C++ Char数组的赋值

1 、定义的时候直接用字符串赋值
char a[10]="hello";   //sizeof(a) 10
char a[]="hello";  //sizeof(a) 6
注意:不能先定义再给它赋值,如 char a[10]; a[10]="hello"; 这样是错误的!
2 、对数组中字符逐个赋值
char a[10]={'h','e','l','l','o'}; //sizeof(a) 10
char a[]={'h','e','l','l','o'}; //sizeof(a) 5
3
、利用 strcpy
char a[10]; 

strcpy(a, "hello");

例题:将小写转化为大写
char * CTrunDlg::TrunTo(char ch[])// 将小写字母转化为大写
{
       int i=0;
       while (ch!='/0')
       {
              if (ch>='a'&&ch<='z')
              {
                     ch=ch-('a'-'A');
              }
              i++;
       }
       return ch;
}

void CTrunDlg::OnButton1() 
{
       char temp[]= "abcDEFg呵呵";
       CString str = "";
//     char ch[10];
//     int i = 0;
       char *pch = TrunTo(temp);
//     for (;*pch!='/0';pch++,i++)
       for (;*pch!='/0';pch++)
       {
//            ch = *pch;
              str+=*pch;
       }
       MessageBox(str);
}
 • 2
  点赞
 • 7
  收藏
 • 2
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论 2
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值