Python网络爬虫(3)——以爬虫的角度看待网络内容

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/FLORIDA_tang/article/details/80320443

修改User-Agent字段
其实这是一种模拟浏览器的方法

    kv = {'user-agent':'Mozilla/5.0'}
    r = requests.get(url,headers=kv)

根据关键词查询

import requests
def GetKwyword(keyword):
  try:
    kv = {'kw':keyword}
    r = requests.get("http://www.baidu.com/s",params=kv)
    r.raise_for_status()
    return r
  except:
    return "Error!"
if __name__ == '__main__':
  keyword = "NJUPT"
  print(len(GetKwyword(keyword).text))

IP地址查询示例

import requests
url = "http://www.ip138.com/ips138.asp?ip="
r = requests.get(url+'120.199.34.101')
r.encoding = r.apparent_encoding
print(r.text)

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭