Linux线程编程 - 线程同步机制之读写锁通信机制

原创 2016年08月29日 09:02:56

概述
读写锁与互斥量类似,不过读写锁允许更高的并行性。互斥量要么是锁住状态,要么是不加锁状态,而且一次只有一个线程对其加锁。读写锁可以有三种状态:读模式下加锁状态,写模式下加锁状态,不加锁状态。一次只有一个线程可以占有写模式的读写锁,但是多个线程可用同时占有读模式的读写锁。读写锁也叫做共享-独占锁,当读写锁以读模式锁住时,它是以共享模式锁住的,当它以写模式锁住时,它是以独占模式锁住的。

在对数据的读写应用中,更多的是读操作,而写操作较少,例如对数据库数据的读写应用。为了满足当前能够允许多个读出,但只允许一个写入的需求,线程提供了读写锁来实现。其基本原则如下:

(1)如果有其它线程读数据,则允许其它线程执行读操作,但不允许写操作;
(2)如果有其它线程写数据,则其它线程的读、写操作均允许。
因此,其将该锁分为了读锁和写锁。
(1)如果某线程申请了读锁,其它线程可以再申请读锁,但不能申请写锁;
(2)如果某线程申请了写锁,则其它线程不能申请读锁,也不能申请写锁。
定义读写锁对象的代码如下:

 1. pthread_rwlock_t rwlock;            //全局变量  
读写锁操作函数


读写锁API
读写锁的数据类型为pthread_rwlock_t。如果这个类型的某个变量是静态分配的,那么可通过给它赋常值PTHREAD_RWLOCK_INITIALIZER来初始化它。
阻塞获取读写锁:

 1. int pthread_rwlock_rdlock(pthread_rwlock_t *rwptr); //获取一个读出锁  
 2. int pthread_rwlock_wrlock(pthread_rwlock_t *rwptr); //获取一个写入锁  
都返回:成功时为0,出错时为正的Exxx值

非阻塞获取读写锁:

 1. int pthread_rwlock_tryrdlock(pthread_rwlock_t *rwptr);  
 2. int pthread_rwlock_trywrlock(pthread_rwlock_t *rwptr);  
都返回:成功时为0,出错时为正的Exxx值

解锁:

 1. int pthread_rwlock_unlock(pthread_rwlock_t *rwptr); //释放一个写入锁或者读出锁  
初始化和销毁读写锁:
 1. int pthread_rwlock_init(pthread_rwlock_t *rwptr, const pthread_rwlockattr_t *attr)  
 2. int pthread_rwlock_destroy(pthread_rwlock_t *rwptr);  
都返回:成功时为0,出错时为正的Exxx值
 1. int pthread_rwlockattr_init(pthread_rwlockattr_t *attr);  
 2. int pthread_rwlockattr_destroy(pthread_rwlockattr_t *attr);  
都返回:成功时为0,出错时为正的Exxx值
 1. int pthread_rwlockattr_getpshared(const pthread_rwlockattr_t *attr, int *valptr);  
 2. int pthread_rwlockattr_setpshared(pthread_rwlockattr_t *attr, int valptr);  
都返回:成功时为0,出错时为正的Exxx值

读写锁应用实例

 1. #include <errno.h>  
 2. #include <pthread.h>  
 3. #include <stdio.h>  
 4. #include <stdlib.h>  
 5. #include <bits/pthreadtypes.h>  
 6.   
 7. static pthread_rwlock_t rwlock;  
 8.   
 9. #define WORK_SIZE 1024  
 10. char work_area[WORK_SIZE];  
 11. int time_to_exit;  
 12.   
 13. void *thread_function_read_o(void *arg);  
 14. void *thread_function_read_t(void *arg);  
 15. void *thread_function_write_o(void *arg);  
 16. void *thread_function_write_t(void *arg);  
 17.       
 18.   
 19. int main(int argc,char *argv[])   
 20. {  
 21.     int res;  
 22.     pthread_t a_thread,b_thread,c_thread,d_thread;  
 23.     void *thread_result;  
 24.   
 25.     res=pthread_rwlock_init(&rwlock,NULL);  
 26.     if (res != 0)   
 27.     {  
 28.         perror("rwlock initialization failed");  
 29.         exit(EXIT_FAILURE);  
 30.     }  
 31.     res = pthread_create(&a_thread, NULL, thread_function_read_o, NULL);//create new thread  
 32.     if (res != 0)   
 33.     {  
 34.         perror("Thread creation failed");  
 35.         exit(EXIT_FAILURE);  
 36.     }  
 37.   
 38.     res = pthread_create(&b_thread, NULL, thread_function_read_t, NULL);//create new thread  
 39.     if (res != 0)   
 40.     {  
 41.         perror("Thread creation failed");  
 42.         exit(EXIT_FAILURE);  
 43.     }  
 44.     res = pthread_create(&c_thread, NULL, thread_function_write_o, NULL);//create new thread  
 45.     if (res != 0)  
 46.     {  
 47.         perror("Thread creation failed");  
 48.         exit(EXIT_FAILURE);  
 49.     }  
 50.     res = pthread_create(&d_thread, NULL, thread_function_write_t, NULL);//create new thread  
 51.     if (res != 0)  
 52.     {  
 53.         perror("Thread creation failed");  
 54.         exit(EXIT_FAILURE);  
 55.     }  
 56.       
 57.     res = pthread_join(a_thread, &thread_result);             
 58.     if (res != 0)   
 59.     {  
 60.          perror("Thread join failed");  
 61.          exit(EXIT_FAILURE);  
 62.     }  
 63.     res = pthread_join(b_thread, &thread_result);             
 64.     if (res != 0)   
 65.     {  
 66.          perror("Thread join failed");  
 67.          exit(EXIT_FAILURE);  
 68.     }  
 69.     res = pthread_join(c_thread, &thread_result);             
 70.     if (res != 0)   
 71.     {  
 72.         perror("Thread join failed");  
 73.         exit(EXIT_FAILURE);  
 74.     }  
 75.     res = pthread_join(d_thread, &thread_result);             
 76.     if (res != 0)   
 77.     {  
 78.        perror("Thread join failed");  
 79.        exit(EXIT_FAILURE);  
 80.     }  
 81.      
 82.     pthread_rwlock_destroy(&rwlock);                  
 83.     exit(EXIT_SUCCESS);  
 84. }  
 85.   
 86. void *thread_function_read_o(void *arg)  
 87. {  
 88.     printf("thread read one try to get lock\n");      
 89.       
 90.     pthread_rwlock_rdlock(&rwlock);  
 91.     while(strncmp("end", work_area, 3) != 0)   
 92.     {  
 93.         printf("this is thread read one.");  
 94.         printf("the characters is %s",work_area);     
 95.         pthread_rwlock_unlock(&rwlock);           
 96.         sleep(2);  
 97.         pthread_rwlock_rdlock(&rwlock);           
 98.         while (work_area[0] == '\0' )          
 99.         {  
 100.             pthread_rwlock_unlock(&rwlock);   
 101.             sleep(2);  
 102.             pthread_rwlock_rdlock(&rwlock);  
 103.         }  
 104.     }     
 105.     pthread_rwlock_unlock(&rwlock);   
 106.     time_to_exit=1;  
 107.     pthread_exit(0);  
 108. }  
 109.   
 110.  void *thread_function_read_t(void *arg)  
 111. {  
 112.     printf("thread read one try to get lock\n");  
 113.     pthread_rwlock_rdlock(&rwlock);  
 114.     while(strncmp("end", work_area, 3) != 0)   
 115.     {  
 116.         printf("this is thread read two.");  
 117.         printf("the characters is %s",work_area);     
 118.         pthread_rwlock_unlock(&rwlock);           
 119.         sleep(5);  
 120.         pthread_rwlock_rdlock(&rwlock);           
 121.         while (work_area[0] == '\0' )          
 122.         {                 
 123.             pthread_rwlock_unlock(&rwlock);   
 124.             sleep(5);  
 125.             pthread_rwlock_rdlock(&rwlock);   
 126.         }  
 127.     }  
 128.     pthread_rwlock_unlock(&rwlock);   
 129.     time_to_exit=1;  
 130.     pthread_exit(0);  
 131. }  
 132.   
 133. void *thread_function_write_o(void *arg)  
 134. {  
 135.     printf("this is write thread one try to get lock\n");  
 136.     while(!time_to_exit)   
 137.     {  
 138.         pthread_rwlock_wrlock(&rwlock);  
 139.         printf("this is write thread one.\nInput some text. Enter 'end' to finish\n");  
 140.         fgets(work_area, WORK_SIZE, stdin);  
 141.         pthread_rwlock_unlock(&rwlock);  
 142.         sleep(15);  
 143.     }  
 144.     pthread_rwlock_unlock(&rwlock);  
 145.     pthread_exit(0);  
 146. }  
 147.   
 148. void *thread_function_write_t(void *arg)  
 149. {  
 150.     sleep(10);  
 151.     while(!time_to_exit)  
 152.     {  
 153.         pthread_rwlock_wrlock(&rwlock);  
 154.         printf("this is write thread two.\nInput some text. Enter 'end' to finish\n");   
 155.         fgets(work_area, WORK_SIZE, stdin);  
 156.         pthread_rwlock_unlock(&rwlock);  
 157.         sleep(20);  
 158.     }  
 159.     pthread_rwlock_unlock(&rwlock);  
 160.     pthread_exit(0);  
 161. }  
运行结果:

 1. $ ./pthread_rwlock_example   
 2. this is write thread one try to get lock  
 3. thread read one try to get lock  
 4. this is write thread one.  
 5. Input some text. Enter 'end' to finish  
 6. thread read one try to get lock  
 7. wr one test  
 8. this is thread read two.the characters is wr one test  
 9. this is thread read one.the characters is wr one test  
 10. this is thread read one.the characters is wr one test  
 11. this is thread read one.the characters is wr one test  
 12. this is thread read two.the characters is wr one test  
 13. this is write thread two.  
 14. Input some text. Enter 'end' to finish  
 15. wr two test  
 16. this is thread read one.the characters is wr two test  
 17. this is thread read two.the characters is wr two test  
 18. this is thread read one.the characters is wr two test  
 19. this is write thread one.  
 20. Input some text. Enter 'end' to finish  
 21. end  

原文链接:

http://blog.csdn.net/geng823/article/details/41344735

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 http://blog.csdn.net/ygl840455828ygl/article/details/52350052

Linux线程间同步机制_条件变量

有时看网上的博客自己会纳闷,进程间的同步机制和线程间的同步机制分别是什么?     其实进程之间是不用同步机制的,因为进程之间资源不共享,不需要同步机制来对所谓的临界资源进行保护,所以通常我们只讨论...
 • xixihaha331
 • xixihaha331
 • 2016年05月23日 16:34
 • 909

Linux下线程同步机制

Linux下线程同步机制
 • hongkangwl
 • hongkangwl
 • 2014年04月11日 19:43
 • 1371

Linux线程编程 - 线程同步机制之信号量

信号量既可以作为二值计数器(即0,1),也可以作为资源计数器.   信号量本质上是一个非负的整数计数器,它被用来控制对公共资源的访问。当公共资源增加时,调用函数sem_post()增加信号量。只有...
 • ygl840455828ygl
 • ygl840455828ygl
 • 2016年08月29日 10:02
 • 275

Linux线程编程 - 线程同步机制之条件变量

前一节中我们讲述了如何使用互斥锁来实现线程间数据的共享和通信,互斥锁一个明显的缺点是它只有两种状态:锁定和非锁定。当线程A释放锁后,线程B和线程A多锁的竞争是平等的,所以会造成线程A继续抢占到锁,如果...
 • ygl840455828ygl
 • ygl840455828ygl
 • 2016年08月26日 17:35
 • 518

linux下多线程编程原以及互锁、条件变量、读写锁、信号等通信机制

一、多线程编程 线程简单的说就是让多个函数同时执行,线程间通信是为了让他们有序的运行。 1.1创建一个线程就是执行一个函数。                     线程              ...
 • tbadolph
 • tbadolph
 • 2017年08月04日 17:43
 • 344

Linux线程编程 - 线程同步机制之互斥锁

互斥锁基本原理 互斥以排他方式防止共享数据被并发修改。互斥锁是一个二元变量,其状态为开锁(允许0)和上锁(禁止1),将某个共享资源与某个特定互斥锁绑定后,对该共享资源的访问如下操作: (1)在访问该...
 • ygl840455828ygl
 • ygl840455828ygl
 • 2016年08月26日 16:43
 • 401

Linux线程浅析[线程的同步和互斥之线程读写锁]

Linux线程浅析[线程的同步和互斥之线程读写锁] 读写锁的出现是为了解决互斥锁的弊端 使用上述Linux线程浅析[线程的同步和互斥之线程互斥锁]的案例来进行解释吧,即针对上述案例中的银行存取款的...
 • qq_29924041
 • qq_29924041
 • 2017年03月31日 22:27
 • 1036

线程通信机制之轻量级读写锁

关键词:读写锁,线程同步,ITC Slim Reader/Writer (SRW) Locks(轻量级读写锁,笔者译)跟critical section类似,用于控制同一个进程内部不同线程之间共享资...
 • qq423515609
 • qq423515609
 • 2012年08月06日 15:17
 • 1230

浅析Linux内核同步机制

很早之前就接触过同步这个概念了,但是一直都很模糊,没有深入地学习了解过,近期有时间了,就花时间研习了一下《linux内核标准教程》和《深入linux设备驱动程序内核机制》这两本书的相关章节。趁刚看完,...
 • fzubbsc
 • fzubbsc
 • 2014年07月13日 19:43
 • 2339

linux线程间同步(1)读写锁

读写锁比mutex有更高的适用性,可以多个线程同时占用读模式的读写锁,但是只能一个线程占用写模式的读写锁。 1. 当读写锁是写加锁状态时,在这个锁被解锁之前,所有试图对这个锁加锁的线程都会被阻塞;...
 • callinglove
 • callinglove
 • 2015年06月26日 09:51
 • 1513
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:Linux线程编程 - 线程同步机制之读写锁通信机制
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)