CE玩家

人生最大的快乐,就是做别人说你做不到的事。

[BZOJ3038]上帝造题的七分钟2

题意


给定一个数列,有两种操作,询问一段区间[l,r]内的和或者对于i[l,r]xi=xi


因为xi1012,所以对每个数最多开大约6~7次根就能变成1,所以可以对已经全变成1的区间打标记,还没有全部变成1的区间暴力。

#include <cstdio>
#include <cmath>
#define N 100010

typedef long long ll;

int n,m,op,l,r;
ll A[N];

struct t{
  int l,r;
  ll sum;
}T[N<<2];

inline void reaD(int &x){
  char Ch=getchar();x=0;
  for(;Ch>'9'||Ch<'0';Ch=getchar());
  for(;Ch>='0'&&Ch<='9';x=x*10+Ch-'0',Ch=getchar());
}

inline void reaD(ll &x){
  char Ch=getchar();x=0;
  for(;Ch>'9'||Ch<'0';Ch=getchar());
  for(;Ch>='0'&&Ch<='9';x=x*10+Ch-'0',Ch=getchar());
}

void build(int g,int l,int r){
  T[g].l=l;T[g].r=r;
  if(l==r){T[g].sum=A[l];return;}
  int mid=l+r>>1;
  build(g<<1,l,mid);build(g<<1|1,mid+1,r);
  T[g].sum=T[g<<1].sum+T[g<<1|1].sum;
}

ll query(int g,int l,int r){
  if(T[g].sum==T[g].r-T[g].l+1) return r-l+1;
  if(T[g].l==l&&T[g].r==r) return T[g].sum;
  int mid=T[g].l+T[g].r>>1;
  if(r<=mid) return query(g<<1,l,r);
  if(l>mid) return query(g<<1|1,l,r);
  return query(g<<1,l,mid)+query(g<<1|1,mid+1,r);
}

void update(int g,int l,int r){
  if(T[g].sum==T[g].r-T[g].l+1) return;
  if(T[g].l==T[g].r){T[g].sum=(int)sqrt(T[g].sum);return;}
  int mid=T[g].l+T[g].r>>1;
  if(r<=mid) update(g<<1,l,r); else
  if(l>mid) update(g<<1|1,l,r); else
  update(g<<1,l,mid),update(g<<1|1,mid+1,r);
  T[g].sum=T[g<<1].sum+T[g<<1|1].sum;
}

int w[20],wt;

void Pt(ll x){
  if(!x){putchar(48);putchar('\n');return;}
  while(x) w[++wt]=x%10,x/=10;
  for(;wt;wt--)putchar(w[wt]+48);putchar('\n');
}

inline void swap(int &x,int &y){int z=x;x=y;y=z;}

int main(){
  reaD(n);
  for(int i=1;i<=n;i++) reaD(A[i]);
  build(1,1,n);
  reaD(m);
  for(int i=1;i<=m;i++){
    reaD(op);reaD(l);reaD(r);
    if(l>r) swap(l,r);
    if(op) Pt(query(1,l,r));
    else update(1,l,r);
  }
  return 0;
}
阅读更多
文章标签: 线段树
个人分类: 线段树
上一篇[BZOJ4105][Thu Summer Camp 2015]平方运算
下一篇[BZOJ3118]Orz the MST --ORZ the Simplex
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭