NestedScrollView

原创 2015年11月19日 17:28:39
<android.support.v4.widget.NestedScrollView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:padding="16dp">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical">
        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearance"
            android:text="@string/nested_scroll_long_text" />
        <android.support.v4.widget.NestedScrollView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="200dp"
            android:padding="16dp">
            <TextView
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:textAppearance="?android:attr/textAppearance"
                android:text="@string/nested_scroll_long_text" />
        </android.support.v4.widget.NestedScrollView>
        <TextView
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearance"
            android:text="@string/nested_scroll_long_text" />
    </LinearLayout>
</android.support.v4.widget.NestedScrollView>

NestedScrollView 嵌套 RecyclerView

  • 2016年01月07日 15:16
  • 8.56MB
  • 下载

ViewPager与NestedScrollView套嵌会引起冲突,滑动不了的问题

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com...
  • wjr1949
  • wjr1949
  • 2017年05月18日 18:04
  • 1575

NestedScrollView和RecyclerView使用

  • 2016年09月07日 15:12
  • 28.59MB
  • 下载

Android WebView In NestedScrollView 加载腾讯新闻页面 点击弹出层 bug 小记

目的是: CoordinatorLayou+AppBarLayout+NestedScrollView webview 显示html的 Toolbar可以滑动时候隐藏和唤出。。。链接素材:webvi...

可以配置水平和垂直滚动的 HVScrollView,参照 NestedScrollView 和 RecyclerView 代码写的

可以配置水平和垂直滚动的 HVScrollView,参照 NestedScrollView 和 RecyclerView 代码写的...

ToolbarLayout、AppBarLayout和NestedScrollView组合实现的滑动折叠及遇到的问题

记录开发过程遇到的问题,以便日后快速解决此类问题。

解决NestedScrollView嵌套RecycleView的bug

正常情况下NestedScrollView嵌套RecycleView,一是会出现只显示一行的情况,二是滑动异常即事件冲突。 解决方法: 1.也是最简单的方法,把design库和V7库升级到23.2以上...

Android Material Design:CoordinatorLayout与NestedScrollView

 Android Material Design:CoordinatorLayout与NestedScrollView 在我的上一篇文章《Android Material Design:基...

解决NestedScrollView中,在子View上滑动不触发滚动事件,却触发点击事件

问题描述 1. 整体布局 为了实现上滑悬停的TabView,使用了CoordinatorLayout,每一个Tab里都是一个NestedScrollView。 2...
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:NestedScrollView
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)