motionBlur

版权声明:来自原创,转载需注明来源 https://blog.csdn.net/Formlsl/article/details/80692795
 • 基于opencv2的模糊
def motionBlur(img,size=3):
  # 默认生成一个[0 0 0
        1 1 1
        0 0 0]的核
  kernel_motion_blur = np.zeros((size, size))
  kernel_motion_blur[int((size-1)/2), :] = np.ones(size)
  kernel_motion_blur = kernel_motion_blur / size
  # 应用opencv2的滤波函数
  output = cv2.filter2D(img, -1, kernel_motion_blur)
  return output

原图
模糊之后的图

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭