bzoj 1113 & bzoj 1683 &bzoj 1628 单调栈【经典】

题意:n个矩形排成一排,求用最少的矩形cover它们

显然最多n个,即一个矩形用一个去cover

考虑减少所用

对于两个高度相等的矩形,当用同一个矩形覆盖的时候,它们之间所有的矩形的高度都不低于它们的高度

此时答案减1

那么所求可转化为:我们对每一个矩阵,找到它左边第一个不高于它的矩阵,判断高度是否相等,如果相等则所用海报数量-1

此时这个模型一出,显然的裸单调栈

bzoj 1113

var
    n,x,y,top,ans  :longint;
    i        :longint;
    z        :array[0..250010] of longint;
begin
  read(n); ans:=n;
  read(x,y); z[1]:=y; top:=1;
  for i:=2 to n do
  begin
   read(x,y);
   while (top>0) and (y<z[top]) do dec(top);
   if (z[top]=y) then dec(ans);
   inc(top); z[top]:=y;
  end;
  writeln(ans);
end.


bzoj 1683 & bzoj 1628

var
    n,m,x,top,ans  :longint;
    i        :longint; 
    z,h       :array[0..500010] of longint;
begin
  read(n,m);
  for i:=1 to n do
  begin
   read(x); read(h[i]);
  end;
  ans:=n;
  for i:=1 to n do
  begin
   while (top>0) and (h[z[top]]>h[i]) do dec(top);
   if h[i]=h[z[top]] then dec(ans);
   inc(top); z[top]:=i;
  end;
  writeln(ans);
end.——by Eirlys
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页