Python求一元二次方程的根

首先如图所示敲出下列代码:

 即如下

import math
a = float(input("请输入a的值:"))
b = float(input("请输入b的值:"))
c = float(input("请输入c的值:"))
if a != 0:
          delta = b**2-4*a*c
          if delta < 0:
              print("无根")
          elif delta == 0:
                s = -b/(2*a)
                print("唯一的根x=",s)
          else:
                root = math.sqrt(delta)
                x1 = (-b+root)/(2*a)
                x2 = (-b-root)/(2*a)
                print("x1=",x1,"\t","x2=",x2)

输入3个数测试,得到如图所示,即为成功

 搬走,不客气!

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:1024 设计师:我叫白小胖 返回首页
评论 2

打赏作者

A_little_bears

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值