Python求一元二次方程的根

首先如图所示敲出下列代码:

 即如下

import math
a = float(input("请输入a的值:"))
b = float(input("请输入b的值:"))
c = float(input("请输入c的值:"))
if a != 0:
          delta = b**2-4*a*c
          if delta < 0:
              print("无根")
          elif delta == 0:
                s = -b/(2*a)
                print("唯一的根x=",s)
          else:
                root = math.sqrt(delta)
                x1 = (-b+root)/(2*a)
                x2 = (-b-root)/(2*a)
                print("x1=",x1,"\t","x2=",x2)

输入3个数测试,得到如图所示,即为成功

 搬走,不客气!

 • 27
  点赞
 • 72
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 3
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 3
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值