js阶乘

n!,公式为n*(n-1);

代码实现:

1、递归方法

function factorialize(num) {

if(num<0){
    return -1;
    }
    else if(num===0||num===1){
     return 1;
    }
    else{
        return (num*factorialize(num-1));
    }
  
}

factorialize(0);

2、for循环

function factorialize(num) {

if(num<0){
    return -1;
    }
    else if(num===0||num===1){
     return 1;
    }
    else{
        //return (num*factorialize(num-1));
        for(var i=num-1;i>=1;i--){
            num*=i;
        }
        return num;
    }
  
}

factorialize(10);


 

 

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值