Word Ladder

原创 2015年07月09日 18:24:30
class Solution {
public:
     bool onediff(string start,string temp)
     {
         int count=0;
         for(int i=0;i<start.size();i++)
         {
             if(start[i]!=temp[i])
              count++;
         }
         return count==1?1:0;
     }
     
    int ladderLength(string beginWord, string endWord, unordered_set<string>& wordDict) {
        
        queue<string>Q1,Q2;
       
        set<string>set1;
       
       int result=1;
        unordered_set<string>::iterator iter;
        Q1.push(beginWord);
        set1.insert(beginWord);
        while(!Q1.empty())
        {
            while(!Q1.empty())
            {
                string temp=Q1.front();
                Q1.pop();
                if(temp==endWord)
                return result++;
            
              for(iter=wordDict.begin();iter!=wordDict.end();iter++)
              {
                  if(onediff(temp,*iter)&&set1.find(*iter) == set1.end())
                 {
                     Q2.push(*iter);
                     
                     set1.insert(*iter);
                 }
                 // if(onediff(*iter,endWord) )   //不能提前跳出,因为同一层后续中可能有endWord;
                //  return result+1; 
                
             }
            }
             result++;
            swap(Q1,Q2);
        }
        return 0;
    }
    

};

超时,当字典中元素较多时不行,不能用onediff函数。

class Solution {
public:
    /* bool onediff(string start,string temp)
     {
         int count=0;
         for(int i=0;i<start.size();i++)
         {
             if(start[i]!=temp[i])
              count++;
         }
         return count==1?1:0;
     }
     */
     
    int ladderLength(string beginWord, string endWord, unordered_set<string>& wordDict) {
        
        queue<string>Q1,Q2;
       
        set<string>set1;
       
       int result=1;
        //unordered_set<string>::iterator iter;
        Q1.push(beginWord);
        set1.insert(beginWord);
        while(!Q1.empty())
        {
            while(!Q1.empty())
            {
                string temp=Q1.front();
                Q1.pop();
               
            
              for(int i=0;i<temp.size();i++)
              {
                  
                 for(char j='a';j<='z';j++)
                 {
                     if(temp[i]==j) continue;
                     swap(temp[i],j);
                    // temp[i] = j;
                      if(temp==endWord)
                   return ++result;
                     if(wordDict.count(temp)!=0&&set1.count(temp)==0)
                    {
                        Q2.push(temp);
                     set1.insert(temp);
                    }
                    swap(temp[i],j);
                    
                 }
                 
                
             }
            }
             result++;
            swap(Q1,Q2);
        }
        return 0;
    }
    
};

[leetcode-127]Word Ladder(java)

问题如下: Given two words (beginWord and endWord), and a dictionary, find the length of shortest transf...
 • zdavb
 • zdavb
 • 2015年08月31日 16:25
 • 1669

LeetCode127—Word Ladder

LeetCode127—Word Ladder
 • zhangxiao93
 • zhangxiao93
 • 2016年05月09日 17:37
 • 1809

LeetCode126—Word Ladder II

LeetCode126—Word Ladder II
 • zhangxiao93
 • zhangxiao93
 • 2016年05月26日 08:41
 • 2351

Leetcode Word Ladder II 解题报告

http://oj.leetcode.com/problems/word-ladder-ii/ Given two words (start and end), and a dictionary, f...
 • worldwindjp
 • worldwindjp
 • 2014年02月16日 22:40
 • 9862

leetcode之word ladder

对于之前没有接触过该类型题目的人来说,此题无疑是个难题,本人提交了10次才正确通过,期间遇到了非常多的问题,感觉几乎把OJ的所有错误遍历了一遍,下面详细说说自己做该题的经验。 首先承认,...
 • yutianzuijin
 • yutianzuijin
 • 2013年10月20日 19:30
 • 18082

Word Ladder -- LeetCode

原题链接: http://oj.leetcode.com/problems/word-ladder/  这道题看似一个关于字符串操作的题目,其实要解决这个问题得用图的方法。我们先给题目进行图的映射,顶...
 • linhuanmars
 • linhuanmars
 • 2014年04月06日 15:10
 • 19523

[Leetcode]127. Word Ladder@python

题目Given two words (beginWord and endWord), and a dictionary’s word list, find the length of shortest...
 • qian2729
 • qian2729
 • 2016年01月24日 22:33
 • 695

Leetcode 127 Word Ladder I

这道题目推荐和Leetcode 102 Binary Tree Level Order Traversal(http://blog.csdn.net/zxzxy1988/article/details...
 • zxzxy1988
 • zxzxy1988
 • 2013年02月19日 17:05
 • 16151

Word Ladder II -- LeetCode

原题链接: http://oj.leetcode.com/problems/word-ladder-ii/  这道题是LeetCode中AC率最低的题目,确实是比较难。一方面是因为对时间有比较严格的...
 • linhuanmars
 • linhuanmars
 • 2014年04月07日 04:34
 • 17814

Word Ladder && Word Ladder II ---TLE的盛宴

题目大意        给定一个字典,一个qishi
 • zhang360896270
 • zhang360896270
 • 2014年08月09日 16:12
 • 2777
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:Word Ladder
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)