 蕉 椒 礁 焦 胶 交 郊 浇 骄 娇

C 嚼 搅 铰 矫侥 脚 狡 角 饺 缴 绞 剿 教 酵 轿 较

D 叫 窖 揭 接皆 秸 街 阶 截 劫 节 桔 杰 捷 睫 竭

E 洁 结 解 姐戒 藉 芥 界 借 介 疥 诫 届 巾 筋 斤

F 金 今 津 襟紧 锦 仅 谨 进 靳 晋 禁 近 烬 浸

BE 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  尽 劲 荆兢 茎 睛 晶 鲸 京 惊 精 粳 经 井 警

B 景 颈 静 境敬 镜 径 痉 靖 竟 竞 净 炯 窘 揪 究

C 纠 玖 韭 久灸 九 酒 厩 救 旧 臼 舅 咎 就 疚 鞠

D 拘 狙 疽 居驹 菊 局 咀 矩 举 沮 聚 拒 据 巨 具

E 距 踞 锯 俱句 惧 炬 剧 捐 鹃 娟 倦 眷 卷 绢 撅

F 攫 抉 掘 倔爵 觉 决 诀 绝 均 菌 钧 军 君 峻

BF 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  俊 竣 浚郡 骏 喀 咖 卡 咯 开 揩 楷 凯 慨 刊

B 堪 勘 坎 砍看 康 慷 糠 扛 抗 亢 炕 考 拷 烤 靠

C 坷 苛 柯 棵磕 颗 科 壳 咳 可 渴 克 刻 客 课 肯

D 啃 垦 恳 坑吭 空 恐 孔 控 抠 口 扣 寇 枯 哭 窟

E 苦 酷 库 裤夸 垮 挎 跨 胯 块 筷 侩 快 宽 款 匡

F 筐 狂 框 矿眶 旷 况 亏 盔 岿 窥 葵 奎 魁 傀

C0 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  馈 愧 溃坤 昆 捆 困 括 扩 廓 阔 垃 拉 喇 蜡

B 腊 辣 啦 莱来 赖 蓝 婪 栏 拦 篮 阑 兰 澜 谰 揽

C 览 懒 缆 烂滥 琅 榔 狼 廊 郎 朗 浪 捞 劳 牢 老

D 佬 姥 酪 烙涝 勒 乐 雷 镭 蕾 磊 累 儡 垒 擂 肋

E 类 泪 棱 楞冷 厘 梨 犁 黎 篱 狸 离 漓 理 李 里

F 鲤 礼 莉 荔吏 栗 丽 厉 励 砾 历 利 傈 例 俐

C1 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  痢 立 粒沥 隶 力 璃 哩 俩 联 莲 连 镰 廉 怜

B 涟 帘 敛 脸链 恋 炼 练 粮 凉 梁 粱 良 两 辆 量

C 晾 亮 谅 撩聊 僚 疗 燎 寥 辽 潦 了 撂 镣 廖 料

D 列 裂 烈 劣猎 琳 林 磷 霖 临 邻 鳞 淋 凛 赁 吝

E 拎 玲 菱 零龄 铃 伶 羚 凌 灵 陵 岭 领 另 令 溜

F 琉 榴 硫 馏留 刘 瘤 流 柳 六 龙 聋 咙 笼 窿

C2 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  隆 垄 拢陇 楼 娄 搂 篓 漏 陋 芦 卢 颅 庐 炉

B 掳 卤 虏 鲁麓 碌 露 路 赂 鹿 潞 禄 录 陆 戮 驴

C 吕 铝 侣 旅履 屡 缕 虑 氯 律 率 滤 绿 峦 挛 孪

D 滦 卵 乱 掠略 抡 轮 伦 仑 沦 纶 论 萝 螺 罗 逻

E 锣 箩 骡 裸落 洛 骆 络 妈 麻 玛 码 蚂 马 骂 嘛

F 吗 埋 买 麦卖 迈 脉 瞒 馒 蛮 满 蔓 曼 慢 漫

C3 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  谩 芒 茫盲 氓 忙 莽 猫 茅 锚 毛 矛 铆 卯 茂

B 冒 帽 貌 贸么 玫 枚 梅 酶 霉 煤 没 眉 媒 镁 每

C 美 昧 寐 妹媚 门 闷 们 萌 蒙 檬 盟 锰 猛 梦 孟

D 眯 醚 靡 糜迷 谜 弥 米 秘 觅 泌 蜜 密 幂 棉 眠

E 绵 冕 免 勉娩 缅 面 苗 描 瞄 藐 秒 渺 庙 妙 蔑

F 灭 民 抿 皿敏 悯 闽 明 螟 鸣 铭 名 命 谬 摸

C4 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  摹 蘑 模膜 磨 摩 魔 抹 末 莫 墨 默 沫 漠 寞

B 陌 谋 牟 某拇 牡 亩 姆 母 墓 暮 幕 募 慕 木 目

C 睦 牧 穆 拿哪 呐 钠 那 娜 纳 氖 乃 奶 耐 奈 南

D 男 难 囊 挠脑 恼 闹 淖 呢 馁 内 嫩 能 妮 霓 倪

E 泥 尼 拟 你匿 腻 逆 溺 蔫 拈 年 碾 撵 捻 念 娘

F 酿 鸟 尿 捏聂 孽 啮 镊 镍 涅 您 柠 狞 凝 宁

C5 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  拧 泞 牛扭 钮 纽 脓 浓 农 弄 奴 努 怒 女 暖

B 虐 疟 挪 懦糯 诺 哦 欧 鸥 殴 藕 呕 偶 沤 啪 趴

C 爬 帕 怕 琶拍 排 牌 徘 湃 派 攀 潘 盘 磐 盼 畔

D 判 叛 乓 庞旁 耪 胖 抛 咆 刨 炮 袍 跑 泡 呸 胚

E 培 裴 赔 陪配 佩 沛 喷 盆 砰 抨 烹 澎 彭 蓬 棚

F 硼 篷 膨 朋鹏 捧 碰 坯 砒 霹 批 披 劈 琵 毗

C6 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  啤 脾 疲皮 匹 痞 僻 屁 譬 篇 偏 片 骗 飘 漂

B 瓢 票 撇 瞥拼 频 贫 品 聘 乒 坪 苹 萍 平 凭 瓶

C 评 屏 坡 泼颇 婆 破 魄 迫 粕 剖 扑 铺 仆 莆 葡

D 菩 蒲 埔 朴圃 普 浦 谱 曝 瀑 期 欺 栖 戚 妻 七

E 凄 漆 柒 沏其 棋 奇 歧 畦 崎 脐 齐 旗 祈 祁 骑

F 起 岂 乞 企启 契 砌 器 气 迄 弃 汽 泣 讫 掐

C7 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  恰 洽 牵扦 钎 铅 千 迁 签 仟 谦 乾 黔 钱 钳

B 前 潜 遣 浅谴 堑 嵌 欠 歉 枪 呛 腔 羌 墙 蔷 强

C 抢 橇 锹 敲悄 桥 瞧 乔 侨 巧 鞘 撬 翘 峭 俏 窍

D 切 茄 且 怯窃 钦 侵 亲 秦 琴 勤 芹 擒 禽 寝 沁

E 青 轻 氢 倾卿 清 擎 晴 氰 情 顷 请 庆 琼 穷 秋

F 丘 邱 球 求囚 酋 泅 趋 区 蛆 曲 躯 屈 驱 渠

C8 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  取 娶 龋趣 去 圈 颧 权 醛 泉 全 痊 拳 犬 券

B 劝 缺 炔 瘸却 鹊 榷 确 雀 裙 群 然 燃 冉 染 瓤

C 壤 攘 嚷 让饶 扰 绕 惹 热 壬 仁 人 忍 韧 任 认

D 刃 妊 纫 扔仍 日 戎 茸 蓉 荣 融 熔 溶 容 绒 冗

E 揉 柔 肉 茹蠕 儒 孺 如 辱 乳 汝 入 褥 软 阮 蕊

F 瑞 锐 闰 润若 弱 撒 洒 萨 腮 鳃 塞 赛 三 叁

C9 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  伞 散 桑嗓 丧 搔 骚 扫 嫂 瑟 色 涩 森 僧 莎

B 砂 杀 刹 沙纱 傻 啥 煞 筛 晒 珊 苫 杉 山 删 煽

C 衫 闪 陕 擅赡 膳 善 汕 扇 缮 墒 伤 商 赏 晌 上

D 尚 裳 梢 捎稍 烧 芍 勺 韶 少 哨 邵 绍 奢 赊 蛇

E 舌 舍 赦 摄射 慑 涉 社 设 砷 申 呻 伸 身 深 娠

F 绅 神 沈 审婶 甚 肾 慎 渗 声 生 甥 牲 升 绳

CA 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  省 盛 剩胜 圣 师 失 狮 施 湿 诗 尸 虱 十 石

B 拾 时 什 食蚀 实 识 史 矢 使 屎 驶 始 式 示 士

C 世 柿 事 拭誓 逝 势 是 嗜 噬 适 仕 侍 释 饰 氏

D 市 恃 室 视试 收 手 首 守 寿 授 售 受 瘦 兽 蔬

E 枢 梳 殊 抒输 叔 舒 淑 疏 书 赎 孰 熟 薯 暑 曙

F 署 蜀 黍 鼠属 术 述 树 束 戍 竖 墅 庶 数 漱

CB 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  恕 刷 耍摔 衰 甩 帅 栓 拴 霜 双 爽 谁 水 睡

B 税 吮 瞬 顺舜 说 硕 朔 烁 斯 撕 嘶 思 私 司 丝

C 死 肆 寺 嗣四 伺 似 饲 巳 松 耸 怂 颂 送 宋 讼

D 诵 搜 艘 擞嗽 苏 酥 俗 素 速 粟 僳 塑 溯 宿 诉

E 肃 酸 蒜 算虽 隋 随 绥 髓 碎 岁 穗 遂 隧 祟 孙

F 损 笋 蓑 梭唆 缩 琐 索 锁 所 塌 他 它 她 塔

CC 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  獭 挞 蹋踏 胎 苔 抬 台 泰 酞 太 态 汰 坍 摊

B 贪 瘫 滩 坛檀 痰 潭 谭 谈 坦 毯 袒 碳 探 叹 炭

C 汤 塘 搪 堂棠 膛 唐 糖 倘 躺 淌 趟 烫 掏 涛 滔

D 绦 萄 桃 逃淘 陶 讨 套 特 藤 腾 疼 誊 梯 剔 踢

E 锑 提 题 蹄啼 体 替 嚏 惕 涕 剃 屉 天 添 填 田

F 甜 恬 舔 腆挑 条 迢 眺 跳 贴 铁 帖 厅 听 烃

CD 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  汀 廷 停亭 庭 挺 艇 通 桐 酮 瞳 同 铜 彤 童

B 桶 捅 筒 统痛 偷 投 头 透 凸 秃 突 图 徒 途 涂

C 屠 土 吐 兔湍 团 推 颓 腿 蜕 褪 退 吞 屯 臀 拖

D 托 脱 鸵 陀驮 驼 椭 妥 拓 唾 挖 哇 蛙 洼 娃 瓦

E 袜 歪 外 豌弯 湾 玩 顽 丸 烷 完 碗 挽 晚 皖 惋

F 宛 婉 万 腕汪 王 亡 枉 网 往 旺 望 忘 妄 威

CE 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  巍 微 危韦 违 桅 围 唯 惟 为 潍 维 苇 萎 委

B 伟 伪 尾 纬未 蔚 味 畏 胃 喂 魏 位 渭 谓 尉 慰

C 卫 瘟 温 蚊文 闻 纹 吻 稳 紊 问 嗡 翁 瓮 挝 蜗

D 涡 窝 我 斡卧 握 沃 巫 呜 钨 乌 污 诬 屋 无 芜

E 梧 吾 吴 毋武 五 捂 午 舞 伍 侮 坞 戊 雾 晤 物

F 勿 务 悟 误昔 熙 析 西 硒 矽 晰 嘻 吸 锡 牺

CF 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  稀 息 希悉 膝 夕 惜 熄 烯 溪 汐 犀 檄 袭 席

B 习 媳 喜 铣洗 系 隙 戏 细 瞎 虾 匣 霞 辖 暇 峡

C 侠 狭 下 厦夏 吓 掀 锨 先 仙 鲜 纤 咸 贤 衔 舷

D 闲 涎 弦 嫌显 险 现 献 县 腺 馅 羡 宪 陷 限 线

E 相 厢 镶 香箱 襄 湘 乡 翔 祥 详 想 响 享 项 巷

F 橡 像 向 象萧 硝 霄 削 哮 嚣 销 消 宵 淆 晓

D0 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  小 孝 校肖 啸 笑 效 楔 些 歇 蝎 鞋 协 挟 携

B 邪 斜 胁 谐写 械 卸 蟹 懈 泄 泻 谢 屑 薪 芯 锌

C 欣 辛 新 忻心 信 衅 星 腥 猩 惺 兴 刑 型 形 邢

D 行 醒 幸 杏性 姓 兄 凶 胸 匈 汹 雄 熊 休 修 羞

E 朽 嗅 锈 秀袖 绣 墟 戌 需 虚 嘘 须 徐 许 蓄 酗

F 叙 旭 序 畜恤 絮 婿 绪 续 轩 喧 宣 悬 旋 玄

D1 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  选 癣 眩绚 靴 薛 学 穴 雪 血 勋 熏 循 旬 询

B 寻 驯 巡 殉汛 训 讯 逊 迅 压 押 鸦 鸭 呀 丫 芽

C 牙 蚜 崖 衙涯 雅 哑 亚 讶 焉 咽 阉 烟 淹 盐 严

D 研 蜒 岩 延言 颜 阎 炎 沿 奄 掩 眼 衍 演 艳 堰

E 燕 厌 砚 雁唁 彦 焰 宴 谚 验 殃 央 鸯 秧 杨 扬

F 佯 疡 羊 洋阳 氧 仰 痒 养 样 漾 邀 腰 妖 瑶

D2 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  摇 尧 遥窑 谣 姚 咬 舀 药 要 耀 椰 噎 耶 爷

B 野 冶 也 页掖 业 叶 曳 腋 夜 液 一 壹 医 揖 铱

C 依 伊 衣 颐夷 遗 移 仪 胰 疑 沂 宜 姨 彝 椅 蚁

D 倚 已 乙 矣以 艺 抑 易 邑 屹 亿 役 臆 逸 肄 疫

E 亦 裔 意 毅忆 义 益 溢 诣 议 谊 译 异 翼 翌 绎

F 茵 荫 因 殷音 阴 姻 吟 银 淫 寅 饮 尹 引 隐

D3 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  印 英 樱婴 鹰 应 缨 莹 萤 营 荧 蝇 迎 赢 盈

B 影 颖 硬 映哟 拥 佣 臃 痈 庸 雍 踊 蛹 咏 泳 涌

C 永 恿 勇 用幽 优 悠 忧 尤 由 邮 铀 犹 油 游 酉

D 有 友 右 佑釉 诱 又 幼 迂 淤 于 盂 榆 虞 愚 舆

E 余 俞 逾 鱼愉 渝 渔 隅 予 娱 雨 与 屿 禹 宇 语

F 羽 玉 域 芋郁 吁 遇 喻 峪 御 愈 欲 狱 育 誉

D4 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  浴 寓 裕预 豫 驭 鸳 渊 冤 元 垣 袁 原 援 辕

B 园 员 圆 猿源 缘 远 苑 愿 怨 院 曰 约 越 跃 钥

C 岳 粤 月 悦阅 耘 云 郧 匀 陨 允 运 蕴 酝 晕 韵

D 孕 匝 砸 杂栽 哉 灾 宰 载 再 在 咱 攒 暂 赞 赃

E 脏 葬 遭 糟凿 藻 枣 早 澡 蚤 躁 噪 造 皂 灶 燥

F 责 择 则 泽贼 怎 增 憎 曾 赠 扎 喳 渣 札 轧

D5 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  铡 闸 眨栅 榨 咋 乍 炸 诈 摘 斋 宅 窄 债 寨

B 瞻 毡 詹 粘沾 盏 斩 辗 崭 展 蘸 栈 占 战 站 湛

C 绽 樟 章 彰漳 张 掌 涨 杖 丈 帐 账 仗 胀 瘴 障

D 招 昭 找 沼赵 照 罩 兆 肇 召 遮 折 哲 蛰 辙 者

E 锗 蔗 这 浙珍 斟 真 甄 砧 臻 贞 针 侦 枕 疹 诊

F 震 振 镇 阵蒸 挣 睁 征 狰 争 怔 整 拯 正 政

D6 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  帧 症 郑证 芝 枝 支 吱 蜘 知 肢 脂 汁 之 织

B 职 直 植 殖执 值 侄 址 指 止 趾 只 旨 纸 志 挚

C 掷 至 致 置帜 峙 制 智 秩 稚 质 炙 痔 滞 治 窒

D 中 盅 忠 钟衷 终 种 肿 重 仲 众 舟 周 州 洲 诌

E 粥 轴 肘 帚咒 皱 宙 昼 骤 珠 株 蛛 朱 猪 诸 诛

F 逐 竹 烛 煮拄 瞩 嘱 主 著 柱 助 蛀 贮 铸 筑

D7 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  住 注 祝驻 抓 爪 拽 专 砖 转 撰 赚 篆 桩 庄

B 装 妆 撞 壮状 椎 锥 追 赘 坠 缀 谆 准 捉 拙 卓

C 桌 琢 茁 酌啄 着 灼 浊 兹 咨 资 姿 滋 淄 孜 紫

D 仔 籽 滓 子自 渍 字 鬃 棕 踪 宗 综 总 纵 邹 走

E 奏 揍 租 足卒 族 祖 诅 阻 组 钻 纂 嘴 醉 最 罪

F 尊 遵 昨 左佐 柞 做 作 坐 座     

D8 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  亍 丌 兀丐 廿 卅 丕 亘 丞 鬲 孬 噩 丨 禺 丿

B 匕 乇 夭 爻卮 氐 囟 胤 馗 毓 睾 鼗 丶 亟 鼐 乜

C 乩 亓 芈 孛啬 嘏 仄 厍 厝 厣 厥 厮 靥 赝 匚 叵

D 匦 匮 匾 赜卦 卣 刂 刈 刎 刭 刳 刿 剀 剌 剞 剡

E 剜 蒯 剽 劂劁 劐 劓 冂 罔 亻 仃 仉 仂 仨 仡 仫

F 仞 伛 仳 伢佤 仵 伥 伧 伉 伫 佞 佧 攸 佚 佝

D9 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  佟 佗 伲伽 佶 佴 侑 侉 侃 侏 佾 佻 侪 佼 侬

B 侔 俦 俨 俪俅 俚 俣 俜 俑 俟 俸 倩 偌 俳 倬 倏

C 倮 倭 俾 倜倌 倥 倨 偾 偃 偕 偈 偎 偬 偻 傥 傧

D 傩 傺 僖 儆僭 僬 僦 僮 儇 儋 仝 氽 佘 佥 俎 龠

E 汆 籴 兮 巽黉 馘 冁 夔 勹 匍 訇 匐 凫 夙 兕 亠

F 兖 亳 衮 袤亵 脔 裒 禀 嬴 蠃 羸 冫 冱 冽 冼

DA 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  凇 冖 冢冥 讠 讦 讧 讪 讴 讵 讷 诂 诃 诋 诏

B 诎 诒 诓 诔诖 诘 诙 诜 诟 诠 诤 诨 诩 诮 诰 诳

C 诶 诹 诼 诿谀 谂 谄 谇 谌 谏 谑 谒 谔 谕 谖 谙

D 谛 谘 谝 谟谠 谡 谥 谧 谪 谫 谮 谯 谲 谳 谵 谶

E 卩 卺 阝 阢阡 阱 阪 阽 阼 陂 陉 陔 陟 陧 陬 陲

F 陴 隈 隍 隗隰 邗 邛 邝 邙 邬 邡 邴 邳 邶 邺

DB 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  邸 邰 郏郅 邾 郐 郄 郇 郓 郦 郢 郜 郗 郛 郫

B 郯 郾 鄄 鄢鄞 鄣 鄱 鄯 鄹 酃 酆 刍 奂 劢 劬 劭

C 劾 哿 勐 勖勰 叟 燮 矍 廴 凵 凼 鬯 厶 弁 畚 巯

D 坌 垩 垡 塾墼 壅 壑 圩 圬 圪 圳 圹 圮 圯 坜 圻

E 坂 坩 垅 坫垆 坼 坻 坨 坭 坶 坳 垭 垤 垌 垲 埏

F 垧 垴 垓 垠埕 埘 埚 埙 埒 垸 埴 埯 埸 埤 埝

DC 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  堋 堍 埽埭 堀 堞 堙 塄 堠 塥 塬 墁 墉 墚 墀

B 馨 鼙 懿 艹艽 艿 芏 芊 芨 芄 芎 芑 芗 芙 芫 芸

C 芾 芰 苈 苊苣 芘 芷 芮 苋 苌 苁 芩 芴 芡 芪 芟

D 苄 苎 芤 苡茉 苷 苤 茏 茇 苜 苴 苒 苘 茌 苻 苓

E 茑 茚 茆 茔茕 苠 苕 茜 荑 荛 荜 茈 莒 茼 茴 茱

F 莛 荞 茯 荏荇 荃 荟 荀 茗 荠 茭 茺 茳 荦 荥

DD 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  荨 茛 荩荬 荪 荭 荮 莰 荸 莳 莴 莠 莪 莓 莜

B 莅 荼 莶 莩荽 莸 荻 莘 莞 莨 莺 莼 菁 萁 菥 菘

C 堇 萘 萋 菝菽 菖 萜 萸 萑 萆 菔 菟 萏 萃 菸 菹

D 菪 菅 菀 萦菰 菡 葜 葑 葚 葙 葳 蒇 蒈 葺 蒉 葸

E 萼 葆 葩 葶蒌 蒎 萱 葭 蓁 蓍 蓐 蓦 蒽 蓓 蓊 蒿

F 蒺 蓠 蒡 蒹蒴 蒗 蓥 蓣 蔌 甍 蔸 蓰 蔹 蔟 蔺

DE 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  蕖 蔻 蓿蓼 蕙 蕈 蕨 蕤 蕞 蕺 瞢 蕃 蕲 蕻 薤

B 薨 薇 薏 蕹薮 薜 薅 薹 薷 薰 藓 藁 藜 藿 蘧 蘅

C 蘩 蘖 蘼 廾弈 夼 奁 耷 奕 奚 奘 匏 尢 尥 尬 尴

D 扌 扪 抟 抻拊 拚 拗 拮 挢 拶 挹 捋 捃 掭 揶 捱

E 捺 掎 掴 捭掬 掊 捩 掮 掼 揲 揸 揠 揿 揄 揞 揎

F 摒 揆 掾 摅摁 搋 搛 搠 搌 搦 搡 摞 撄 摭 撖

DF 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  摺 撷 撸撙 撺 擀 擐 擗 擤 擢 攉 攥 攮 弋 忒

B 甙 弑 卟 叱叽 叩 叨 叻 吒 吖 吆 呋 呒 呓 呔 呖

C 呃 吡 呗 呙吣 吲 咂 咔 呷 呱 呤 咚 咛 咄 呶 呦

D 咝 哐 咭 哂咴 哒 咧 咦 哓 哔 呲 咣 哕 咻 咿 哌

E 哙 哚 哜 咩咪 咤 哝 哏 哞 唛 哧 唠 哽 唔 哳 唢

F 唣 唏 唑 唧唪 啧 喏 喵 啉 啭 啁 啕 唿 啐 唼

E0 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  唷 啖 啵啶 啷 唳 唰 啜 喋 嗒 喃 喱 喹 喈 喁

B 喟 啾 嗖 喑啻 嗟 喽 喾 喔 喙 嗪 嗷 嗉 嘟 嗑 嗫

C 嗬 嗔 嗦 嗝嗄 嗯 嗥 嗲 嗳 嗌 嗍 嗨 嗵 嗤 辔 嘞

D 嘈 嘌 嘁 嘤嘣 嗾 嘀 嘧 嘭 噘 嘹 噗 嘬 噍 噢 噙

E 噜 噌 噔 嚆噤 噱 噫 噻 噼 嚅 嚓 嚯 囔 囗 囝 囡

F 囵 囫 囹 囿圄 圊 圉 圜 帏 帙 帔 帑 帱 帻 帼

E1 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  帷 幄 幔幛 幞 幡 岌 屺 岍 岐 岖 岈 岘 岙 岑

B 岚 岜 岵 岢岽 岬 岫 岱 岣 峁 岷 峄 峒 峤 峋 峥

C 崂 崃 崧 崦崮 崤 崞 崆 崛 嵘 崾 崴 崽 嵬 嵛 嵯

D 嵝 嵫 嵋 嵊嵩 嵴 嶂 嶙 嶝 豳 嶷 巅 彳 彷 徂 徇

E 徉 後 徕 徙徜 徨 徭 徵 徼 衢 彡 犭 犰 犴 犷 犸

F 狃 狁 狎 狍狒 狨 狯 狩 狲 狴 狷 猁 狳 猃 狺

E2 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  狻 猗 猓猡 猊 猞 猝 猕 猢 猹 猥 猬 猸 猱 獐

B 獍 獗 獠 獬獯 獾 舛 夥 飧 夤 夂 饣 饧 饨 饩 饪

C 饫 饬 饴 饷饽 馀 馄 馇 馊 馍 馐 馑 馓 馔 馕 庀

D 庑 庋 庖 庥庠 庹 庵 庾 庳 赓 廒 廑 廛 廨 廪 膺

E 忄 忉 忖 忏怃 忮 怄 忡 忤 忾 怅 怆 忪 忭 忸 怙

F 怵 怦 怛 怏怍 怩 怫 怊 怿 怡 恸 恹 恻 恺 恂

E3 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  恪 恽 悖悚 悭 悝 悃 悒 悌 悛 惬 悻 悱 惝 惘

B 惆 惚 悴 愠愦 愕 愣 惴 愀 愎 愫 慊 慵 憬 憔 憧

C 憷 懔 懵 忝隳 闩 闫 闱 闳 闵 闶 闼 闾 阃 阄 阆

D 阈 阊 阋 阌阍 阏 阒 阕 阖 阗 阙 阚 丬 爿 戕 氵

E 汔 汜 汊 沣沅 沐 沔 沌 汨 汩 汴 汶 沆 沩 泐 泔

F 沭 泷 泸 泱泗 沲 泠 泖 泺 泫 泮 沱 泓 泯 泾

E4 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  洹 洧 洌浃 浈 洇 洄 洙 洎 洫 浍 洮 洵 洚 浏

B 浒 浔 洳 涑浯 涞 涠 浞 涓 涔 浜 浠 浼 浣 渚 淇

C 淅 淞 渎 涿淠 渑 淦 淝 淙 渖 涫 渌 涮 渫 湮 湎

D 湫 溲 湟 溆湓 湔 渲 渥 湄 滟 溱 溘 滠 漭 滢 溥

E 溧 溽 溻 溷滗 溴 滏 溏 滂 溟 潢 潆 潇 漤 漕 滹

F 漯 漶 潋 潴漪 漉 漩 澉 澍 澌 潸 潲 潼 潺 濑

E5 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  濉 澧 澹澶 濂 濡 濮 濞 濠 濯 瀚 瀣 瀛 瀹 瀵

B 灏 灞 宀 宄宕 宓 宥 宸 甯 骞 搴 寤 寮 褰 寰 蹇

C 謇 辶 迓 迕迥 迮 迤 迩 迦 迳 迨 逅 逄 逋 逦 逑

D 逍 逖 逡 逵逶 逭 逯 遄 遑 遒 遐 遨 遘 遢 遛 暹

E 遴 遽 邂 邈邃 邋 彐 彗 彖 彘 尻 咫 屐 屙 孱 屣

F 屦 羼 弪 弩弭 艴 弼 鬻 屮 妁 妃 妍 妩 妪 妣

E6 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  妗 姊 妫妞 妤 姒 妲 妯 姗 妾 娅 娆 姝 娈 姣

B 姘 姹 娌 娉娲 娴 娑 娣 娓 婀 婧 婊 婕 娼 婢 婵

C 胬 媪 媛 婷婺 媾 嫫 媲 嫒 嫔 媸 嫠 嫣 嫱 嫖 嫦

D 嫘 嫜 嬉 嬗嬖 嬲 嬷 孀 尕 尜 孚 孥 孳 孑 孓 孢

E 驵 驷 驸 驺驿 驽 骀 骁 骅 骈 骊 骐 骒 骓 骖 骘

F 骛 骜 骝 骟骠 骢 骣 骥 骧 纟 纡 纣 纥 纨 纩

E7 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  纭 纰 纾 绀 绁 绂 绉 绋 绌 绐 绔 绗 绛 绠 绡

B 绨 绫 绮 绯绱 绲 缍 绶 绺 绻 绾 缁 缂 缃 缇 缈

C 缋 缌 缏 缑缒 缗 缙 缜 缛 缟 缡 缢 缣 缤 缥 缦

D 缧 缪 缫 缬缭 缯 缰 缱 缲 缳 缵 幺 畿 巛 甾 邕

E 玎 玑 玮 玢玟 珏 珂 珑 玷 玳 珀 珉 珈 珥 珙 顼

F 琊 珩 珧 珞玺 珲 琏 琪 瑛 琦 琥 琨 琰 琮 琬

E8 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  琛 琚 瑁瑜 瑗 瑕 瑙 瑷 瑭 瑾 璜 璎 璀 璁 璇

B 璋 璞 璨 璩璐 璧 瓒 璺 韪 韫 韬 杌 杓 杞 杈 杩

C 枥 枇 杪 杳枘 枧 杵 枨 枞 枭 枋 杷 杼 柰 栉 柘

D 栊 柩 枰 栌柙 枵 柚 枳 柝 栀 柃 枸 柢 栎 柁 柽

E 栲 栳 桠 桡桎 桢 桄 桤 梃 栝 桕 桦 桁 桧 桀 栾

F 桊 桉 栩 梵梏 桴 桷 梓 桫 棂 楮 棼 椟 椠 棹

E9 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  椤 棰 椋椁 楗 棣 椐 楱 椹 楠 楂 楝 榄 楫 榀

B 榘 楸 椴 槌榇 榈 槎 榉 楦 楣 楹 榛 榧 榻 榫 榭

C 槔 榱 槁 槊槟 榕 槠 榍 槿 樯 槭 樗 樘 橥 槲 橄

D 樾 檠 橐 橛樵 檎 橹 樽 樨 橘 橼 檑 檐 檩 檗 檫

E 猷 獒 殁 殂殇 殄 殒 殓 殍 殚 殛 殡 殪 轫 轭 轱

F 轲 轳 轵 轶轸 轷 轹 轺 轼 轾 辁 辂 辄 辇 辋

EA 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  辍 辎 辏辘 辚 軎 戋 戗 戛 戟 戢 戡 戥 戤 戬

B 臧 瓯 瓴 瓿甏 甑 甓 攴 旮 旯 旰 昊 昙 杲 昃 昕

C 昀 炅 曷 昝昴 昱 昶 昵 耆 晟 晔 晁 晏 晖 晡 晗

D 晷 暄 暌 暧暝 暾 曛 曜 曦 曩 贲 贳 贶 贻 贽 赀

E 赅 赆 赈 赉赇 赍 赕 赙 觇 觊 觋 觌 觎 觏 觐 觑

F 牮 犟 牝 牦牯 牾 牿 犄 犋 犍 犏 犒 挈 挲 掰

EB 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  搿 擘 耄毪 毳 毽 毵 毹 氅 氇 氆 氍 氕 氘 氙

B 氚 氡 氩 氤氪 氲 攵 敕 敫 牍 牒 牖 爰 虢 刖 肟

C 肜 肓 肼 朊肽 肱 肫 肭 肴 肷 胧 胨 胩 胪 胛 胂

D 胄 胙 胍 胗朐 胝 胫 胱 胴 胭 脍 脎 胲 胼 朕 脒

E 豚 脶 脞 脬脘 脲 腈 腌 腓 腴 腙 腚 腱 腠 腩 腼

F 腽 腭 腧 塍媵 膈 膂 膑 滕 膣 膪 臌 朦 臊 膻

EC 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  臁 膦 欤欷 欹 歃 歆 歙 飑 飒 飓 飕 飙 飚 殳

B 彀 毂 觳 斐齑 斓 於 旆 旄 旃 旌 旎 旒 旖 炀 炜

C 炖 炝 炻 烀炷 炫 炱 烨 烊 焐 焓 焖 焯 焱 煳 煜

D 煨 煅 煲 煊煸 煺 熘 熳 熵 熨 熠 燠 燔 燧 燹 爝

E 爨 灬 焘 煦熹 戾 戽 扃 扈 扉 礻 祀 祆 祉 祛 祜

F 祓 祚 祢 祗祠 祯 祧 祺 禅 禊 禚 禧 禳 忑 忐

ED 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  怼 恝 恚恧 恁 恙 恣 悫 愆 愍 慝 憩 憝 懋 懑

B 戆 肀 聿 沓泶 淼 矶 矸 砀 砉 砗 砘 砑 斫 砭 砜

C 砝 砹 砺 砻砟 砼 砥 砬 砣 砩 硎 硭 硖 硗 砦 硐

D 硇 硌 硪 碛碓 碚 碇 碜 碡 碣 碲 碹 碥 磔 磙 磉

E 磬 磲 礅 磴礓 礤 礞 礴 龛 黹 黻 黼 盱 眄 眍 盹

F 眇 眈 眚 眢眙 眭 眦 眵 眸 睐 睑 睇 睃 睚 睨

EE 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  睢 睥 睿瞍 睽 瞀 瞌 瞑 瞟 瞠 瞰 瞵 瞽 町 畀

B 畎 畋 畈 畛畲 畹 疃 罘 罡 罟 詈 罨 罴 罱 罹 羁

C 罾 盍 盥 蠲钅 钆 钇 钋 钊 钌 钍 钏 钐 钔 钗 钕

D 钚 钛 钜 钣钤 钫 钪 钭 钬 钯 钰 钲 钴 钶 钷 钸

E 钹 钺 钼 钽钿 铄 铈 铉 铊 铋 铌 铍 铎 铐 铑 铒

F 铕 铖 铗 铙铘 铛 铞 铟 铠 铢 铤 铥 铧 铨 铪

EF 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  铩 铫 铮铯 铳 铴 铵 铷 铹 铼 铽 铿 锃 锂 锆

B 锇 锉 锊 锍锎 锏 锒 锓 锔 锕 锖 锘 锛 锝 锞 锟

C 锢 锪 锫 锩锬 锱 锲 锴 锶 锷 锸 锼 锾 锿 镂 锵

D 镄 镅 镆 镉镌 镎 镏 镒 镓 镔 镖 镗 镘 镙 镛 镞

E 镟 镝 镡 镢镤 镥 镦 镧 镨 镩 镪 镫 镬 镯 镱 镲

F 镳 锺 矧 矬雉 秕 秭 秣 秫 稆 嵇 稃 稂 稞 稔

F0 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  稹 稷 穑黏 馥 穰 皈 皎 皓 皙 皤 瓞 瓠 甬 鸠

B 鸢 鸨 鸩 鸪鸫 鸬 鸲 鸱 鸶 鸸 鸷 鸹 鸺 鸾 鹁 鹂

C 鹄 鹆 鹇 鹈鹉 鹋 鹌 鹎 鹑 鹕 鹗 鹚 鹛 鹜 鹞 鹣

D 鹦 鹧 鹨 鹩鹪 鹫 鹬 鹱 鹭 鹳 疒 疔 疖 疠 疝 疬

E 疣 疳 疴 疸痄 疱 疰 痃 痂 痖 痍 痣 痨 痦 痤 痫

F 痧 瘃 痱 痼痿 瘐 瘀 瘅 瘌 瘗 瘊 瘥 瘘 瘕 瘙

F1 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  瘛 瘼 瘢瘠 癀 瘭 瘰 瘿 瘵 癃 瘾 瘳 癍 癞 癔

B 癜 癖 癫 癯 翊 竦 穸 穹 窀 窆 窈 窕 窦 窠 窬 窨

C 窭 窳 衤 衩衲 衽 衿 袂 袢 裆 袷 袼 裉 裢 裎 裣

D 裥 裱 褚 裼裨 裾 裰 褡 褙 褓 褛 褊 褴 褫 褶 襁

E 襦 襻 疋 胥皲 皴 矜 耒 耔 耖 耜 耠 耢 耥 耦 耧

F 耩 耨 耱 耋耵 聃 聆 聍 聒 聩 聱 覃 顸 颀 颃

F2 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  颉 颌 颍颏 颔 颚 颛 颞 颟 颡 颢 颥 颦 虍 虔

B 虬 虮 虿 虺虼 虻 蚨 蚍 蚋 蚬 蚝 蚧 蚣 蚪 蚓 蚩

C 蚶 蛄 蚵 蛎蚰 蚺 蚱 蚯 蛉 蛏 蚴 蛩 蛱 蛲 蛭 蛳

D 蛐 蜓 蛞 蛴蛟 蛘 蛑 蜃 蜇 蛸 蜈 蜊 蜍 蜉 蜣 蜻

E 蜞 蜥 蜮 蜚蜾 蝈 蜴 蜱 蜩 蜷 蜿 螂 蜢 蝽 蝾 蝻

F 蝠 蝰 蝌 蝮螋 蝓 蝣 蝼 蝤 蝙 蝥 螓 螯 螨 蟒

F3 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  蟆 螈 螅螭 螗 螃 螫 蟥 螬 螵 螳 蟋 蟓 螽 蟑

B 蟀 蟊 蟛 蟪蟠 蟮 蠖 蠓 蟾 蠊 蠛 蠡 蠹 蠼 缶 罂

C 罄 罅 舐 竺竽 笈 笃 笄 笕 笊 笫 笏 筇 笸 笪 笙

D 笮 笱 笠 笥笤 笳 笾 笞 筘 筚 筅 筵 筌 筝 筠 筮

E 筻 筢 筲 筱箐 箦 箧 箸 箬 箝 箨 箅 箪 箜 箢 箫

F 箴 篑 篁 篌篝 篚 篥 篦 篪 簌 篾 篼 簏 簖 簋

F4 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  簟 簪 簦簸 籁 籀 臾 舁 舂 舄 臬 衄 舡 舢 舣

B 舭 舯 舨 舫舸 舻 舳 舴 舾 艄 艉 艋 艏 艚 艟 艨

C 衾 袅 袈 裘裟 襞 羝 羟 羧 羯 羰 羲 籼 敉 粑 粝

D 粜 粞 粢 粲粼 粽 糁 糇 糌 糍 糈 糅 糗 糨 艮 暨

E 羿 翎 翕 翥翡 翦 翩 翮 翳 糸 絷 綦 綮 繇 纛 麸

F 麴 赳 趄 趔趑 趱 赧 赭 豇 豉 酊 酐 酎 酏 酤

F5 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  酢 酡 酰酩 酯 酽 酾 酲 酴 酹 醌 醅 醐 醍 醑

B 醢 醣 醪 醭醮 醯 醵 醴 醺 豕 鹾 趸 跫 踅 蹙 蹩

C 趵 趿 趼 趺跄 跖 跗 跚 跞 跎 跏 跛 跆 跬 跷 跸

D 跣 跹 跻 跤踉 跽 踔 踝 踟 踬 踮 踣 踯 踺 蹀 踹

E 踵 踽 踱 蹉蹁 蹂 蹑 蹒 蹊 蹰 蹶 蹼 蹯 蹴 躅 躏

F 躔 躐 躜 躞豸 貂 貊 貅 貘 貔 斛 觖 觞 觚 觜

F6 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  觥 觫 觯訾 謦 靓 雩 雳 雯 霆 霁 霈 霏 霎 霪

B 霭 霰 霾 龀龃 龅 龆 龇 龈 龉 龊 龌 黾 鼋 鼍 隹

C 隼 隽 雎 雒瞿 雠 銎 銮 鋈 錾 鍪 鏊 鎏 鐾 鑫 鱿

D 鲂 鲅 鲆 鲇鲈 稣 鲋 鲎 鲐 鲑 鲒 鲔 鲕 鲚 鲛 鲞

E 鲟 鲠 鲡 鲢鲣 鲥 鲦 鲧 鲨 鲩 鲫 鲭 鲮 鲰 鲱 鲲

F 鲳 鲴 鲵 鲶鲷 鲺 鲻 鲼 鲽 鳄 鳅 鳆 鳇 鳊 鳋

F7 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

A  鳌 鳍 鳎鳏 鳐 鳓 鳔 鳕 鳗 鳘 鳙 鳜 鳝 鳟 鳢

B 靼 鞅 鞑 鞒鞔 鞯 鞫 鞣 鞲 鞴 骱 骰 骷 鹘 骶 骺

C 骼 髁 髀 髅髂 髋 髌 髑 魅 魃 魇 魉 魈 魍 魑 飨

D 餍 餮 饕 饔髟 髡 髦 髯 髫 髻 髭 髹 鬈 鬏 鬓 鬟

E 鬣 麽 麾 縻麂 麇 麈 麋 麒 鏖 麝 麟 黛 黜 黝 黠

F 黟 黢 黩 黧黥 黪 黯 鼢 鼬 鼯 鼹 鼷 鼽 鼾 齄

● GBK/3:扩充汉字

81 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 丂 丄 丅 丆丏 丒 丗 丟 丠 両 丣 並 丩 丮 丯 丱

5 丳 丵 丷 丼乀 乁 乂 乄 乆 乊 乑 乕 乗 乚 乛 乢

6 乣 乤 乥 乧乨 乪 乫 乬 乭 乮 乯 乲 乴 乵 乶 乷

7 乸 乹 乺 乻乼 乽 乿 亀 亁 亂 亃 亄 亅 亇 亊

8 亐 亖 亗 亙亜 亝 亞 亣 亪 亯 亰 亱 亴 亶 亷 亸

9 亹 亼 亽 亾仈 仌 仏 仐 仒 仚 仛 仜 仠 仢 仦 仧

A 仩 仭 仮 仯仱 仴 仸 仹 仺 仼 仾 伀 伂 伃 伄 伅

B 伆 伇 伈 伋伌 伒 伓 伔 伕 伖 伜 伝 伡 伣 伨 伩

C 伬 伭 伮 伱伳 伵 伷 伹 伻 伾 伿 佀 佁 佂 佄 佅

D 佇 佈 佉 佊佋 佌 佒 佔 佖 佡 佢 佦 佨 佪 佫 佭

E 佮 佱 佲 併佷 佸 佹 佺 佽 侀 侁 侂 侅 來 侇 侊

F 侌 侎 侐 侒侓 侕 侖 侘 侙 侚 侜 侞 侟 価 侢

82 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 侤 侫 侭 侰侱 侲 侳 侴 侶 侷 侸 侹 侺 侻 侼 侽

5 侾 俀 俁 係俆 俇 俈 俉 俋 俌 俍 俒 俓 俔 俕 俖

6 俙 俛 俠 俢俤 俥 俧 俫 俬 俰 俲 俴 俵 俶 俷 俹

7 俻 俼 俽 俿倀 倁 倂 倃 倄 倅 倆 倇 倈 倉 倊

8 個 倎 倐 們倓 倕 倖 倗 倛 倝 倞 倠 倢 倣 値 倧

9 倫 倯 倰 倱倲 倳 倴 倵 倶 倷 倸 倹 倻 倽 倿 偀

A 偁 偂 偄 偅偆 偉 偊 偋 偍 偐 偑 偒 偓 偔 偖 偗

B 偘 偙 偛 偝偞 偟 偠 偡 偢 偣 偤 偦 偧 偨 偩 偪

C 偫 偭 偮 偯偰 偱 偲 偳 側 偵 偸 偹 偺 偼 偽 傁

D 傂 傃 傄 傆傇 傉 傊 傋 傌 傎 傏 傐 傑 傒 傓 傔

E 傕 傖 傗 傘備 傚 傛 傜 傝 傞 傟 傠 傡 傢 傤 傦

F 傪 傫 傭 傮傯 傰 傱 傳 傴 債 傶 傷 傸 傹 傼

83 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 傽 傾 傿 僀僁 僂 僃 僄 僅 僆 僇 僈 僉 僊 僋 僌

5 働 僎 僐 僑僒 僓 僔 僕 僗 僘 僙 僛 僜 僝 僞 僟

6 僠 僡 僢 僣僤 僥 僨 僩 僪 僫 僯 僰 僱 僲 僴 僶

7 僷 僸 價 僺僼 僽 僾 僿 儀 儁 儂 儃 億 儅 儈

8 儉 儊 儌 儍儎 儏 儐 儑 儓 儔 儕 儖 儗 儘 儙 儚

9 儛 儜 儝 儞償 儠 儢 儣 儤 儥 儦 儧 儨 儩 優 儫

A 儬 儭 儮 儯儰 儱 儲 儳 儴 儵 儶 儷 儸 儹 儺 儻

B 儼 儽 儾 兂兇 兊 兌 兎 兏 児 兒 兓 兗 兘 兙 兛

C 兝 兞 兟 兠兡 兣 兤 兦 內 兩 兪 兯 兲 兺 兾 兿

D 冃 冄 円 冇冊 冋 冎 冏 冐 冑 冓 冔 冘 冚 冝 冞

E 冟 冡 冣 冦冧 冨 冩 冪 冭 冮 冴 冸 冹 冺 冾 冿

F 凁 凂 凃 凅凈 凊 凍 凎 凐 凒 凓 凔 凕 凖 凗

84 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 凘 凙 凚 凜凞 凟 凢 凣 凥 処 凧 凨 凩 凪 凬 凮

5 凱 凲 凴 凷凾 刄 刅 刉 刋 刌 刏 刐 刓 刔 刕 刜

6 刞 刟 刡 刢刣 別 刦 刧 刪 刬 刯 刱 刲 刴 刵 刼

7 刾 剄 剅 剆則 剈 剉 剋 剎 剏 剒 剓 剕 剗 剘

8 剙 剚 剛 剝剟 剠 剢 剣 剤 剦 剨 剫 剬 剭 剮 剰

9 剱 剳 剴 創剶 剷 剸 剹 剺 剻 剼 剾 劀 劃 劄 劅

A 劆 劇 劉 劊劋 劌 劍 劎 劏 劑 劒 劔 劕 劖 劗 劘

B 劙 劚 劜 劤劥 劦 劧 劮 劯 劰 労 劵 劶 劷 劸 効

C 劺 劻 劼 劽勀 勁 勂 勄 勅 勆 勈 勊 勌 勍 勎 勏

D 勑 勓 勔 動勗 務 勚 勛 勜 勝 勞 勠 勡 勢 勣 勥

E 勦 勧 勨 勩勪 勫 勬 勭 勮 勯 勱 勲 勳 勴 勵 勶

F 勷 勸 勻 勼勽 匁 匂 匃 匄 匇 匉 匊 匋 匌 匎

85 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 匑 匒 匓 匔匘 匛 匜 匞 匟 匢 匤 匥 匧 匨 匩 匫

5 匬 匭 匯 匰匱 匲 匳 匴 匵 匶 匷 匸 匼 匽 區 卂

6 卄 卆 卋 卌卍 卐 協 単 卙 卛 卝 卥 卨 卪 卬 卭

7 卲 卶 卹 卻卼 卽 卾 厀 厁 厃 厇 厈 厊 厎 厏

8 厐 厑 厒 厓厔 厖 厗 厙 厛 厜 厞 厠 厡 厤 厧 厪

9 厫 厬 厭 厯厰 厱 厲 厳 厴 厵 厷 厸 厹 厺 厼 厽

A 厾 叀 參 叄叅 叆 叇 収 叏 叐 叒 叓 叕 叚 叜 叝

B 叞 叡 叢 叧叴 叺 叾 叿 吀 吂 吅 吇 吋 吔 吘 吙

C 吚 吜 吢 吤吥 吪 吰 吳 吶 吷 吺 吽 吿 呁 呂 呄

D 呅 呇 呉 呌 呍 呎 呏 呑 呚 呝 呞 呟 呠 呡 呣 呥

E 呧 呩 呪 呫呬 呭 呮 呯 呰 呴 呹 呺 呾 呿 咁 咃

F 咅 咇 咈 咉咊 咍 咑 咓 咗 咘 咜 咞 咟 咠 咡

86 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 咢 咥 咮 咰咲 咵 咶 咷 咹 咺 咼 咾 哃 哅 哊 哋

5 哖 哘 哛 哠員 哢 哣 哤 哫 哬 哯 哰 哱 哴 哵 哶

6 哷 哸 哹 哻哾 唀 唂 唃 唄 唅 唈 唊 唋 唌 唍 唎

7 唒 唓 唕 唖唗 唘 唙 唚 唜 唝 唞 唟 唡 唥 唦

8 唨 唩 唫 唭唲 唴 唵 唶 唸 唹 唺 唻 唽 啀 啂 啅

9 啇 啈 啋 啌啍 啎 問 啑 啒 啓 啔 啗 啘 啙 啚 啛

A 啝 啞 啟 啠啢 啣 啨 啩 啫 啯 啰 啱 啲 啳 啴 啹

B 啺 啽 啿 喅喆 喌 喍 喎 喐 喒 喓 喕 喖 喗 喚 喛

C 喞 喠 喡 喢喣 喤 喥 喦 喨 喩 喪 喫 喬 喭 單 喯

D 喰 喲 喴 営喸 喺 喼 喿 嗀 嗁 嗂 嗃 嗆 嗇 嗈 嗊

E 嗋 嗎 嗏 嗐嗕 嗗 嗘 嗙 嗚 嗛 嗞 嗠 嗢 嗧 嗩 嗭

F 嗮 嗰 嗱 嗴嗶 嗸 嗹 嗺 嗻 嗼 嗿 嘂 嘃 嘄 嘅

87 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 嘆 嘇 嘊 嘋嘍 嘐 嘑 嘒 嘓 嘔 嘕 嘖 嘗 嘙 嘚 嘜

5 嘝 嘠 嘡 嘢嘥 嘦 嘨 嘩 嘪 嘫 嘮 嘯 嘰 嘳 嘵 嘷

6 嘸 嘺 嘼 嘽嘾 噀 噁 噂 噃 噄 噅 噆 噇 噈 噉 噊

7 噋 噏 噐 噑噒 噓 噕 噖 噚 噛 噝 噞 噟 噠 噡

8 噣 噥 噦 噧噭 噮 噯 噰 噲 噳 噴 噵 噷 噸 噹 噺

9 噽 噾 噿 嚀嚁 嚂 嚃 嚄 嚇 嚈 嚉 嚊 嚋 嚌 嚍 嚐

A 嚑 嚒 嚔 嚕嚖 嚗 嚘 嚙 嚚 嚛 嚜 嚝 嚞 嚟 嚠 嚡

B 嚢 嚤 嚥 嚦嚧 嚨 嚩 嚪 嚫 嚬 嚭 嚮 嚰 嚱 嚲 嚳

C 嚴 嚵 嚶 嚸嚹 嚺 嚻 嚽 嚾 嚿 囀 囁 囂 囃 囄 囅

D 囆 囇 囈 囉囋 囌 囍 囎 囏 囐 囑 囒 囓 囕 囖 囘

E 囙 囜 団 囥囦 囧 囨 囩 囪 囬 囮 囯 囲 図 囶 囷

F 囸 囻 囼 圀圁 圂 圅 圇 國 圌 圍 圎 圏 圐 圑

88 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 園 圓 圔 圕圖 圗 團 圙 圚 圛 圝 圞 圠 圡 圢 圤

5 圥 圦 圧 圫圱 圲 圴 圵 圶 圷 圸 圼 圽 圿 坁 坃

6 坄 坅 坆 坈坉 坋 坒 坓 坔 坕 坖 坘 坙 坢 坣 坥

7 坧 坬 坮 坰坱 坲 坴 坵 坸 坹 坺 坽 坾 坿 垀

8 垁 垇 垈 垉垊 垍 垎 垏 垐 垑 垔 垕 垖 垗 垘 垙

9 垚 垜 垝 垞垟 垥 垨 垪 垬 垯 垰 垱 垳 垵 垶 垷

A 垹 垺 垻 垼垽 垾 垿 埀 埁 埄 埅 埆 埇 埈 埉 埊

B 埌 埍 埐 埑埓 埖 埗 埛 埜 埞 埡 埢 埣 埥 埦 埧

C 埨 埩 埪 埫埬 埮 埰 埱 埲 埳 埵 埶 執 埻 埼 埾

D 埿 堁 堃 堄堅 堈 堉 堊 堌 堎 堏 堐 堒 堓 堔 堖

E 堗 堘 堚 堛堜 堝 堟 堢 堣 堥 堦 堧 堨 堩 堫 堬

F 堭 堮 堯 報堲 堳 場 堶 堷 堸 堹 堺 堻 堼 堽

89 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 堾 堿 塀 塁塂 塃 塅 塆 塇 塈 塉 塊 塋 塎 塏 塐

5 塒 塓 塕 塖塗 塙 塚 塛 塜 塝 塟 塠 塡 塢 塣 塤

6 塦 塧 塨 塩塪 塭 塮 塯 塰 塱 塲 塳 塴 塵 塶 塷

7 塸 塹 塺 塻塼 塽 塿 墂 墄 墆 墇 墈 墊 墋 墌

8 墍 墎 墏 墐墑 墔 墕 墖 増 墘 墛 墜 墝 墠 墡 墢

9 墣 墤 墥 墦墧 墪 墫 墬 墭 墮 墯 墰 墱 墲 墳 墴

A 墵 墶 墷 墸墹 墺 墻 墽 墾 墿 壀 壂 壃 壄 壆 壇

B 壈 壉 壊 壋壌 壍 壎 壏 壐 壒 壓 壔 壖 壗 壘 壙

C 壚 壛 壜 壝壞 壟 壠 壡 壢 壣 壥 壦 壧 壨 壩 壪

D 壭 壯 壱 売壴 壵 壷 壸 壺 壻 壼 壽 壾 壿 夀 夁

E 夃 夅 夆 夈変 夊 夋 夌 夎 夐 夑 夒 夓 夗 夘 夛

F 夝 夞 夠 夡夢 夣 夦 夨 夬 夰 夲 夳 夵 夶 夻

8A 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 夽 夾 夿 奀奃 奅 奆 奊 奌 奍 奐 奒 奓 奙 奛 奜

5 奝 奞 奟 奡奣 奤 奦 奧 奨 奩 奪 奫 奬 奭 奮 奯

6 奰 奱 奲 奵奷 奺 奻 奼 奾 奿 妀 妅 妉 妋 妌 妎

7 妏 妐 妑 妔妕 妘 妚 妛 妜 妝 妟 妠 妡 妢 妦

8 妧 妬 妭 妰妱 妳 妴 妵 妶 妷 妸 妺 妼 妽 妿 姀

9 姁 姂 姃 姄姅 姇 姈 姉 姌 姍 姎 姏 姕 姖 姙 姛

A 姞 姟 姠 姡姢 姤 姦 姧 姩 姪 姫 姭 姮 姯 姰 姱

B 姲 姳 姴 姵姶 姷 姸 姺 姼 姽 姾 娀 娂 娊 娋 娍

C 娎 娏 娐 娒娔 娕 娖 娗 娙 娚 娛 娝 娞 娡 娢 娤

D 娦 娧 娨 娪娫 娬 娭 娮 娯 娰 娳 娵 娷 娸 娹 娺

E 娻 娽 娾 娿婁 婂 婃 婄 婅 婇 婈 婋 婌 婍 婎 婏

F 婐 婑 婒 婓婔 婖 婗 婘 婙 婛 婜 婝 婞 婟 婠

8B 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 婡 婣 婤 婥婦 婨 婩 婫 婬 婭 婮 婯 婰 婱 婲 婳

5 婸 婹 婻 婼婽 婾 媀 媁 媂 媃 媄 媅 媆 媇 媈 媉

6 媊 媋 媌 媍媎 媏 媐 媑 媓 媔 媕 媖 媗 媘 媙 媜

7 媝 媞 媟 媠媡 媢 媣 媤 媥 媦 媧 媨 媩 媫 媬

8 媭 媮 媯 媰媱 媴 媶 媷 媹 媺 媻 媼 媽 媿 嫀 嫃

9 嫄 嫅 嫆 嫇嫈 嫊 嫋 嫍 嫎 嫏 嫐 嫑 嫓 嫕 嫗 嫙

A 嫚 嫛 嫝 嫞嫟 嫢 嫤 嫥 嫧 嫨 嫪 嫬 嫭 嫮 嫯 嫰

B 嫲 嫳 嫴 嫵嫶 嫷 嫸 嫹 嫺 嫻 嫼 嫽 嫾 嫿 嬀 嬁

C 嬂 嬃 嬄 嬅嬆 嬇 嬈 嬊 嬋 嬌 嬍 嬎 嬏 嬐 嬑 嬒

D 嬓 嬔 嬕 嬘嬙 嬚 嬛 嬜 嬝 嬞 嬟 嬠 嬡 嬢 嬣 嬤

E 嬥 嬦 嬧 嬨嬩 嬪 嬫 嬬 嬭 嬮 嬯 嬰 嬱 嬳 嬵 嬶

F 嬸 嬹 嬺 嬻嬼 嬽 嬾 嬿 孁 孂 孃 孄 孅 孆 孇

8C 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 孈 孉 孊 孋孌 孍 孎 孏 孒 孖 孞 孠 孡 孧 孨 孫

5 孭 孮 孯 孲孴 孶 孷 學 孹 孻 孼 孾 孿 宂 宆 宊

6 宍 宎 宐 宑宒 宔 宖 実 宧 宨 宩 宬 宭 宮 宯 宱

7 宲 宷 宺 宻宼 寀 寁 寃 寈 寉 寊 寋 寍 寎 寏

8 寑 寔 寕 寖寗 寘 寙 寚 寛 寜 寠 寢 寣 實 寧 審

9 寪 寫 寬 寭寯 寱 寲 寳 寴 寵 寶 寷 寽 対 尀 専

A 尃 尅 將 專尋 尌 對 導 尐 尒 尓 尗 尙 尛 尞 尟

B 尠 尡 尣 尦尨 尩 尪 尫 尭 尮 尯 尰 尲 尳 尵 尶

C 尷 屃 屄 屆屇 屌 屍 屒 屓 屔 屖 屗 屘 屚 屛 屜

D 屝 屟 屢 層屧 屨 屩 屪 屫 屬 屭 屰 屲 屳 屴 屵

E 屶 屷 屸 屻屼 屽 屾 岀 岃 岄 岅 岆 岇 岉 岊 岋

F 岎 岏 岒 岓岕 岝 岞 岟 岠 岡 岤 岥 岦 岧 岨

8D 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 岪 岮 岯 岰岲 岴 岶 岹 岺 岻 岼 岾 峀 峂 峃 峅

5 峆 峇 峈 峉峊 峌 峍 峎 峏 峐 峑 峓 峔 峕 峖 峗

6 峘 峚 峛 峜峝 峞 峟 峠 峢 峣 峧 峩 峫 峬 峮 峯

7 峱 峲 峳 峴峵 島 峷 峸 峹 峺 峼 峽 峾 峿 崀

8 崁 崄 崅 崈崉 崊 崋 崌 崍 崏 崐 崑 崒 崓 崕 崗

9 崘 崙 崚 崜崝 崟 崠 崡 崢 崣 崥 崨 崪 崫 崬 崯

A 崰 崱 崲 崳崵 崶 崷 崸 崹 崺 崻 崼 崿 嵀 嵁 嵂

B 嵃 嵄 嵅 嵆嵈 嵉 嵍 嵎 嵏 嵐 嵑 嵒 嵓 嵔 嵕 嵖

C 嵗 嵙 嵚 嵜嵞 嵟 嵠 嵡 嵢 嵣 嵤 嵥 嵦 嵧 嵨 嵪

D 嵭 嵮 嵰 嵱嵲 嵳 嵵 嵶 嵷 嵸 嵹 嵺 嵻 嵼 嵽 嵾

E 嵿 嶀 嶁 嶃嶄 嶅 嶆 嶇 嶈 嶉 嶊 嶋 嶌 嶍 嶎 嶏

F 嶐 嶑 嶒 嶓嶔 嶕 嶖 嶗 嶘 嶚 嶛 嶜 嶞 嶟 嶠

8E 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 嶡 嶢 嶣 嶤嶥 嶦 嶧 嶨 嶩 嶪 嶫 嶬 嶭 嶮 嶯 嶰

5 嶱 嶲 嶳 嶴嶵 嶶 嶸 嶹 嶺 嶻 嶼 嶽 嶾 嶿 巀 巁

6 巂 巃 巄 巆巇 巈 巉 巊 巋 巌 巎 巏 巐 巑 巒 巓

7 巔 巕 巖 巗巘 巙 巚 巜 巟 巠 巣 巤 巪 巬 巭

8 巰 巵 巶 巸巹 巺 巻 巼 巿 帀 帄 帇 帉 帊 帋 帍

9 帎 帒 帓 帗帞 帟 帠 帡 帢 帣 帤 帥 帨 帩 帪 師

A 帬 帯 帰 帲帳 帴 帵 帶 帹 帺 帾 帿 幀 幁 幃 幆

B 幇 幈 幉 幊幋 幍 幎 幏 幐 幑 幒 幓 幖 幗 幘 幙

C 幚 幜 幝 幟幠 幣 幤 幥 幦 幧 幨 幩 幪 幫 幬 幭

D 幮 幯 幰 幱幵 幷 幹 幾 庁 庂 広 庅 庈 庉 庌 庍

E 庎 庒 庘 庛庝 庡 庢 庣 庤 庨 庩 庪 庫 庬 庮 庯

F 庰 庱 庲 庴庺 庻 庼 庽 庿 廀 廁 廂 廃 廄 廅

8F 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 廆 廇 廈 廋廌 廍 廎 廏 廐 廔 廕 廗 廘 廙 廚 廜

5 廝 廞 廟 廠廡 廢 廣 廤 廥 廦 廧 廩 廫 廬 廭 廮

6 廯 廰 廱 廲廳 廵 廸 廹 廻 廼 廽 弅 弆 弇 弉 弌

7 弍 弎 弐 弒弔 弖 弙 弚 弜 弝 弞 弡 弢 弣 弤

8 弨 弫 弬 弮弰 弲 弳 弴 張 弶 強 弸 弻 弽 弾 弿

9 彁 彂 彃 彄彅 彆 彇 彈 彉 彊 彋 彌 彍 彎 彏 彑

A 彔 彙 彚 彛彜 彞 彟 彠 彣 彥 彧 彨 彫 彮 彯 彲

B 彴 彵 彶 彸彺 彽 彾 彿 徃 徆 徍 徎 徏 徑 従 徔

C 徖 徚 徛 徝從 徟 徠 徢 徣 徤 徥 徦 徧 復 徫 徬

D 徯 徰 徱 徲徳 徴 徶 徸 徹 徺 徻 徾 徿 忀 忁 忂

E 忇 忈 忊 忋 忎 忓 忔 忕 忚 忛 応 忞 忟 忢 忣 忥

F 忦 忨 忩 忬忯 忰 忲 忳 忴 忶 忷 忹 忺 忼 怇

90 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 怈 怉 怋 怌怐 怑 怓 怗 怘 怚 怞 怟 怢 怣 怤 怬

5 怭 怮 怰 怱怲 怳 怴 怶 怷 怸 怹 怺 怽 怾 恀 恄

6 恅 恆 恇 恈恉 恊 恌 恎 恏 恑 恓 恔 恖 恗 恘 恛

7 恜 恞 恟 恠恡 恥 恦 恮 恱 恲 恴 恵 恷 恾 悀

8 悁 悂 悅 悆悇 悈 悊 悋 悎 悏 悐 悑 悓 悕 悗 悘

9 悙 悜 悞 悡悢 悤 悥 悧 悩 悪 悮 悰 悳 悵 悶 悷

A 悹 悺 悽 悾悿 惀 惁 惂 惃 惄 惇 惈 惉 惌 惍 惎

B 惏 惐 惒 惓惔 惖 惗 惙 惛 惞 惡 惢 惣 惤 惥 惪

C 惱 惲 惵 惷惸 惻 惼 惽 惾 惿 愂 愃 愄 愅 愇 愊

D 愋 愌 愐 愑愒 愓 愔 愖 愗 愘 愙 愛 愜 愝 愞 愡

E 愢 愥 愨 愩愪 愬 愭 愮 愯 愰 愱 愲 愳 愴 愵 愶

F 愷 愸 愹 愺愻 愼 愽 愾 慀 慁 慂 慃 慄 慅 慆

91 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 慇 慉 態 慍慏 慐 慒 慓 慔 慖 慗 慘 慙 慚 慛 慜

5 慞 慟 慠 慡慣 慤 慥 慦 慩 慪 慫 慬 慭 慮 慯 慱

6 慲 慳 慴 慶慸 慹 慺 慻 慼 慽 慾 慿 憀 憁 憂 憃

7 憄 憅 憆 憇憈 憉 憊 憌 憍 憏 憐 憑 憒 憓 憕

8 憖 憗 憘 憙憚 憛 憜 憞 憟 憠 憡 憢 憣 憤 憥 憦

9 憪 憫 憭 憮憯 憰 憱 憲 憳 憴 憵 憶 憸 憹 憺 憻

A 憼 憽 憿 懀懁 懃 懄 懅 懆 懇 應 懌 懍 懎 懏 懐

B 懓 懕 懖 懗懘 懙 懚 懛 懜 懝 懞 懟 懠 懡 懢 懣

C 懤 懥 懧 懨懩 懪 懫 懬 懭 懮 懯 懰 懱 懲 懳 懴

D 懶 懷 懸 懹懺 懻 懼 懽 懾 戀 戁 戂 戃 戄 戅 戇

E 戉 戓 戔 戙戜 戝 戞 戠 戣 戦 戧 戨 戩 戫 戭 戯

F 戰 戱 戲 戵戶 戸 戹 戺 戻 戼 扂 扄 扅 扆 扊

92 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 扏 扐 払 扖扗 扙 扚 扜 扝 扞 扟 扠 扡 扢 扤 扥

5 扨 扱 扲 扴扵 扷 扸 扺 扻 扽 抁 抂 抃 抅 抆 抇

6 抈 抋 抌 抍抎 抏 抐 抔 抙 抜 抝 択 抣 抦 抧 抩

7 抪 抭 抮 抯抰 抲 抳 抴 抶 抷 抸 抺 抾 拀 拁

8 拃 拋 拏 拑拕 拝 拞 拠 拡 拤 拪 拫 拰 拲 拵 拸

9 拹 拺 拻 挀挃 挄 挅 挆 挊 挋 挌 挍 挏 挐 挒 挓

A 挔 挕 挗 挘挙 挜 挦 挧 挩 挬 挭 挮 挰 挱 挳 挴

B 挵 挶 挷 挸挻 挼 挾 挿 捀 捁 捄 捇 捈 捊 捑 捒

C 捓 捔 捖 捗捘 捙 捚 捛 捜 捝 捠 捤 捥 捦 捨 捪

D 捫 捬 捯 捰捲 捳 捴 捵 捸 捹 捼 捽 捾 捿 掁 掃

E 掄 掅 掆 掋掍 掑 掓 掔 掕 掗 掙 掚 掛 掜 掝 掞

F 掟 採 掤 掦掫 掯 掱 掲 掵 掶 掹 掻 掽 掿 揀

93 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 揁 揂 揃 揅揇 揈 揊 揋 揌 揑 揓 揔 揕 揗 揘 揙

5 揚 換 揜 揝揟 揢 揤 揥 揦 揧 揨 揫 揬 揮 揯 揰

6 揱 揳 揵 揷揹 揺 揻 揼 揾 搃 搄 搆 搇 搈 搉 搊

7 損 搎 搑 搒搕 搖 搗 搘 搙 搚 搝 搟 搢 搣 搤

8 搥 搧 搨 搩搫 搮 搯 搰 搱 搲 搳 搵 搶 搷 搸 搹

9 搻 搼 搾 摀摂 摃 摉 摋 摌 摍 摎 摏 摐 摑 摓 摕

A 摖 摗 摙 摚摛 摜 摝 摟 摠 摡 摢 摣 摤 摥 摦 摨

B 摪 摫 摬 摮摯 摰 摱 摲 摳 摴 摵 摶 摷 摻 摼 摽

C 摾 摿 撀 撁撃 撆 撈 撉 撊 撋 撌 撍 撎 撏 撐 撓

D 撔 撗 撘 撚撛 撜 撝 撟 撠 撡 撢 撣 撥 撦 撧 撨

E 撪 撫 撯 撱撲 撳 撴 撶 撹 撻 撽 撾 撿 擁 擃 擄

F 擆 擇 擈 擉擊 擋 擌 擏 擑 擓 擔 擕 擖 擙 據

94 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 擛 擜 擝 擟擠 擡 擣 擥 擧 擨 擩 擪 擫 擬 擭 擮

5 擯 擰 擱 擲擳 擴 擵 擶 擷 擸 擹 擺 擻 擼 擽 擾

6 擿 攁 攂 攃攄 攅 攆 攇 攈 攊 攋 攌 攍 攎 攏 攐

7 攑 攓 攔 攕攖 攗 攙 攚 攛 攜 攝 攞 攟 攠 攡

8 攢 攣 攤 攦攧 攨 攩 攪 攬 攭 攰 攱 攲 攳 攷 攺

9 攼 攽 敀 敁敂 敃 敄 敆 敇 敊 敋 敍 敎 敐 敒 敓

A 敔 敗 敘 敚敜 敟 敠 敡 敤 敥 敧 敨 敩 敪 敭 敮

B 敯 敱 敳 敵敶 數 敹 敺 敻 敼 敽 敾 敿 斀 斁 斂

C 斃 斄 斅 斆斈 斉 斊 斍 斎 斏 斒 斔 斕 斖 斘 斚

D 斝 斞 斠 斢斣 斦 斨 斪 斬 斮 斱 斲 斳 斴 斵 斶

E 斷 斸 斺 斻斾 斿 旀 旂 旇 旈 旉 旊 旍 旐 旑 旓

F 旔 旕 旘 旙旚 旛 旜 旝 旞 旟 旡 旣 旤 旪 旫

95 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 旲 旳 旴 旵旸 旹 旻 旼 旽 旾 旿 昁 昄 昅 昇 昈

5 昉 昋 昍 昐昑 昒 昖 昗 昘 昚 昛 昜 昞 昡 昢 昣

6 昤 昦 昩 昪昫 昬 昮 昰 昲 昳 昷 昸 昹 昺 昻 昽

7 昿 晀 時 晄晅 晆 晇 晈 晉 晊 晍 晎 晐 晑 晘

8 晙 晛 晜 晝晞 晠 晢 晣 晥 晧 晩 晪 晫 晬 晭 晱

9 晲 晳 晵 晸晹 晻 晼 晽 晿 暀 暁 暃 暅 暆 暈 暉

A 暊 暋 暍 暎暏 暐 暒 暓 暔 暕 暘 暙 暚 暛 暜 暞

B 暟 暠 暡 暢暣 暤 暥 暦 暩 暪 暫 暬 暭 暯 暰 暱

C 暲 暳 暵 暶暷 暸 暺 暻 暼 暽 暿 曀 曁 曂 曃 曄

D 曅 曆 曇 曈曉 曊 曋 曌 曍 曎 曏 曐 曑 曒 曓 曔

E 曕 曖 曗 曘曚 曞 曟 曠 曡 曢 曣 曤 曥 曧 曨 曪

F 曫 曬 曭 曮曯 曱 曵 曶 書 曺 曻 曽 朁 朂 會

96 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 朄 朅 朆 朇朌 朎 朏 朑 朒 朓 朖 朘 朙 朚 朜 朞

5 朠 朡 朢 朣朤 朥 朧 朩 朮 朰 朲 朳 朶 朷 朸 朹

6 朻 朼 朾 朿杁 杄 杅 杇 杊 杋 杍 杒 杔 杕 杗 杘

7 杙 杚 杛 杝杢 杣 杤 杦 杧 杫 杬 杮 東 杴 杶

8 杸 杹 杺 杻杽 枀 枂 枃 枅 枆 枈 枊 枌 枍 枎 枏

9 枑 枒 枓 枔枖 枙 枛 枟 枠 枡 枤 枦 枩 枬 枮 枱

A 枲 枴 枹 枺枻 枼 枽 枾 枿 柀 柂 柅 柆 柇 柈 柉

B 柊 柋 柌 柍柎 柕 柖 柗 柛 柟 柡 柣 柤 柦 柧 柨

C 柪 柫 柭 柮柲 柵 柶 柷 柸 柹 柺 査 柼 柾 栁 栂

D 栃 栄 栆 栍栐 栒 栔 栕 栘 栙 栚 栛 栜 栞 栟 栠

E 栢 栣 栤 栥栦 栧 栨 栫 栬 栭 栮 栯 栰 栱 栴 栵

F 栶 栺 栻 栿桇 桋 桍 桏 桒 桖 桗 桘 桙 桚 桛

97 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 桜 桝 桞 桟桪 桬 桭 桮 桯 桰 桱 桲 桳 桵 桸 桹

5 桺 桻 桼 桽桾 桿 梀 梂 梄 梇 梈 梉 梊 梋 梌 梍

6 梎 梐 梑 梒梔 梕 梖 梘 梙 梚 梛 梜 條 梞 梟 梠

7 梡 梣 梤 梥梩 梪 梫 梬 梮 梱 梲 梴 梶 梷 梸

8 梹 梺 梻 梼梽 梾 梿 棁 棃 棄 棅 棆 棇 棈 棊 棌

9 棎 棏 棐 棑棓 棔 棖 棗 棙 棛 棜 棝 棞 棟 棡 棢

A 棤 棥 棦 棧棨 棩 棪 棫 棬 棭 棯 棲 棳 棴 棶 棷

B 棸 棻 棽 棾棿 椀 椂 椃 椄 椆 椇 椈 椉 椊 椌 椏

C 椑 椓 椔 椕椖 椗 椘 椙 椚 椛 検 椝 椞 椡 椢 椣

D 椥 椦 椧 椨椩 椪 椫 椬 椮 椯 椱 椲 椳 椵 椶 椷

E 椸 椺 椻 椼椾 楀 楁 楃 楄 楅 楆 楇 楈 楉 楊 楋

F 楌 楍 楎 楏楐 楑 楒 楓 楕 楖 楘 楙 楛 楜 楟

98 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 楡 楢 楤 楥楧 楨 楩 楪 楬 業 楯 楰 楲 楳 楴 極

5 楶 楺 楻 楽楾 楿 榁 榃 榅 榊 榋 榌 榎 榏 榐 榑

6 榒 榓 榖 榗榙 榚 榝 榞 榟 榠 榡 榢 榣 榤 榥 榦

7 榩 榪 榬 榮榯 榰 榲 榳 榵 榶 榸 榹 榺 榼 榽

8 榾 榿 槀 槂槃 槄 槅 槆 槇 槈 槉 構 槍 槏 槑 槒

9 槓 槕 槖 槗様 槙 槚 槜 槝 槞 槡 槢 槣 槤 槥 槦

A 槧 槨 槩 槪槫 槬 槮 槯 槰 槱 槳 槴 槵 槶 槷 槸

B 槹 槺 槻 槼槾 樀 樁 樂 樃 樄 樅 樆 樇 樈 樉 樋

C 樌 樍 樎 樏樐 樑 樒 樓 樔 樕 樖 標 樚 樛 樜 樝

D 樞 樠 樢 樣樤 樥 樦 樧 権 樫 樬 樭 樮 樰 樲 樳

E 樴 樶 樷 樸樹 樺 樻 樼 樿 橀 橁 橂 橃 橅 橆 橈

F 橉 橊 橋 橌橍 橎 橏 橑 橒 橓 橔 橕 橖 橗 橚

99 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 橜 橝 橞 機橠 橢 橣 橤 橦 橧 橨 橩 橪 橫 橬 橭

5 橮 橯 橰 橲橳 橴 橵 橶 橷 橸 橺 橻 橽 橾 橿 檁

6 檂 檃 檅 檆檇 檈 檉 檊 檋 檌 檍 檏 檒 檓 檔 檕

7 檖 檘 檙 檚檛 檜 檝 檞 檟 檡 檢 檣 檤 檥 檦

8 檧 檨 檪 檭檮 檯 檰 檱 檲 檳 檴 檵 檶 檷 檸 檹

9 檺 檻 檼 檽檾 檿 櫀 櫁 櫂 櫃 櫄 櫅 櫆 櫇 櫈 櫉

A 櫊 櫋 櫌 櫍櫎 櫏 櫐 櫑 櫒 櫓 櫔 櫕 櫖 櫗 櫘 櫙

B 櫚 櫛 櫜 櫝櫞 櫟 櫠 櫡 櫢 櫣 櫤 櫥 櫦 櫧 櫨 櫩

C 櫪 櫫 櫬 櫭櫮 櫯 櫰 櫱 櫲 櫳 櫴 櫵 櫶 櫷 櫸 櫹

D 櫺 櫻 櫼 櫽櫾 櫿 欀 欁 欂 欃 欄 欅 欆 欇 欈 欉

E 權 欋 欌 欍欎 欏 欐 欑 欒 欓 欔 欕 欖 欗 欘 欙

F 欚 欛 欜 欝欞 欟 欥 欦 欨 欩 欪 欫 欬 欭 欮

9A 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 欯 欰 欱 欳欴 欵 欶 欸 欻 欼 欽 欿 歀 歁 歂 歄

5 歅 歈 歊 歋歍 歎 歏 歐 歑 歒 歓 歔 歕 歖 歗 歘

6 歚 歛 歜 歝歞 歟 歠 歡 歨 歩 歫 歬 歭 歮 歯 歰

7 歱 歲 歳 歴歵 歶 歷 歸 歺 歽 歾 歿 殀 殅 殈

8 殌 殎 殏 殐殑 殔 殕 殗 殘 殙 殜 殝 殞 殟 殠 殢

9 殣 殤 殥 殦殧 殨 殩 殫 殬 殭 殮 殯 殰 殱 殲 殶

A 殸 殹 殺 殻殼 殽 殾 毀 毃 毄 毆 毇 毈 毉 毊 毌

B 毎 毐 毑 毘毚 毜 毝 毞 毟 毠 毢 毣 毤 毥 毦 毧

C 毨 毩 毬 毭毮 毰 毱 毲 毴 毶 毷 毸 毺 毻 毼 毾

D 毿 氀 氁 氂氃 氄 氈 氉 氊 氋 氌 氎 氒 気 氜 氝

E 氞 氠 氣 氥氫 氬 氭 氱 氳 氶 氷 氹 氺 氻 氼 氾

F 氿 汃 汄 汅汈 汋 汌 汍 汎 汏 汑 汒 汓 汖 汘

9B 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 汙 汚 汢 汣汥 汦 汧 汫 汬 汭 汮 汯 汱 汳 汵 汷

5 汸 決 汻 汼汿 沀 沄 沇 沊 沋 沍 沎 沑 沒 沕 沖

6 沗 沘 沚 沜沝 沞 沠 沢 沨 沬 沯 沰 沴 沵 沶 沷

7 沺 泀 況 泂泃 泆 泇 泈 泋 泍 泎 泏 泑 泒 泘

8 泙 泚 泜 泝泟 泤 泦 泧 泩 泬 泭 泲 泴 泹 泿 洀

9 洂 洃 洅 洆洈 洉 洊 洍 洏 洐 洑 洓 洔 洕 洖 洘

A 洜 洝 洟 洠洡 洢 洣 洤 洦 洨 洩 洬 洭 洯 洰 洴

B 洶 洷 洸 洺洿 浀 浂 浄 浉 浌 浐 浕 浖 浗 浘 浛

C 浝 浟 浡 浢浤 浥 浧 浨 浫 浬 浭 浰 浱 浲 浳 浵

D 浶 浹 浺 浻浽 浾 浿 涀 涁 涃 涄 涆 涇 涊 涋 涍

E 涏 涐 涒 涖涗 涘 涙 涚 涜 涢 涥 涬 涭 涰 涱 涳

F 涴 涶 涷 涹涺 涻 涼 涽 涾 淁 淂 淃 淈 淉 淊

9C 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 淍 淎 淏 淐淒 淓 淔 淕 淗 淚 淛 淜 淟 淢 淣 淥

5 淧 淨 淩 淪淭 淯 淰 淲 淴 淵 淶 淸 淺 淽 淾 淿

6 渀 渁 渂 渃渄 渆 渇 済 渉 渋 渏 渒 渓 渕 渘 渙

7 減 渜 渞 渟渢 渦 渧 渨 渪 測 渮 渰 渱 渳 渵

8 渶 渷 渹 渻渼 渽 渾 渿 湀 湁 湂 湅 湆 湇 湈 湉

9 湊 湋 湌 湏湐 湑 湒 湕 湗 湙 湚 湜 湝 湞 湠 湡

A 湢 湣 湤 湥湦 湧 湨 湩 湪 湬 湭 湯 湰 湱 湲 湳

B 湴 湵 湶 湷湸 湹 湺 湻 湼 湽 満 溁 溂 溄 溇 溈

C 溊 溋 溌 溍溎 溑 溒 溓 溔 溕 準 溗 溙 溚 溛 溝

D 溞 溠 溡 溣溤 溦 溨 溩 溫 溬 溭 溮 溰 溳 溵 溸

E 溹 溼 溾 溿滀 滃 滄 滅 滆 滈 滉 滊 滌 滍 滎 滐

F 滒 滖 滘 滙滛 滜 滝 滣 滧 滪 滫 滬 滭 滮 滯

9D 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 滰 滱 滲 滳滵 滶 滷 滸 滺 滻 滼 滽 滾 滿 漀 漁

5 漃 漄 漅 漇漈 漊 漋 漌 漍 漎 漐 漑 漒 漖 漗 漘

6 漙 漚 漛 漜漝 漞 漟 漡 漢 漣 漥 漦 漧 漨 漬 漮

7 漰 漲 漴 漵漷 漸 漹 漺 漻 漼 漽 漿 潀 潁 潂

8 潃 潄 潅 潈潉 潊 潌 潎 潏 潐 潑 潒 潓 潔 潕 潖

9 潗 潙 潚 潛潝 潟 潠 潡 潣 潤 潥 潧 潨 潩 潪 潫

A 潬 潯 潰 潱潳 潵 潶 潷 潹 潻 潽 潾 潿 澀 澁 澂

B 澃 澅 澆 澇澊 澋 澏 澐 澑 澒 澓 澔 澕 澖 澗 澘

C 澙 澚 澛 澝澞 澟 澠 澢 澣 澤 澥 澦 澨 澩 澪 澫

D 澬 澭 澮 澯澰 澱 澲 澴 澵 澷 澸 澺 澻 澼 澽 澾

E 澿 濁 濃 濄濅 濆 濇 濈 濊 濋 濌 濍 濎 濏 濐 濓

F 濔 濕 濖 濗濘 濙 濚 濛 濜 濝 濟 濢 濣 濤 濥

9E 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 濦 濧 濨 濩濪 濫 濬 濭 濰 濱 濲 濳 濴 濵 濶 濷

5 濸 濹 濺 濻濼 濽 濾 濿 瀀 瀁 瀂 瀃 瀄 瀅 瀆 瀇

6 瀈 瀉 瀊 瀋瀌 瀍 瀎 瀏 瀐 瀒 瀓 瀔 瀕 瀖 瀗 瀘

7 瀙 瀜 瀝 瀞瀟 瀠 瀡 瀢 瀤 瀥 瀦 瀧 瀨 瀩 瀪

8 瀫 瀬 瀭 瀮瀯 瀰 瀱 瀲 瀳 瀴 瀶 瀷 瀸 瀺 瀻 瀼

9 瀽 瀾 瀿 灀灁 灂 灃 灄 灅 灆 灇 灈 灉 灊 灋 灍

A 灎 灐 灑 灒灓 灔 灕 灖 灗 灘 灙 灚 灛 灜 灝 灟

B 灠 灡 灢 灣灤 灥 灦 灧 灨 灩 灪 灮 灱 灲 灳 灴

C 灷 灹 灺 灻災 炁 炂 炃 炄 炆 炇 炈 炋 炌 炍 炏

D 炐 炑 炓 炗炘 炚 炛 炞 炟 炠 炡 炢 炣 炤 炥 炦

E 炧 炨 炩 炪炰 炲 炴 炵 炶 為 炾 炿 烄 烅 烆 烇

F 烉 烋 烌 烍烎 烏 烐 烑 烒 烓 烔 烕 烖 烗 烚

9F 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 烜 烝 烞 烠烡 烢 烣 烥 烪 烮 烰 烱 烲 烳 烴 烵

5 烶 烸 烺 烻烼 烾 烿 焀 焁 焂 焃 焄 焅 焆 焇 焈

6 焋 焌 焍 焎焏 焑 焒 焔 焗 焛 焜 焝 焞 焟 焠 無

7 焢 焣 焤 焥焧 焨 焩 焪 焫 焬 焭 焮 焲 焳 焴

8 焵 焷 焸 焹焺 焻 焼 焽 焾 焿 煀 煁 煂 煃 煄 煆

9 煇 煈 煉 煋煍 煏 煐 煑 煒 煓 煔 煕 煖 煗 煘 煙

A 煚 煛 煝 煟煠 煡 煢 煣 煥 煩 煪 煫 煬 煭 煯 煰

B 煱 煴 煵 煶煷 煹 煻 煼 煾 煿 熀 熁 熂 熃 熅 熆

C 熇 熈 熉 熋熌 熍 熎 熐 熑 熒 熓 熕 熖 熗 熚 熛

D 熜 熝 熞 熡熢 熣 熤 熥 熦 熧 熩 熪 熫 熭 熮 熯

E 熰 熱 熲 熴熶 熷 熸 熺 熻 熼 熽 熾 熿 燀 燁 燂

F 燄 燅 燆 燇燈 燉 燊 燋 燌 燍 燏 燐 燑 燒 燓

A0 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 燖 燗 燘 燙燚 燛 燜 燝 燞 營 燡 燢 燣 燤 燦 燨

5 燩 燪 燫 燬燭 燯 燰 燱 燲 燳 燴 燵 燶 燷 燸 燺

6 燻 燼 燽 燾燿 爀 爁 爂 爃 爄 爅 爇 爈 爉 爊 爋

7 爌 爍 爎 爏爐 爑 爒 爓 爔 爕 爖 爗 爘 爙 爚

8 爛 爜 爞 爟爠 爡 爢 爣 爤 爥 爦 爧 爩 爫 爭 爮

9 爯 爲 爳 爴爺 爼 爾 牀 牁 牂 牃 牄 牅 牆 牉 牊

A 牋 牎 牏 牐牑 牓 牔 牕 牗 牘 牚 牜 牞 牠 牣 牤

B 牥 牨 牪 牫牬 牭 牰 牱 牳 牴 牶 牷 牸 牻 牼 牽

C 犂 犃 犅 犆犇 犈 犉 犌 犎 犐 犑 犓 犔 犕 犖 犗

D 犘 犙 犚 犛犜 犝 犞 犠 犡 犢 犣 犤 犥 犦 犧 犨

E 犩 犪 犫 犮犱 犲 犳 犵 犺 犻 犼 犽 犾 犿 狀 狅

F 狆 狇 狉 狊狋 狌 狏 狑 狓 狔 狕 狖 狘 狚 狛

● GBK/4:扩充汉字

AA 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 狜 狝 狟 狢狣 狤 狥 狦 狧 狪 狫 狵 狶 狹 狽 狾

5 狿 猀 猂 猄猅 猆 猇 猈 猉 猋 猌 猍 猏 猐 猑 猒

6 猔 猘 猙 猚猟 猠 猣 猤 猦 猧 猨 猭 猯 猰 猲 猳

7 猵 猶 猺 猻猼 猽 獀 獁 獂 獃 獄 獅 獆 獇 獈

8 獉 獊 獋 獌獎 獏 獑 獓 獔 獕 獖 獘 獙 獚 獛 獜

9 獝 獞 獟 獡獢 獣 獤 獥 獦 獧 獨 獩 獪 獫 獮 獰

A 獱

AB 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 獲 獳 獴 獵獶 獷 獸 獹 獺 獻 獼 獽 獿 玀 玁 玂

5 玃 玅 玆 玈玊 玌 玍 玏 玐 玒 玓 玔 玕 玗 玘 玙

6 玚 玜 玝 玞玠 玡 玣 玤 玥 玦 玧 玨 玪 玬 玭 玱

7 玴 玵 玶 玸玹 玼 玽 玾 玿 珁 珃 珄 珅 珆 珇

8 珋 珌 珎 珒珓 珔 珕 珖 珗 珘 珚 珛 珜 珝 珟 珡

9 珢 珣 珤 珦珨 珪 珫 珬 珮 珯 珰 珱 珳 珴 珵 珶

A 珷

AC 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 珸 珹 珺 珻珼 珽 現 珿 琀 琁 琂 琄 琇 琈 琋 琌

5 琍 琎 琑 琒琓 琔 琕 琖 琗 琘 琙 琜 琝 琞 琟 琠

6 琡 琣 琤 琧琩 琫 琭 琯 琱 琲 琷 琸 琹 琺 琻 琽

7 琾 琿 瑀 瑂瑃 瑄 瑅 瑆 瑇 瑈 瑉 瑊 瑋 瑌 瑍

8 瑎 瑏 瑐 瑑瑒 瑓 瑔 瑖 瑘 瑝 瑠 瑡 瑢 瑣 瑤 瑥

9 瑦 瑧 瑨 瑩瑪 瑫 瑬 瑮 瑯 瑱 瑲 瑳 瑴 瑵 瑸 瑹

A 瑺

AD 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 瑻 瑼 瑽 瑿璂 璄 璅 璆 璈 璉 璊 璌 璍 璏 璑 璒

5 璓 璔 璕 璖璗 璘 璙 璚 璛 璝 璟 璠 璡 璢 璣 璤

6 璥 璦 璪 璫璬 璭 璮 璯 環 璱 璲 璳 璴 璵 璶 璷

7 璸 璹 璻 璼璽 璾 璿 瓀 瓁 瓂 瓃 瓄 瓅 瓆 瓇

8 瓈 瓉 瓊 瓋瓌 瓍 瓎 瓏 瓐 瓑 瓓 瓔 瓕 瓖 瓗 瓘

9 瓙 瓚 瓛 瓝瓟 瓡 瓥 瓧 瓨 瓩 瓪 瓫 瓬 瓭 瓰 瓱

A 瓲

AE 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 瓳 瓵 瓸 瓹瓺 瓻 瓼 瓽 瓾 甀 甁 甂 甃 甅 甆 甇

5 甈 甉 甊 甋甌 甎 甐 甒 甔 甕 甖 甗 甛 甝 甞 甠

6 甡 產 産 甤甦 甧 甪 甮 甴 甶 甹 甼 甽 甿 畁 畂

7 畃 畄 畆 畇畉 畊 畍 畐 畑 畒 畓 畕 畖 畗 畘

8 畝 畞 畟 畠畡 畢 畣 畤 畧 畨 畩 畫 畬 畭 畮 畯

9 異 畱 畳 畵當 畷 畺 畻 畼 畽 畾 疀 疁 疂 疄 疅

A 疇

AF 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 疈 疉 疊 疌疍 疎 疐 疓 疕 疘 疛 疜 疞 疢 疦 疧

5 疨 疩 疪 疭疶 疷 疺 疻 疿 痀 痁 痆 痋 痌 痎 痏

6 痐 痑 痓 痗痙 痚 痜 痝 痟 痠 痡 痥 痩 痬 痭 痮

7 痯 痲 痳 痵痶 痷 痸 痺 痻 痽 痾 瘂 瘄 瘆 瘇

8 瘈 瘉 瘋 瘍瘎 瘏 瘑 瘒 瘓 瘔 瘖 瘚 瘜 瘝 瘞 瘡

9 瘣 瘧 瘨 瘬瘮 瘯 瘱 瘲 瘶 瘷 瘹 瘺 瘻 瘽 癁 療

A 癄

B0 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 癅 癆 癇 癈癉 癊 癋 癎 癏 癐 癑 癒 癓 癕 癗 癘

5 癙 癚 癛 癝癟 癠 癡 癢 癤 癥 癦 癧 癨 癩 癪 癬

6 癭 癮 癰 癱癲 癳 癴 癵 癶 癷 癹 発 發 癿 皀 皁

7 皃 皅 皉 皊皌 皍 皏 皐 皒 皔 皕 皗 皘 皚 皛

8 皜 皝 皞 皟皠 皡 皢 皣 皥 皦 皧 皨 皩 皪 皫 皬

9 皭 皯 皰 皳皵 皶 皷 皸 皹 皺 皻 皼 皽 皾 盀 盁

A 盃

B1 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 盄 盇 盉 盋盌 盓 盕 盙 盚 盜 盝 盞 盠 盡 盢 監

5 盤 盦 盧 盨盩 盪 盫 盬 盭 盰 盳 盵 盶 盷 盺 盻

6 盽 盿 眀 眂眃 眅 眆 眊 県 眎 眏 眐 眑 眒 眓 眔

7 眕 眖 眗 眘眛 眜 眝 眞 眡 眣 眤 眥 眧 眪 眫

8 眬 眮 眰 眱眲 眳 眴 眹 眻 眽 眾 眿 睂 睄 睅 睆

9 睈 睉 睊 睋睌 睍 睎 睏 睒 睓 睔 睕 睖 睗 睘 睙

A 睜

B2 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 睝 睞 睟 睠睤 睧 睩 睪 睭 睮 睯 睰 睱 睲 睳 睴

5 睵 睶 睷 睸睺 睻 睼 瞁 瞂 瞃 瞆 瞇 瞈 瞉 瞊 瞋

6 瞏 瞐 瞓 瞔瞕 瞖 瞗 瞘 瞙 瞚 瞛 瞜 瞝 瞞 瞡 瞣

7 瞤 瞦 瞨 瞫瞭 瞮 瞯 瞱 瞲 瞴 瞶 瞷 瞸 瞹 瞺

8 瞼 瞾 矀 矁矂 矃 矄 矅 矆 矇 矈 矉 矊 矋 矌 矎

9 矏 矐 矑 矒矓 矔 矕 矖 矘 矙 矚 矝 矞 矟 矠 矡

A 矤

B3 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 矦 矨 矪 矯矰 矱 矲 矴 矵 矷 矹 矺 矻 矼 砃 砄

5 砅 砆 砇 砈砊 砋 砎 砏 砐 砓 砕 砙 砛 砞 砠 砡

6 砢 砤 砨 砪砫 砮 砯 砱 砲 砳 砵 砶 砽 砿 硁 硂

7 硃 硄 硆 硈硉 硊 硋 硍 硏 硑 硓 硔 硘 硙 硚

8 硛 硜 硞 硟硠 硡 硢 硣 硤 硥 硦 硧 硨 硩 硯 硰

9 硱 硲 硳 硴硵 硶 硸 硹 硺 硻 硽 硾 硿 碀 碁 碂

A 碃

B4 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 碄 碅 碆 碈碊 碋 碏 碐 碒 碔 碕 碖 碙 碝 碞 碠

5 碢 碤 碦 碨碩 碪 碫 碬 碭 碮 碯 碵 碶 碷 碸 確

6 碻 碼 碽 碿磀 磂 磃 磄 磆 磇 磈 磌 磍 磎 磏 磑

7 磒 磓 磖 磗磘 磚 磛 磜 磝 磞 磟 磠 磡 磢 磣

8 磤 磥 磦 磧磩 磪 磫 磭 磮 磯 磰 磱 磳 磵 磶 磸

9 磹 磻 磼 磽磾 磿 礀 礂 礃 礄 礆 礇 礈 礉 礊 礋

A 礌

B5 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 礍 礎 礏 礐礑 礒 礔 礕 礖 礗 礘 礙 礚 礛 礜 礝

5 礟 礠 礡 礢礣 礥 礦 礧 礨 礩 礪 礫 礬 礭 礮 礯

6 礰 礱 礲 礳礵 礶 礷 礸 礹 礽 礿 祂 祃 祄 祅 祇

7 祊 祋 祌 祍祎 祏 祐 祑 祒 祔 祕 祘 祙 祡 祣

8 祤 祦 祩 祪祫 祬 祮 祰 祱 祲 祳 祴 祵 祶 祹 祻

9 祼 祽 祾 祿禂 禃 禆 禇 禈 禉 禋 禌 禍 禎 禐 禑

A 禒

B6 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 禓 禔 禕 禖禗 禘 禙 禛 禜 禝 禞 禟 禠 禡 禢 禣

5 禤 禥 禦 禨禩 禪 禫 禬 禭 禮 禯 禰 禱 禲 禴 禵

6 禶 禷 禸 禼禿 秂 秄 秅 秇 秈 秊 秌 秎 秏 秐 秓

7 秔 秖 秗 秙秚 秛 秜 秝 秞 秠 秡 秢 秥 秨 秪

8 秬 秮 秱 秲秳 秴 秵 秶 秷 秹 秺 秼 秾 秿 稁 稄

9 稅 稇 稈 稉稊 稌 稏 稐 稑 稒 稓 稕 稖 稘 稙 稛

A 稜

B7 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 稝 稟 稡 稢稤 稥 稦 稧 稨 稩 稪 稫 稬 稭 種 稯

5 稰 稱 稲 稴稵 稶 稸 稺 稾 穀 穁 穂 穃 穄 穅 穇

6 穈 穉 穊 穋穌 積 穎 穏 穐 穒 穓 穔 穕 穖 穘 穙

7 穚 穛 穜 穝穞 穟 穠 穡 穢 穣 穤 穥 穦 穧 穨

8 穩 穪 穫 穬穭 穮 穯 穱 穲 穳 穵 穻 穼 穽 穾 窂

9 窅 窇 窉 窊窋 窌 窎 窏 窐 窓 窔 窙 窚 窛 窞 窡

A 窢

B8 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 窣 窤 窧 窩窪 窫 窮 窯 窰 窱 窲 窴 窵 窶 窷 窸

5 窹 窺 窻 窼窽 窾 竀 竁 竂 竃 竄 竅 竆 竇 竈 竉

6 竊 竌 竍 竎竏 竐 竑 竒 竓 竔 竕 竗 竘 竚 竛 竜

7 竝 竡 竢 竤竧 竨 竩 竪 竫 竬 竮 竰 竱 竲 竳

8 竴 竵 競 竷竸 竻 竼 竾 笀 笁 笂 笅 笇 笉 笌 笍

9 笎 笐 笒 笓笖 笗 笘 笚 笜 笝 笟 笡 笢 笣 笧 笩

A 笭

B9 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 笯 笰 笲 笴笵 笶 笷 笹 笻 笽 笿 筀 筁 筂 筃 筄

5 筆 筈 筊 筍筎 筓 筕 筗 筙 筜 筞 筟 筡 筣 筤 筥

6 筦 筧 筨 筩筪 筫 筬 筭 筯 筰 筳 筴 筶 筸 筺 筼

7 筽 筿 箁 箂箃 箄 箆 箇 箈 箉 箊 箋 箌 箎 箏

8 箑 箒 箓 箖箘 箙 箚 箛 箞 箟 箠 箣 箤 箥 箮 箯

9 箰 箲 箳 箵箶 箷 箹 箺 箻 箼 箽 箾 箿 節 篂 篃

A 範

BA 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 篅 篈 築 篊篋 篍 篎 篏 篐 篒 篔 篕 篖 篗 篘 篛

5 篜 篞 篟 篠篢 篣 篤 篧 篨 篩 篫 篬 篭 篯 篰 篲

6 篳 篴 篵 篶篸 篹 篺 篻 篽 篿 簀 簁 簂 簃 簄 簅

7 簆 簈 簉 簊簍 簎 簐 簑 簒 簓 簔 簕 簗 簘 簙

8 簚 簛 簜 簝簞 簠 簡 簢 簣 簤 簥 簨 簩 簫 簬 簭

9 簮 簯 簰 簱簲 簳 簴 簵 簶 簷 簹 簺 簻 簼 簽 簾

A 籂

BB 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 籃 籄 籅 籆籇 籈 籉 籊 籋 籌 籎 籏 籐 籑 籒 籓

5 籔 籕 籖 籗籘 籙 籚 籛 籜 籝 籞 籟 籠 籡 籢 籣

6 籤 籥 籦 籧籨 籩 籪 籫 籬 籭 籮 籯 籰 籱 籲 籵

7 籶 籷 籸 籹籺 籾 籿 粀 粁 粂 粃 粄 粅 粆 粇

8 粈 粊 粋 粌粍 粎 粏 粐 粓 粔 粖 粙 粚 粛 粠 粡

9 粣 粦 粧 粨粩 粫 粬 粭 粯 粰 粴 粵 粶 粷 粸 粺

A 粻

BC 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 粿 糀 糂 糃糄 糆 糉 糋 糎 糏 糐 糑 糒 糓 糔 糘

5 糚 糛 糝 糞糡 糢 糣 糤 糥 糦 糧 糩 糪 糫 糬 糭

6 糮 糰 糱 糲糳 糴 糵 糶 糷 糹 糺 糼 糽 糾 糿 紀

7 紁 紂 紃 約紅 紆 紇 紈 紉 紋 紌 納 紎 紏 紐

8 紑 紒 紓 純紕 紖 紗 紘 紙 級 紛 紜 紝 紞 紟 紡

9 紣 紤 紥 紦紨 紩 紪 紬 紭 紮 細 紱 紲 紳 紴 紵

A 紶

BD 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 紷 紸 紹 紺紻 紼 紽 紾 紿 絀 絁 終 絃 組 絅 絆

5 絇 絈 絉 絊絋 経 絍 絎 絏 結 絑 絒 絓 絔 絕 絖

6 絗 絘 絙 絚絛 絜 絝 絞 絟 絠 絡 絢 絣 絤 絥 給

7 絧 絨 絩 絪絫 絬 絭 絯 絰 統 絲 絳 絴 絵 絶

8 絸 絹 絺 絻絼 絽 絾 絿 綀 綁 綂 綃 綄 綅 綆 綇

9 綈 綉 綊 綋綌 綍 綎 綏 綐 綑 綒 經 綔 綕 綖 綗

A 綘

BE 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 継 続 綛 綜綝 綞 綟 綠 綡 綢 綣 綤 綥 綧 綨 綩

5 綪 綫 綬 維綯 綰 綱 網 綳 綴 綵 綶 綷 綸 綹 綺

6 綻 綼 綽 綾綿 緀 緁 緂 緃 緄 緅 緆 緇 緈 緉 緊

7 緋 緌 緍 緎総 緐 緑 緒 緓 緔 緕 緖 緗 緘 緙

8 線 緛 緜 緝緞 緟 締 緡 緢 緣 緤 緥 緦 緧 編 緩

9 緪 緫 緬 緭緮 緯 緰 緱 緲 緳 練 緵 緶 緷 緸 緹

A 緺

BF 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 緻 緼 緽 緾緿 縀 縁 縂 縃 縄 縅 縆 縇 縈 縉 縊

5 縋 縌 縍 縎縏 縐 縑 縒 縓 縔 縕 縖 縗 縘 縙 縚

6 縛 縜 縝 縞縟 縠 縡 縢 縣 縤 縥 縦 縧 縨 縩 縪

7 縫 縬 縭 縮縯 縰 縱 縲 縳 縴 縵 縶 縷 縸 縹

8 縺 縼 總 績縿 繀 繂 繃 繄 繅 繆 繈 繉 繊 繋 繌

9 繍 繎 繏 繐繑 繒 繓 織 繕 繖 繗 繘 繙 繚 繛 繜

A 繝

C0 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 繞 繟 繠 繡繢 繣 繤 繥 繦 繧 繨 繩 繪 繫 繬 繭

5 繮 繯 繰 繱繲 繳 繴 繵 繶 繷 繸 繹 繺 繻 繼 繽

6 繾 繿 纀 纁纃 纄 纅 纆 纇 纈 纉 纊 纋 續 纍 纎

7 纏 纐 纑 纒纓 纔 纕 纖 纗 纘 纙 纚 纜 纝 纞

8 纮 纴 纻 纼绖 绤 绬 绹 缊 缐 缞 缷 缹 缻 缼 缽

9 缾 缿 罀 罁罃 罆 罇 罈 罉 罊 罋 罌 罍 罎 罏 罒

A 罓

C1 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 罖 罙 罛 罜罝 罞 罠 罣 罤 罥 罦 罧 罫 罬 罭 罯

5 罰 罳 罵 罶罷 罸 罺 罻 罼 罽 罿 羀 羂 羃 羄 羅

6 羆 羇 羈 羉羋 羍 羏 羐 羑 羒 羓 羕 羖 羗 羘 羙

7 羛 羜 羠 羢羣 羥 羦 羨 義 羪 羫 羬 羭 羮 羱

8 羳 羴 羵 羶羷 羺 羻 羾 翀 翂 翃 翄 翆 翇 翈 翉

9 翋 翍 翏 翐翑 習 翓 翖 翗 翙 翚 翛 翜 翝 翞 翢

A 翣

C2 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 翤 翧 翨 翪翫 翬 翭 翯 翲 翴 翵 翶 翷 翸 翹 翺

5 翽 翾 翿 耂耇 耈 耉 耊 耎 耏 耑 耓 耚 耛 耝 耞

6 耟 耡 耣 耤耫 耬 耭 耮 耯 耰 耲 耴 耹 耺 耼 耾

7 聀 聁 聄 聅聇 聈 聉 聎 聏 聐 聑 聓 聕 聖 聗

8 聙 聛 聜 聝聞 聟 聠 聡 聢 聣 聤 聥 聦 聧 聨 聫

9 聬 聭 聮 聯聰 聲 聳 聴 聵 聶 職 聸 聹 聺 聻 聼

A 聽

C3 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 聾 肁 肂 肅肈 肊 肍 肎 肏 肐 肑 肒 肔 肕 肗 肙

5 肞 肣 肦 肧肨 肬 肰 肳 肵 肶 肸 肹 肻 胅 胇 胈

6 胉 胊 胋 胏胐 胑 胒 胓 胔 胕 胘 胟 胠 胢 胣 胦

7 胮 胵 胷 胹胻 胾 胿 脀 脁 脃 脄 脅 脇 脈 脋

8 脌 脕 脗 脙脛 脜 脝 脟 脠 脡 脢 脣 脤 脥 脦 脧

9 脨 脩 脪 脫脭 脮 脰 脳 脴 脵 脷 脹 脺 脻 脼 脽

A 脿

C4 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 腀 腁 腂 腃腄 腅 腇 腉 腍 腎 腏 腒 腖 腗 腘 腛

5 腜 腝 腞 腟腡 腢 腣 腤 腦 腨 腪 腫 腬 腯 腲 腳

6 腵 腶 腷 腸膁 膃 膄 膅 膆 膇 膉 膋 膌 膍 膎 膐

7 膒 膓 膔 膕膖 膗 膙 膚 膞 膟 膠 膡 膢 膤 膥

8 膧 膩 膫 膬膭 膮 膯 膰 膱 膲 膴 膵 膶 膷 膸 膹

9 膼 膽 膾 膿臄 臅 臇 臈 臉 臋 臍 臎 臏 臐 臑 臒

A 臓

C5 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 臔 臕 臖 臗臘 臙 臚 臛 臜 臝 臞 臟 臠 臡 臢 臤

5 臥 臦 臨 臩臫 臮 臯 臰 臱 臲 臵 臶 臷 臸 臹 臺

6 臽 臿 舃 與興 舉 舊 舋 舎 舏 舑 舓 舕 舖 舗 舘

7 舙 舚 舝 舠舤 舥 舦 舧 舩 舮 舲 舺 舼 舽 舿

8 艀 艁 艂 艃艅 艆 艈 艊 艌 艍 艎 艐 艑 艒 艓 艔

9 艕 艖 艗 艙艛 艜 艝 艞 艠 艡 艢 艣 艤 艥 艦 艧

A 艩

C6 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 艪 艫 艬 艭艱 艵 艶 艷 艸 艻 艼 芀 芁 芃 芅 芆

5 芇 芉 芌 芐芓 芔 芕 芖 芚 芛 芞 芠 芢 芣 芧 芲

6 芵 芶 芺 芻芼 芿 苀 苂 苃 苅 苆 苉 苐 苖 苙 苚

7 苝 苢 苧 苨苩 苪 苬 苭 苮 苰 苲 苳 苵 苶 苸

8 苺 苼 苽 苾苿 茀 茊 茋 茍 茐 茒 茓 茖 茘 茙 茝

9 茞 茟 茠 茡茢 茣 茤 茥 茦 茩 茪 茮 茰 茲 茷 茻

A 茽

C7 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 茾 茿 荁 荂荄 荅 荈 荊 荋 荌 荍 荎 荓 荕 荖 荗

5 荘 荙 荝 荢荰 荱 荲 荳 荴 荵 荶 荹 荺 荾 荿 莀

6 莁 莂 莃 莄莇 莈 莊 莋 莌 莍 莏 莐 莑 莔 莕 莖

7 莗 莙 莚 莝莟 莡 莢 莣 莤 莥 莦 莧 莬 莭 莮

8 莯 莵 莻 莾莿 菂 菃 菄 菆 菈 菉 菋 菍 菎 菐 菑

9 菒 菓 菕 菗菙 菚 菛 菞 菢 菣 菤 菦 菧 菨 菫 菬

A 菭

C8 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 菮 華 菳 菴菵 菶 菷 菺 菻 菼 菾 菿 萀 萂 萅 萇

5 萈 萉 萊 萐萒 萓 萔 萕 萖 萗 萙 萚 萛 萞 萟 萠

6 萡 萢 萣 萩萪 萫 萬 萭 萮 萯 萰 萲 萳 萴 萵 萶

7 萷 萹 萺 萻萾 萿 葀 葁 葂 葃 葄 葅 葇 葈 葉

8 葊 葋 葌 葍葎 葏 葐 葒 葓 葔 葕 葖 葘 葝 葞 葟

9 葠 葢 葤 葥葦 葧 葨 葪 葮 葯 葰 葲 葴 葷 葹 葻

A 葼

C9 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 葽 葾 葿 蒀蒁 蒃 蒄 蒅 蒆 蒊 蒍 蒏 蒐 蒑 蒒 蒓

5 蒔 蒕 蒖 蒘蒚 蒛 蒝 蒞 蒟 蒠 蒢 蒣 蒤 蒥 蒦 蒧

6 蒨 蒩 蒪 蒫蒬 蒭 蒮 蒰 蒱 蒳 蒵 蒶 蒷 蒻 蒼 蒾

7 蓀 蓂 蓃 蓅 蓆 蓇 蓈 蓋 蓌 蓎 蓏 蓒 蓔 蓕 蓗

8 蓘 蓙 蓚 蓛蓜 蓞 蓡 蓢 蓤 蓧 蓨 蓩 蓪 蓫 蓭 蓮

9 蓯 蓱 蓲 蓳蓴 蓵 蓶 蓷 蓸 蓹 蓺 蓻 蓽 蓾 蔀 蔁

A 蔂

CA 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 蔃 蔄 蔅 蔆蔇 蔈 蔉 蔊 蔋 蔍 蔎 蔏 蔐 蔒 蔔 蔕

5 蔖 蔘 蔙 蔛蔜 蔝 蔞 蔠 蔢 蔣 蔤 蔥 蔦 蔧 蔨 蔩

6 蔪 蔭 蔮 蔯蔰 蔱 蔲 蔳 蔴 蔵 蔶 蔾 蔿 蕀 蕁 蕂

7 蕄 蕅 蕆 蕇蕋 蕌 蕍 蕎 蕏 蕐 蕑 蕒 蕓 蕔 蕕

8 蕗 蕘 蕚 蕛蕜 蕝 蕟 蕠 蕡 蕢 蕣 蕥 蕦 蕧 蕩 蕪

9 蕫 蕬 蕭 蕮蕯 蕰 蕱 蕳 蕵 蕶 蕷 蕸 蕼 蕽 蕿 薀

A 薁

CB 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 薂 薃 薆 薈薉 薊 薋 薌 薍 薎 薐 薑 薒 薓 薔 薕

5 薖 薗 薘 薙薚 薝 薞 薟 薠 薡 薢 薣 薥 薦 薧 薩

6 薫 薬 薭 薱薲 薳 薴 薵 薶 薸 薺 薻 薼 薽 薾 薿

7 藀 藂 藃 藄藅 藆 藇 藈 藊 藋 藌 藍 藎 藑 藒

8 藔 藖 藗 藘藙 藚 藛 藝 藞 藟 藠 藡 藢 藣 藥 藦

9 藧 藨 藪 藫藬 藭 藮 藯 藰 藱 藲 藳 藴 藵 藶 藷

A 藸

CC 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 藹 藺 藼 藽藾 蘀 蘁 蘂 蘃 蘄 蘆 蘇 蘈 蘉 蘊 蘋

5 蘌 蘍 蘎 蘏蘐 蘒 蘓 蘔 蘕 蘗 蘘 蘙 蘚 蘛 蘜 蘝

6 蘞 蘟 蘠 蘡蘢 蘣 蘤 蘥 蘦 蘨 蘪 蘫 蘬 蘭 蘮 蘯

7 蘰 蘱 蘲 蘳蘴 蘵 蘶 蘷 蘹 蘺 蘻 蘽 蘾 蘿 虀

8 虁 虂 虃 虄虅 虆 虇 虈 虉 虊 虋 虌 虒 虓 處 虖

9 虗 虘 虙 虛虜 虝 號 虠 虡 虣 虤 虥 虦 虧 虨 虩

A 虪

CD 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 虭 虯 虰 虲虳 虴 虵 虶 虷 虸 蚃 蚄 蚅 蚆 蚇 蚈

5 蚉 蚎 蚏 蚐蚑 蚒 蚔 蚖 蚗 蚘 蚙 蚚 蚛 蚞 蚟 蚠

6 蚡 蚢 蚥 蚦蚫 蚭 蚮 蚲 蚳 蚷 蚸 蚹 蚻 蚼 蚽 蚾

7 蚿 蛁 蛂 蛃蛅 蛈 蛌 蛍 蛒 蛓 蛕 蛖 蛗 蛚 蛜

8 蛝 蛠 蛡 蛢蛣 蛥 蛦 蛧 蛨 蛪 蛫 蛬 蛯 蛵 蛶 蛷

9 蛺 蛻 蛼 蛽蛿 蜁 蜄 蜅 蜆 蜋 蜌 蜎 蜏 蜐 蜑 蜔

A 蜖

CE 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 蜙 蜛 蜝 蜟蜠 蜤 蜦 蜧 蜨 蜪 蜫 蜬 蜭 蜯 蜰 蜲

5 蜳 蜵 蜶 蜸蜹 蜺 蜼 蜽 蝀 蝁 蝂 蝃 蝄 蝅 蝆 蝊

6 蝋 蝍 蝏 蝐蝑 蝒 蝔 蝕 蝖 蝘 蝚 蝛 蝜 蝝 蝞 蝟

7 蝡 蝢 蝦 蝧蝨 蝩 蝪 蝫 蝬 蝭 蝯 蝱 蝲 蝳 蝵

8 蝷 蝸 蝹 蝺蝿 螀 螁 螄 螆 螇 螉 螊 螌 螎 螏 螐

9 螑 螒 螔 螕螖 螘 螙 螚 螛 螜 螝 螞 螠 螡 螢 螣

A 螤

CF 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 螥 螦 螧 螩螪 螮 螰 螱 螲 螴 螶 螷 螸 螹 螻 螼

5 螾 螿 蟁 蟂蟃 蟄 蟅 蟇 蟈 蟉 蟌 蟍 蟎 蟏 蟐 蟔

6 蟕 蟖 蟗 蟘蟙 蟚 蟜 蟝 蟞 蟟 蟡 蟢 蟣 蟤 蟦 蟧

7 蟨 蟩 蟫 蟬蟭 蟯 蟰 蟱 蟲 蟳 蟴 蟵 蟶 蟷 蟸

8 蟺 蟻 蟼 蟽蟿 蠀 蠁 蠂 蠄 蠅 蠆 蠇 蠈 蠉 蠋 蠌

9 蠍 蠎 蠏 蠐蠑 蠒 蠔 蠗 蠘 蠙 蠚 蠜 蠝 蠞 蠟 蠠

A 蠣

D0 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 蠤 蠥 蠦 蠧蠨 蠩 蠪 蠫 蠬 蠭 蠮 蠯 蠰 蠱 蠳 蠴

5 蠵 蠶 蠷 蠸蠺 蠻 蠽 蠾 蠿 衁 衂 衃 衆 衇 衈 衉

6 衊 衋 衎 衏衐 衑 衒 術 衕 衖 衘 衚 衛 衜 衝 衞

7 衟 衠 衦 衧衪 衭 衯 衱 衳 衴 衵 衶 衸 衹 衺

8 衻 衼 袀 袃袆 袇 袉 袊 袌 袎 袏 袐 袑 袓 袔 袕

9 袗 袘 袙 袚袛 袝 袞 袟 袠 袡 袣 袥 袦 袧 袨 袩

A 袪

D1 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 袬 袮 袯 袰袲 袳 袴 袵 袶 袸 袹 袺 袻 袽 袾 袿

5 裀 裃 裄 裇裈 裊 裋 裌 裍 裏 裐 裑 裓 裖 裗 裚

6 裛 補 裝 裞裠 裡 裦 裧 裩 裪 裫 裬 裭 裮 裯 裲

7 裵 裶 裷 裺裻 製 裿 褀 褁 褃 褄 褅 褆 複 褈

8 褉 褋 褌 褍褎 褏 褑 褔 褕 褖 褗 褘 褜 褝 褞 褟

9 褠 褢 褣 褤褦 褧 褨 褩 褬 褭 褮 褯 褱 褲 褳 褵

A 褷

D2 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 褸 褹 褺 褻褼 褽 褾 褿 襀 襂 襃 襅 襆 襇 襈 襉

5 襊 襋 襌 襍襎 襏 襐 襑 襒 襓 襔 襕 襖 襗 襘 襙

6 襚 襛 襜 襝襠 襡 襢 襣 襤 襥 襧 襨 襩 襪 襫 襬

7 襭 襮 襯 襰襱 襲 襳 襴 襵 襶 襷 襸 襹 襺 襼

8 襽 襾 覀 覂覄 覅 覇 覈 覉 覊 見 覌 覍 覎 規 覐

9 覑 覒 覓 覔覕 視 覗 覘 覙 覚 覛 覜 覝 覞 覟 覠

A 覡

D3 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 覢 覣 覤 覥覦 覧 覨 覩 親 覫 覬 覭 覮 覯 覰 覱

5 覲 観 覴 覵覶 覷 覸 覹 覺 覻 覼 覽 覾 覿 觀 觃

6 觍 觓 觔 觕觗 觘 觙 觛 觝 觟 觠 觡 觢 觤 觧 觨

7 觩 觪 觬 觭觮 觰 觱 觲 觴 觵 觶 觷 觸 觹 觺

8 觻 觼 觽 觾 觿 訁 訂 訃 訄 訅 訆 計 訉 訊 訋 訌

9 訍 討 訏 訐訑 訒 訓 訔 訕 訖 託 記 訙 訚 訛 訜

A 訝

D4 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 訞 訟 訠 訡訢 訣 訤 訥 訦 訧 訨 訩 訪 訫 訬 設

5 訮 訯 訰 許訲 訳 訴 訵 訶 訷 訸 訹 診 註 証 訽

6 訿 詀 詁 詂詃 詄 詅 詆 詇 詉 詊 詋 詌 詍 詎 詏

7 詐 詑 詒 詓詔 評 詖 詗 詘 詙 詚 詛 詜 詝 詞

8 詟 詠 詡 詢詣 詤 詥 試 詧 詨 詩 詪 詫 詬 詭 詮

9 詯 詰 話 該詳 詴 詵 詶 詷 詸 詺 詻 詼 詽 詾 詿

A 誀

D5 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 誁 誂 誃 誄誅 誆 誇 誈 誋 誌 認 誎 誏 誐 誑 誒

5 誔 誕 誖 誗誘 誙 誚 誛 誜 誝 語 誟 誠 誡 誢 誣

6 誤 誥 誦 誧誨 誩 說 誫 説 読 誮 誯 誰 誱 課 誳

7 誴 誵 誶 誷誸 誹 誺 誻 誼 誽 誾 調 諀 諁 諂

8 諃 諄 諅 諆談 諈 諉 諊 請 諌 諍 諎 諏 諐 諑 諒

9 諓 諔 諕 論諗 諘 諙 諚 諛 諜 諝 諞 諟 諠 諡 諢

A 諣

D6 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 諤 諥 諦 諧諨 諩 諪 諫 諬 諭 諮 諯 諰 諱 諲 諳

5 諴 諵 諶 諷諸 諹 諺 諻 諼 諽 諾 諿 謀 謁 謂 謃

6 謄 謅 謆 謈謉 謊 謋 謌 謍 謎 謏 謐 謑 謒 謓 謔

7 謕 謖 謗 謘謙 謚 講 謜 謝 謞 謟 謠 謡 謢 謣

8 謤 謥 謧 謨謩 謪 謫 謬 謭 謮 謯 謰 謱 謲 謳 謴

9 謵 謶 謷 謸謹 謺 謻 謼 謽 謾 謿 譀 譁 譂 譃 譄

A 譅

D7 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 譆 譇 譈 證譊 譋 譌 譍 譎 譏 譐 譑 譒 譓 譔 譕

5 譖 譗 識 譙譚 譛 譜 譝 譞 譟 譠 譡 譢 譣 譤 譥

6 譧 譨 譩 譪譫 譭 譮 譯 議 譱 譲 譳 譴 譵 譶 護

7 譸 譹 譺 譻譼 譽 譾 譿 讀 讁 讂 讃 讄 讅 讆

8 讇 讈 讉 變讋 讌 讍 讎 讏 讐 讑 讒 讓 讔 讕 讖

9 讗 讘 讙 讚讛 讜 讝 讞 讟 讬 讱 讻 诇 诐 诪 谉

A 谞

D8 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 谸 谹 谺 谻谼 谽 谾 谿 豀 豂 豃 豄 豅 豈 豊 豋

5 豍 豎 豏 豐豑 豒 豓 豔 豖 豗 豘 豙 豛 豜 豝 豞

6 豟 豠 豣 豤豥 豦 豧 豨 豩 豬 豭 豮 豯 豰 豱 豲

7 豴 豵 豶 豷豻 豼 豽 豾 豿 貀 貁 貃 貄 貆 貇

8 貈 貋 貍 貎貏 貐 貑 貒 貓 貕 貖 貗 貙 貚 貛 貜

9 貝 貞 貟 負財 貢 貣 貤 貥 貦 貧 貨 販 貪 貫 責

A 貭

D9 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 貮 貯 貰 貱貲 貳 貴 貵 貶 買 貸 貹 貺 費 貼 貽

5 貾 貿 賀 賁賂 賃 賄 賅 賆 資 賈 賉 賊 賋 賌 賍

6 賎 賏 賐 賑賒 賓 賔 賕 賖 賗 賘 賙 賚 賛 賜 賝

7 賞 賟 賠 賡賢 賣 賤 賥 賦 賧 賨 賩 質 賫 賬

8 賭 賮 賯 賰賱 賲 賳 賴 賵 賶 賷 賸 賹 賺 賻 購

9 賽 賾 賿 贀贁 贂 贃 贄 贅 贆 贇 贈 贉 贊 贋 贌

A 贍

DA 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 贎 贏 贐 贑贒 贓 贔 贕 贖 贗 贘 贙 贚 贛 贜 贠

5 赑 赒 赗 赟赥 赨 赩 赪 赬 赮 赯 赱 赲 赸 赹 赺

6 赻 赼 赽 赾赿 趀 趂 趃 趆 趇 趈 趉 趌 趍 趎 趏

7 趐 趒 趓 趕趖 趗 趘 趙 趚 趛 趜 趝 趞 趠 趡

8 趢 趤 趥 趦趧 趨 趩 趪 趫 趬 趭 趮 趯 趰 趲 趶

9 趷 趹 趻 趽跀 跁 跂 跅 跇 跈 跉 跊 跍 跐 跒 跓

A 跔

DB 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 跕 跘 跙 跜跠 跡 跢 跥 跦 跧 跩 跭 跮 跰 跱 跲

5 跴 跶 跼 跾跿 踀 踁 踂 踃 踄 踆 踇 踈 踋 踍 踎

6 踐 踑 踒 踓踕 踖 踗 踘 踙 踚 踛 踜 踠 踡 踤 踥

7 踦 踧 踨 踫踭 踰 踲 踳 踴 踶 踷 踸 踻 踼 踾

8 踿 蹃 蹅 蹆蹌 蹍 蹎 蹏 蹐 蹓 蹔 蹕 蹖 蹗 蹘 蹚

9 蹛 蹜 蹝 蹞蹟 蹠 蹡 蹢 蹣 蹤 蹥 蹧 蹨 蹪 蹫 蹮

A 蹱

DC 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 蹳 蹵 蹷 蹸蹹 蹺 蹻 蹽 蹾 躀 躂 躃 躄 躆 躈 躉

5 躊 躋 躌 躍躎 躑 躒 躓 躕 躖 躗 躘 躙 躚 躛 躝

6 躟 躠 躡 躢躣 躤 躥 躦 躧 躨 躩 躪 躭 躮 躰 躱

7 躳 躴 躵 躶躷 躸 躹 躻 躼 躽 躾 躿 軀 軁 軂

8 軃 軄 軅 軆軇 軈 軉 車 軋 軌 軍 軏 軐 軑 軒 軓

9 軔 軕 軖 軗軘 軙 軚 軛 軜 軝 軞 軟 軠 軡 転 軣

A 軤

DD 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 軥 軦 軧 軨軩 軪 軫 軬 軭 軮 軯 軰 軱 軲 軳 軴

5 軵 軶 軷 軸軹 軺 軻 軼 軽 軾 軿 輀 輁 輂 較 輄

6 輅 輆 輇 輈載 輊 輋 輌 輍 輎 輏 輐 輑 輒 輓 輔

7 輕 輖 輗 輘輙 輚 輛 輜 輝 輞 輟 輠 輡 輢 輣

8 輤 輥 輦 輧輨 輩 輪 輫 輬 輭 輮 輯 輰 輱 輲 輳

9 輴 輵 輶 輷 輸 輹 輺 輻 輼 輽 輾 輿 轀 轁 轂 轃

A 轄

DE 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 轅 轆 轇 轈轉 轊 轋 轌 轍 轎 轏 轐 轑 轒 轓 轔

5 轕 轖 轗 轘轙 轚 轛 轜 轝 轞 轟 轠 轡 轢 轣 轤

6 轥 轪 辀 辌辒 辝 辠 辡 辢 辤 辥 辦 辧 辪 辬 辭

7 辮 辯 農 辳辴 辵 辷 辸 辺 辻 込 辿 迀 迃 迆

8 迉 迊 迋 迌迍 迏 迒 迖 迗 迚 迠 迡 迣 迧 迬 迯

9 迱 迲 迴 迵迶 迺 迻 迼 迾 迿 逇 逈 逌 逎 逓 逕

A 逘

DF 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 這 逜 連 逤逥 逧 逨 逩 逪 逫 逬 逰 週 進 逳 逴

5 逷 逹 逺 逽逿 遀 遃 遅 遆 遈 遉 遊 運 遌 過 達

6 違 遖 遙 遚遜 遝 遞 遟 遠 遡 遤 遦 遧 適 遪 遫

7 遬 遯 遰 遱遲 遳 遶 遷 選 遹 遺 遻 遼 遾 邁

8 還 邅 邆 邇邉 邊 邌 邍 邎 邏 邐 邒 邔 邖 邘 邚

9 邜 邞 邟 邠邤 邥 邧 邨 邩 邫 邭 邲 邷 邼 邽 邿

A 郀

E0 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 郂 郃 郆 郈郉 郋 郌 郍 郒 郔 郕 郖 郘 郙 郚 郞

5 郟 郠 郣 郤郥 郩 郪 郬 郮 郰 郱 郲 郳 郵 郶 郷

6 郹 郺 郻 郼郿 鄀 鄁 鄃 鄅 鄆 鄇 鄈 鄉 鄊 鄋 鄌

7 鄍 鄎 鄏 鄐鄑 鄒 鄓 鄔 鄕 鄖 鄗 鄘 鄚 鄛 鄜

8 鄝 鄟 鄠 鄡鄤 鄥 鄦 鄧 鄨 鄩 鄪 鄫 鄬 鄭 鄮 鄰

9 鄲 鄳 鄴 鄵鄶 鄷 鄸 鄺 鄻 鄼 鄽 鄾 鄿 酀 酁 酂

A 酄

E1 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 酅 酇 酈 酑酓 酔 酕 酖 酘 酙 酛 酜 酟 酠 酦 酧

5 酨 酫 酭 酳酺 酻 酼 醀 醁 醂 醃 醄 醆 醈 醊 醎

6 醏 醓 醔 醕醖 醗 醘 醙 醜 醝 醞 醟 醠 醡 醤 醥

7 醦 醧 醨 醩醫 醬 醰 醱 醲 醳 醶 醷 醸 醹 醻

8 醼 醽 醾 醿釀 釁 釂 釃 釄 釅 釆 釈 釋 釐 釒 釓

9 釔 釕 釖 釗釘 釙 釚 釛 針 釞 釟 釠 釡 釢 釣 釤

A 釥

E2 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 釦 釧 釨 釩釪 釫 釬 釭 釮 釯 釰 釱 釲 釳 釴 釵

5 釶 釷 釸 釹釺 釻 釼 釽 釾 釿 鈀 鈁 鈂 鈃 鈄 鈅

6 鈆 鈇 鈈 鈉鈊 鈋 鈌 鈍 鈎 鈏 鈐 鈑 鈒 鈓 鈔 鈕

7 鈖 鈗 鈘 鈙鈚 鈛 鈜 鈝 鈞 鈟 鈠 鈡 鈢 鈣 鈤

8 鈥 鈦 鈧 鈨鈩 鈪 鈫 鈬 鈭 鈮 鈯 鈰 鈱 鈲 鈳 鈴

9 鈵 鈶 鈷 鈸鈹 鈺 鈻 鈼 鈽 鈾 鈿 鉀 鉁 鉂 鉃 鉄

A 鉅

E3 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 鉆 鉇 鉈 鉉鉊 鉋 鉌 鉍 鉎 鉏 鉐 鉑 鉒 鉓 鉔 鉕

5 鉖 鉗 鉘 鉙鉚 鉛 鉜 鉝 鉞 鉟 鉠 鉡 鉢 鉣 鉤 鉥

6 鉦 鉧 鉨 鉩鉪 鉫 鉬 鉭 鉮 鉯 鉰 鉱 鉲 鉳 鉵 鉶

7 鉷 鉸 鉹 鉺鉻 鉼 鉽 鉾 鉿 銀 銁 銂 銃 銄 銅

8 銆 銇 銈 銉銊 銋 銌 銍 銏 銐 銑 銒 銓 銔 銕 銖

9 銗 銘 銙 銚銛 銜 銝 銞 銟 銠 銡 銢 銣 銤 銥 銦

A 銧

E4 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 銨 銩 銪 銫銬 銭 銯 銰 銱 銲 銳 銴 銵 銶 銷 銸

5 銹 銺 銻 銼銽 銾 銿 鋀 鋁 鋂 鋃 鋄 鋅 鋆 鋇 鋉

6 鋊 鋋 鋌 鋍鋎 鋏 鋐 鋑 鋒 鋓 鋔 鋕 鋖 鋗 鋘 鋙

7 鋚 鋛 鋜 鋝鋞 鋟 鋠 鋡 鋢 鋣 鋤 鋥 鋦 鋧 鋨

8 鋩 鋪 鋫 鋬鋭 鋮 鋯 鋰 鋱 鋲 鋳 鋴 鋵 鋶 鋷 鋸

9 鋹 鋺 鋻 鋼鋽 鋾 鋿 錀 錁 錂 錃 錄 錅 錆 錇 錈

A 錉

E5 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 錊 錋 錌 錍錎 錏 錐 錑 錒 錓 錔 錕 錖 錗 錘 錙

5 錚 錛 錜 錝錞 錟 錠 錡 錢 錣 錤 錥 錦 錧 錨 錩

6 錪 錫 錬 錭錮 錯 錰 錱 録 錳 錴 錵 錶 錷 錸 錹

7 錺 錻 錼 錽錿 鍀 鍁 鍂 鍃 鍄 鍅 鍆 鍇 鍈 鍉

8 鍊 鍋 鍌 鍍鍎 鍏 鍐 鍑 鍒 鍓 鍔 鍕 鍖 鍗 鍘 鍙

9 鍚 鍛 鍜 鍝鍞 鍟 鍠 鍡 鍢 鍣 鍤 鍥 鍦 鍧 鍨 鍩

A 鍫

E6 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 鍬 鍭 鍮 鍯鍰 鍱 鍲 鍳 鍴 鍵 鍶 鍷 鍸 鍹 鍺 鍻

5 鍼 鍽 鍾 鍿鎀 鎁 鎂 鎃 鎄 鎅 鎆 鎇 鎈 鎉 鎊 鎋

6 鎌 鎍 鎎 鎐鎑 鎒 鎓 鎔 鎕 鎖 鎗 鎘 鎙 鎚 鎛 鎜

7 鎝 鎞 鎟 鎠鎡 鎢 鎣 鎤 鎥 鎦 鎧 鎨 鎩 鎪 鎫

8 鎬 鎭 鎮 鎯鎰 鎱 鎲 鎳 鎴 鎵 鎶 鎷 鎸 鎹 鎺 鎻

9 鎼 鎽 鎾 鎿鏀 鏁 鏂 鏃 鏄 鏅 鏆 鏇 鏈 鏉 鏋 鏌

A 鏍

E7 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 鏎 鏏 鏐 鏑鏒 鏓 鏔 鏕 鏗 鏘 鏙 鏚 鏛 鏜 鏝 鏞

5 鏟 鏠 鏡 鏢鏣 鏤 鏥 鏦 鏧 鏨 鏩 鏪 鏫 鏬 鏭 鏮

6 鏯 鏰 鏱 鏲鏳 鏴 鏵 鏶 鏷 鏸 鏹 鏺 鏻 鏼 鏽 鏾

7 鏿 鐀 鐁 鐂鐃 鐄 鐅 鐆 鐇 鐈 鐉 鐊 鐋 鐌 鐍

8 鐎 鐏 鐐 鐑鐒 鐓 鐔 鐕 鐖 鐗 鐘 鐙 鐚 鐛 鐜 鐝

9 鐞 鐟 鐠 鐡鐢 鐣 鐤 鐥 鐦 鐧 鐨 鐩 鐪 鐫 鐬 鐭

A 鐮

E8 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 鐯 鐰 鐱 鐲鐳 鐴 鐵 鐶 鐷 鐸 鐹 鐺 鐻 鐼 鐽 鐿

5 鑀 鑁 鑂 鑃鑄 鑅 鑆 鑇 鑈 鑉 鑊 鑋 鑌 鑍 鑎 鑏

6 鑐 鑑 鑒 鑓鑔 鑕 鑖 鑗 鑘 鑙 鑚 鑛 鑜 鑝 鑞 鑟

7 鑠 鑡 鑢 鑣鑤 鑥 鑦 鑧 鑨 鑩 鑪 鑬 鑭 鑮 鑯

8 鑰 鑱 鑲 鑳鑴 鑵 鑶 鑷 鑸 鑹 鑺 鑻 鑼 鑽 鑾 鑿

9 钀 钁 钂 钃钄 钑 钖 钘 铇 铏 铓 铔 铚 铦 铻 锜

A 锠

E9 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 锧 锳 锽 镃镈 镋 镕 镚 镠 镮 镴 镵 長 镸 镹 镺

5 镻 镼 镽 镾門 閁 閂 閃 閄 閅 閆 閇 閈 閉 閊 開

6 閌 閍 閎 閏閐 閑 閒 間 閔 閕 閖 閗 閘 閙 閚 閛

7 閜 閝 閞 閟閠 閡 関 閣 閤 閥 閦 閧 閨 閩 閪

8 閫 閬 閭 閮閯 閰 閱 閲 閳 閴 閵 閶 閷 閸 閹 閺

9 閻 閼 閽 閾閿 闀 闁 闂 闃 闄 闅 闆 闇 闈 闉 闊

A 闋

EA 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 闌 闍 闎 闏闐 闑 闒 闓 闔 闕 闖 闗 闘 闙 闚 闛

5 關 闝 闞 闟闠 闡 闢 闣 闤 闥 闦 闧 闬 闿 阇 阓

6 阘 阛 阞 阠阣 阤 阥 阦 阧 阨 阩 阫 阬 阭 阯 阰

7 阷 阸 阹 阺阾 陁 陃 陊 陎 陏 陑 陒 陓 陖 陗

8 陘 陙 陚 陜陝 陞 陠 陣 陥 陦 陫 陭 陮 陯 陰 陱

9 陳 陸 陹 険陻 陼 陽 陾 陿 隀 隁 隂 隃 隄 隇 隉

A 隊

EB 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 隌 階 隑 隒隓 隕 隖 隚 際 隝 隞 隟 隠 隡 隢 隣

5 隤 隥 隦 隨隩 險 隫 隬 隭 隮 隯 隱 隲 隴 隵 隷

6 隸 隺 隻 隿雂 雃 雈 雊 雋 雐 雑 雓 雔 雖 雗 雘

7 雙 雚 雛 雜雝 雞 雟 雡 離 難 雤 雥 雦 雧 雫

8 雬 雭 雮 雰雱 雲 雴 雵 雸 雺 電 雼 雽 雿 霂 霃

9 霅 霊 霋 霌霐 霑 霒 霔 霕 霗 霘 霙 霚 霛 霝 霟

A 霠

EC 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 霡 霢 霣 霤霥 霦 霧 霨 霩 霫 霬 霮 霯 霱 霳 霴

5 霵 霶 霷 霺霻 霼 霽 霿 靀 靁 靂 靃 靄 靅 靆 靇

6 靈 靉 靊 靋靌 靍 靎 靏 靐 靑 靔 靕 靗 靘 靚 靜

7 靝 靟 靣 靤靦 靧 靨 靪 靫 靬 靭 靮 靯 靰 靱

8 靲 靵 靷 靸靹 靺 靻 靽 靾 靿 鞀 鞁 鞂 鞃 鞄 鞆

9 鞇 鞈 鞉 鞊鞌 鞎 鞏 鞐 鞓 鞕 鞖 鞗 鞙 鞚 鞛 鞜

A 鞝

ED 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 鞞 鞟 鞡 鞢鞤 鞥 鞦 鞧 鞨 鞩 鞪 鞬 鞮 鞰 鞱 鞳

5 鞵 鞶 鞷 鞸鞹 鞺 鞻 鞼 鞽 鞾 鞿 韀 韁 韂 韃 韄

6 韅 韆 韇 韈韉 韊 韋 韌 韍 韎 韏 韐 韑 韒 韓 韔

7 韕 韖 韗 韘韙 韚 韛 韜 韝 韞 韟 韠 韡 韢 韣

8 韤 韥 韨 韮韯 韰 韱 韲 韴 韷 韸 韹 韺 韻 韼 韽

9 韾 響 頀 頁頂 頃 頄 項 順 頇 須 頉 頊 頋 頌 頍

A 頎

EE 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 頏 預 頑 頒頓 頔 頕 頖 頗 領 頙 頚 頛 頜 頝 頞

5 頟 頠 頡 頢頣 頤 頥 頦 頧 頨 頩 頪 頫 頬 頭 頮

6 頯 頰 頱 頲頳 頴 頵 頶 頷 頸 頹 頺 頻 頼 頽 頾

7 頿 顀 顁 顂顃 顄 顅 顆 顇 顈 顉 顊 顋 題 額

8 顎 顏 顐 顑顒 顓 顔 顕 顖 顗 願 顙 顚 顛 顜 顝

9 類 顟 顠 顡顢 顣 顤 顥 顦 顧 顨 顩 顪 顫 顬 顭

A 顮

EF 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 顯 顰 顱 顲顳 顴 颋 颎 颒 颕 颙 颣 風 颩 颪 颫

5 颬 颭 颮 颯颰 颱 颲 颳 颴 颵 颶 颷 颸 颹 颺 颻

6 颼 颽 颾 颿飀 飁 飂 飃 飄 飅 飆 飇 飈 飉 飊 飋

7 飌 飍 飏 飐飔 飖 飗 飛 飜 飝 飠 飡 飢 飣 飤

8 飥 飦 飩 飪飫 飬 飭 飮 飯 飰 飱 飲 飳 飴 飵 飶

9 飷 飸 飹 飺飻 飼 飽 飾 飿 餀 餁 餂 餃 餄 餅 餆

A 餇

F0 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 餈 餉 養 餋餌 餎 餏 餑 餒 餓 餔 餕 餖 餗 餘 餙

5 餚 餛 餜 餝餞 餟 餠 餡 餢 餣 餤 餥 餦 餧 館 餩

6 餪 餫 餬 餭餯 餰 餱 餲 餳 餴 餵 餶 餷 餸 餹 餺

7 餻 餼 餽 餾餿 饀 饁 饂 饃 饄 饅 饆 饇 饈 饉

8 饊 饋 饌 饍饎 饏 饐 饑 饒 饓 饖 饗 饘 饙 饚 饛

9 饜 饝 饞 饟饠 饡 饢 饤 饦 饳 饸 饹 饻 饾 馂 馃

A 馉

F1 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 馌 馎 馚 馛馜 馝 馞 馟 馠 馡 馢 馣 馤 馦 馧 馩

5 馪 馫 馬 馭馮 馯 馰 馱 馲 馳 馴 馵 馶 馷 馸 馹

6 馺 馻 馼 馽馾 馿 駀 駁 駂 駃 駄 駅 駆 駇 駈 駉

7 駊 駋 駌 駍駎 駏 駐 駑 駒 駓 駔 駕 駖 駗 駘

8 駙 駚 駛 駜駝 駞 駟 駠 駡 駢 駣 駤 駥 駦 駧 駨

9 駩 駪 駫 駬駭 駮 駯 駰 駱 駲 駳 駴 駵 駶 駷 駸

A 駹

F2 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 駺 駻 駼 駽駾 駿 騀 騁 騂 騃 騄 騅 騆 騇 騈 騉

5 騊 騋 騌 騍騎 騏 騐 騑 騒 験 騔 騕 騖 騗 騘 騙

6 騚 騛 騜 騝騞 騟 騠 騡 騢 騣 騤 騥 騦 騧 騨 騩

7 騪 騫 騬 騭騮 騯 騰 騱 騲 騳 騴 騵 騶 騷 騸

8 騹 騺 騻 騼騽 騾 騿 驀 驁 驂 驃 驄 驅 驆 驇 驈

9 驉 驊 驋 驌驍 驎 驏 驐 驑 驒 驓 驔 驕 驖 驗 驘

A 驙

F3 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 驚 驛 驜 驝驞 驟 驠 驡 驢 驣 驤 驥 驦 驧 驨 驩

5 驪 驫 驲 骃骉 骍 骎 骔 骕 骙 骦 骩 骪 骫 骬 骭

6 骮 骯 骲 骳骴 骵 骹 骻 骽 骾 骿 髃 髄 髆 髇 髈

7 髉 髊 髍 髎髏 髐 髒 體 髕 髖 髗 髙 髚 髛 髜

8 髝 髞 髠 髢髣 髤 髥 髧 髨 髩 髪 髬 髮 髰 髱 髲

9 髳 髴 髵 髶髷 髸 髺 髼 髽 髾 髿 鬀 鬁 鬂 鬄 鬅

A 鬆

F4 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 鬇 鬉 鬊 鬋鬌 鬍 鬎 鬐 鬑 鬒 鬔 鬕 鬖 鬗 鬘 鬙

5 鬚 鬛 鬜 鬝鬞 鬠 鬡 鬢 鬤 鬥 鬦 鬧 鬨 鬩 鬪 鬫

6 鬬 鬭 鬮 鬰鬱 鬳 鬴 鬵 鬶 鬷 鬸 鬹 鬺 鬽 鬾 鬿

7 魀 魆 魊 魋魌 魎 魐 魒 魓 魕 魖 魗 魘 魙 魚

8 魛 魜 魝 魞魟 魠 魡 魢 魣 魤 魥 魦 魧 魨 魩 魪

9 魫 魬 魭 魮魯 魰 魱 魲 魳 魴 魵 魶 魷 魸 魹 魺

A 魻

F5 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 魼 魽 魾 魿鮀 鮁 鮂 鮃 鮄 鮅 鮆 鮇 鮈 鮉 鮊 鮋

5 鮌 鮍 鮎 鮏鮐 鮑 鮒 鮓 鮔 鮕 鮖 鮗 鮘 鮙 鮚 鮛

6 鮜 鮝 鮞 鮟鮠 鮡 鮢 鮣 鮤 鮥 鮦 鮧 鮨 鮩 鮪 鮫

7 鮬 鮭 鮮 鮯鮰 鮱 鮲 鮳 鮴 鮵 鮶 鮷 鮸 鮹 鮺

8 鮻 鮼 鮽 鮾鮿 鯀 鯁 鯂 鯃 鯄 鯅 鯆 鯇 鯈 鯉 鯊

9 鯋 鯌 鯍 鯎鯏 鯐 鯑 鯒 鯓 鯔 鯕 鯖 鯗 鯘 鯙 鯚

A 鯛

F6 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 鯜 鯝 鯞 鯟鯠 鯡 鯢 鯣 鯤 鯥 鯦 鯧 鯨 鯩 鯪 鯫

5 鯬 鯭 鯮 鯯鯰 鯱 鯲 鯳 鯴 鯵 鯶 鯷 鯸 鯹 鯺 鯻

6 鯼 鯽 鯾 鯿鰀 鰁 鰂 鰃 鰄 鰅 鰆 鰇 鰈 鰉 鰊 鰋

7 鰌 鰍 鰎 鰏鰐 鰑 鰒 鰓 鰔 鰕 鰖 鰗 鰘 鰙 鰚

8 鰛 鰜 鰝 鰞鰟 鰠 鰡 鰢 鰣 鰤 鰥 鰦 鰧 鰨 鰩 鰪

9 鰫 鰬 鰭 鰮鰯 鰰 鰱 鰲 鰳 鰴 鰵 鰶 鰷 鰸 鰹 鰺

A 鰻

F7 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 鰼 鰽 鰾 鰿鱀 鱁 鱂 鱃 鱄 鱅 鱆 鱇 鱈 鱉 鱊 鱋

5 鱌 鱍 鱎 鱏鱐 鱑 鱒 鱓 鱔 鱕 鱖 鱗 鱘 鱙 鱚 鱛

6 鱜 鱝 鱞 鱟鱠 鱡 鱢 鱣 鱤 鱥 鱦 鱧 鱨 鱩 鱪 鱫

7 鱬 鱭 鱮 鱯鱰 鱱 鱲 鱳 鱴 鱵 鱶 鱷 鱸 鱹 鱺

8 鱻 鱽 鱾 鲀鲃 鲄 鲉 鲊 鲌 鲏 鲓 鲖 鲗 鲘 鲙 鲝

9 鲪 鲬 鲯 鲹鲾 鲿 鳀 鳁 鳂 鳈 鳉 鳑 鳒 鳚 鳛 鳠

A 鳡

F8 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 鳣 鳤 鳥 鳦鳧 鳨 鳩 鳪 鳫 鳬 鳭 鳮 鳯 鳰 鳱 鳲

5 鳳 鳴 鳵 鳶鳷 鳸 鳹 鳺 鳻 鳼 鳽 鳾 鳿 鴀 鴁 鴂

6 鴃 鴄 鴅 鴆鴇 鴈 鴉 鴊 鴋 鴌 鴍 鴎 鴏 鴐 鴑 鴒

7 鴓 鴔 鴕 鴖鴗 鴘 鴙 鴚 鴛 鴜 鴝 鴞 鴟 鴠 鴡

8 鴢 鴣 鴤 鴥鴦 鴧 鴨 鴩 鴪 鴫 鴬 鴭 鴮 鴯 鴰 鴱

9 鴲 鴳 鴴 鴵鴶 鴷 鴸 鴹 鴺 鴻 鴼 鴽 鴾 鴿 鵀 鵁

A 鵂

F9 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 鵃 鵄 鵅 鵆鵇 鵈 鵉 鵊 鵋 鵌 鵍 鵎 鵏 鵐 鵑 鵒

5 鵓 鵔 鵕 鵖鵗 鵘 鵙 鵚 鵛 鵜 鵝 鵞 鵟 鵠 鵡 鵢

6 鵣 鵤 鵥 鵦鵧 鵨 鵩 鵪 鵫 鵬 鵭 鵮 鵯 鵰 鵱 鵲

7 鵳 鵴 鵵 鵶鵷 鵸 鵹 鵺 鵻 鵼 鵽 鵾 鵿 鶀 鶁

8 鶂 鶃 鶄 鶅鶆 鶇 鶈 鶉 鶊 鶋 鶌 鶍 鶎 鶏 鶐 鶑

9 鶒 鶓 鶔 鶕鶖 鶗 鶘 鶙 鶚 鶛 鶜 鶝 鶞 鶟 鶠 鶡

A 鶢

FA 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 鶣 鶤 鶥 鶦鶧 鶨 鶩 鶪 鶫 鶬 鶭 鶮 鶯 鶰 鶱 鶲

5 鶳 鶴 鶵 鶶鶷 鶸 鶹 鶺 鶻 鶼 鶽 鶾 鶿 鷀 鷁 鷂

6 鷃 鷄 鷅 鷆鷇 鷈 鷉 鷊 鷋 鷌 鷍 鷎 鷏 鷐 鷑 鷒

7 鷓 鷔 鷕 鷖鷗 鷘 鷙 鷚 鷛 鷜 鷝 鷞 鷟 鷠 鷡

8 鷢 鷣 鷤 鷥鷦 鷧 鷨 鷩 鷪 鷫 鷬 鷭 鷮 鷯 鷰 鷱

9 鷲 鷳 鷴 鷵鷶 鷷 鷸 鷹 鷺 鷻 鷼 鷽 鷾 鷿 鸀 鸁

A 鸂

FB 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 鸃 鸄 鸅 鸆鸇 鸈 鸉 鸊 鸋 鸌 鸍 鸎 鸏 鸐 鸑 鸒

5 鸓 鸔 鸕 鸖鸗 鸘 鸙 鸚 鸛 鸜 鸝 鸞 鸤 鸧 鸮 鸰

6 鸴 鸻 鸼 鹀鹍 鹐 鹒 鹓 鹔 鹖 鹙 鹝 鹟 鹠 鹡 鹢

7 鹥 鹮 鹯 鹲鹴 鹵 鹶 鹷 鹸 鹹 鹺 鹻 鹼 鹽 麀

8 麁 麃 麄 麅麆 麉 麊 麌 麍 麎 麏 麐 麑 麔 麕 麖

9 麗 麘 麙 麚麛 麜 麞 麠 麡 麢 麣 麤 麥 麧 麨 麩

A 麪

FC 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 麫 麬 麭 麮麯 麰 麱 麲 麳 麵 麶 麷 麹 麺 麼 麿

5 黀 黁 黂 黃黅 黆 黇 黈 黊 黋 黌 黐 黒 黓 黕 黖

6 黗 黙 黚 點黡 黣 黤 黦 黨 黫 黬 黭 黮 黰 黱 黲

7 黳 黴 黵 黶黷 黸 黺 黽 黿 鼀 鼁 鼂 鼃 鼄 鼅

8 鼆 鼇 鼈 鼉鼊 鼌 鼏 鼑 鼒 鼔 鼕 鼖 鼘 鼚 鼛 鼜

9 鼝 鼞 鼟 鼡鼣 鼤 鼥 鼦 鼧 鼨 鼩 鼪 鼫 鼭 鼮 鼰

A 鼱

FD 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 鼲 鼳 鼴 鼵鼶 鼸 鼺 鼼 鼿 齀 齁 齂 齃 齅 齆 齇

5 齈 齉 齊 齋齌 齍 齎 齏 齒 齓 齔 齕 齖 齗 齘 齙

6 齚 齛 齜 齝齞 齟 齠 齡 齢 齣 齤 齥 齦 齧 齨 齩

7 齪 齫 齬 齭齮 齯 齰 齱 齲 齳 齴 齵 齶 齷 齸

8 齹 齺 齻 齼齽 齾 龁 龂 龍 龎 龏 龐 龑 龒 龓 龔

9 龕 龖 龗 龘龜 龝 龞 龡 龢 龣 龤 龥 郎 凉 秊 裏

A 隣

FE 0 1 23 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4 兀 嗀 﨎 﨏﨑 﨓 﨔 礼 﨟 蘒 﨡 﨣 﨤 﨧 﨨 﨩

5               

6               

7              

8               

9               

A 

个人对码表的理解(ASCII,GBK,Unicode,UTF-8等)。

以下任何言论都完全是个人的理解,如有雷同纯属巧合,如有错误,希望大家多多指出,共同学习!谢谢!   笔者是一个理解能力偏慢、稍钻牛角尖的程序员,什么东西都要从最基础理解起,一步一步向上理解,因此讲...
 • EvanWang1987
 • EvanWang1987
 • 2014年06月30日 17:18
 • 2214

java编码表GBK、GB2312与UTF-8的区别

GBK、GB2312与UTF-8的区别? UTF-8:Unicode Transformation Format-8bit,允许含BOM,但通常不含BOM。 是用以解决国际上字符的一种多字...
 • qiushi_1990
 • qiushi_1990
 • 2014年08月08日 10:56
 • 3581

Unicdoe【真正的完整码表】对照表(二)汉字Unicode表

注意:下面这两段是代理区。即第1——16平面的间接表示,四个字节的汉字就在这里表示 D800-DBFF:High-half zone of UTF-16 DC00-DFFF:Low-hal...
 • hherima
 • hherima
 • 2013年06月07日 11:20
 • 146262

Unicode字符编码表

十进制 十六进制  字符数 编码分类(中文) 编码分类(英文) 起始 终止 起始 终止 (个)     0 127...
 • zhenyu5211314
 • zhenyu5211314
 • 2016年05月30日 14:42
 • 7232

GB2312编码表

GB 2312中对所收汉字进行了“分区”处理,每区含有94个汉字/符号。这种表示方式也称为区位码。 01-09区为特殊符号。 16-55区为一级汉字,按拼音排序。 56-87区为二级汉字,按部...
 • tangyuesb
 • tangyuesb
 • 2016年10月19日 18:21
 • 2096

计算机组成.人机转换大字典.几种字符编码

一直到我刚上大学第一次在黑白控制台里打印出了“Hello World”之前,我都当电脑是一个游戏机,还天真的以为世界上只有windows一个操作系统。 当时也是第一次接触了ASCII编码,才知道计算机...
 • stringNewName
 • stringNewName
 • 2016年05月17日 23:16
 • 9386

记录一次有关于实现新闻下一篇功能的代码优化

在web开发中,经常会有一个需求需要实现,那就是下一篇。比如,当我们阅读某一篇新闻时,一般在新闻详情页末尾会有,下一篇,标题是XXX。 然而在实现这个功能的时候,我虽然实现了,但是确实一种效率非常低...
 • qq_21583681
 • qq_21583681
 • 2016年11月13日 21:03
 • 266

如何生成UTF-16汉字编码表

听见汉字编码表,是不是觉得很高大上的样子,好像不是我们一般屌丝能玩得转的东西。其实,我们也不需要去制定标准,只是从系统中获取出来,这却是一件很容易的事情。下面我来分步骤说说,看完这篇文章,你就会说这事...
 • lintax
 • lintax
 • 2016年07月09日 20:01
 • 1157

ASCII(美国信息交换标准编码)表

ASCII(美国信息交换标准编码)表 字符 ASCII代码 字符 ASCII代码 字符 ASCII代码 二进制 ...
 • xiaoshengqdlg
 • xiaoshengqdlg
 • 2015年03月27日 14:28
 • 257

Unicode 字符编码表|汉字Unicode编码的区间为:0x4E00→0x9FA5

Unicode 字符编码表|汉字Unicode编码的区间为:0x4E00→0x9FA5 十进制 十六进制  字符数 编码分类(中文) 编码分类(英文)...
 • jolin678
 • jolin678
 • 2015年10月31日 17:46
 • 2332
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:gbk编码表
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)