maven 去除依赖包的默认依赖,重新引入新的依赖包

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/CNZYYH/article/details/79978108
<dependency>  
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>  
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId> 
 <exclusions>    
                 <exclusion>    
        <groupId>redis.clients</groupId>    
        <artifactId>jedis</artifactId>    
        </exclusion>  
      </exclusions> 
</dependency> 

<dependency>
  <groupId>redis.clients</groupId>
  <artifactId>jedis</artifactId>
  <version>2.7.2</version>

</dependency>


查看阿里云依赖包pom文件的写法地址:http://maven.aliyun.com/nexus/#nexus-search;quick~redis.clients

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试