LightOJ 1017 - Brush (III)

题意:

意思就是给你一个刷子宽度是w,每次以一个点为底部,可以把这个点和这个点上面不超过w的点一起刷掉,问最多刷k次,最多能刷几个点。
其实这个题和点的x坐标没啥关系,只和y有关系,问题就转化为,给定一个不降序列,去k个互不覆盖的区间,是的区间内最大值和最小值相差不超过w,是的k个区间内的元素个数最多。
我们只要与处理出每一个点往上能刷的点数就行。具体看代码。
//
// Created by CQU_CST_WuErli
// Copyright (c) 2015 CQU_CST_WuErli. All rights reserved.
//
// #include<bits/stdc++.h>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cctype>
#include <cmath>
#include <string>
#include <vector>
#include <list>
#include <map>
#include <queue>
#include <stack>
#include <set>
#include <algorithm>
#include <sstream>
#define CLR(x) memset(x,0,sizeof(x))
#define OFF(x) memset(x,-1,sizeof(x))
#define MEM(x,a) memset((x),(a),sizeof(x))
#define ALL(x) x.begin(),x.end()
#define AT(i,v) for (auto &i:v)
#define For_UVa if (kase!=1) cout << endl
#define BUG cout << "I am here" << endl
#define lookln(x) cout << #x << "=" << x << endl
#define look(x) cout << #x << "=" << x
#define SI(a) scanf("%d",&a)
#define SII(a,b) scanf("%d%d",&a,&b)
#define SIII(a,b,c) scanf("%d%d%d",&a,&b,&c)
#define Lson l,mid,rt<<1
#define Rson mid+1,r,rt<<1|1
#define Root 1,n,1
#define BigInteger bign
const int MAX_L=2005;// For BigInteger
const int INF_INT=0x3f3f3f3f;
const long long INF_LL=0x7fffffff;
const int MOD=1e9+7;
const double eps=1e-9;
const double pi=acos(-1);
typedef long long ll;
template <typename T> T max(T &a,T &b) {return a>b?a:b;}
template <typename T> T min(T &a,T &b) {return a<b?a:b;}
using namespace std;

const int N=110;

struct P{
  int x,y;
  bool operator < (const P& rhs) const {
    return y<rhs.y;
  }
};
P p[N];
int n,w,k;
int dp[N][N];
int num[N];

int main(){
#ifdef LOCAL
  freopen("C:\\Users\\john\\Desktop\\in.txt","r",stdin);
// freopen("C:\\Users\\john\\Desktop\\out.txt","w",stdout);
#endif
  int T_T;
  for (int kase=scanf("%d",&T_T);kase<=T_T;kase++) {
    CLR(dp);
    cin >> n >> w >> k;
    for (int i=1;i<=n;i++) cin >> p[i].x >> p[i].y;
    sort(p+1,p+1+n);
    for (int i=1;i<=n;i++) {
      int tmp=0;
      for (int j=i;j<=n;j++) {
        if (p[i].y+w>=p[j].y && p[i].y<=p[j].y) tmp++;
      }
      num[i]=tmp;
      dp[1][i]=tmp;
    }
//   for (int i=1;i<=n;i++) cout << num[i] << ' '<< endl;
    // i次 j个点 
    int ans=0;
    for (int i=1;i<=k;i++) {
      for (int j=1;j<=n;j++) {
        for (int s=1;s<j;s++) if (p[s].y+w<p[j].y) {
          dp[i][j]=max(dp[i][j],dp[i-1][s]+num[j]); 
        }
      }
    }
    for (int i=1;i<=k;i++) for (int j=1;j<=n;j++) ans=max(ans,dp[i][j]);
    cout <<"Case " << kase << ": " << ans << endl;
  }
  return 0;
}
阅读更多
版权声明:欢迎转载,转载请注明出处http://blog.csdn.net/cquwel https://blog.csdn.net/CQUWEL/article/details/49952329
个人分类: 动态规划
相关热词: lightoj
上一篇LightOJ 1013 - Love Calculator
下一篇LightOJ 1018 - Brush (IV)
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭