Phonetic symbol 清辅音 - θ 与 s

本文介绍 清辅音 - θ 与 s

首字母为S+清辅音,后面的会被浊化成响应的浊辅音,例如sky。

θ  咝~  咬舌尖 发音感觉比较困难   month  thumb  thick  think  path  three  thanks  sheath

                                                 third  ninth 


s                                                  mouse  sum  sick  sink  pass

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试